Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за Съда на ЕС?

Автор:
Какво трябва да знам за Съда на ЕС?

Знам, че Европейският съюз има свой собствен съд. Знам също, че този съд се намира в Люксембург. Не съм много наясно какво точно се случва там, но мога да науча от следващите редове.

Защо е нужно да има Съд на ЕС?

Основната задача на Съда е да:

 • гарантира еднаквото прилагане на правото на Европейския съюз (най-общо казано, то се съдържа в Учредителните договори и техните изменения, както и в различните регламенти, директиви и решения, които институциите на ЕС приемат);
 • разрешава правни спорове между държавите членки и институциите на Съюза (Съвета на ЕС, Парламента на ЕС, Европейската комисия (ЕК), Европейската централна банка (ЕЦБ) и др.).

Какво прави Съдът на ЕС?

Съдът разглежда и решава различни дела, които най-често са свързани с:

 • Отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕС  (регламенти, директиви и решения на Съвета, Парламента, Комисията и ЕЦБ). Това означава, че ако акт на дадена институция на ЕС нарушава Договорите на Съюза, всяка държава членка или друга институция  могат да поискат отмяната му.

Важно! Мога да атакувам (независимо дали в качеството ми на физическо или юридическо лице (фирма, НПО):

 1. решенията на институциите на ЕС, които:
  • са адресирани до мен или
  • ме засягат пряко и лично (дори и да не са адресирани индивидуално до мен)
 2. други актове  на институциите на ЕС, които ме засягат пряко и не включват в себе си мерки за изпълнение. 

На практика много трудно бих могъл да атакувам регламент, защото трябва някак да докажа, че ме засяга пряко и индивидуално. Със сигурност не мога да искам отмяна на директива пък, защото по правило тя не ме засяга индивидуално (тя е адресирана до държавите членки и те трябва да постигнат целите, поставени в нея).

Мога да атакувам тези актове само в срок от 2 месеца от момента, в който съм уведомен за решението (или съм го узнал, ако не съм бил уведомен). Когато искам отмяна на друг акт, срокът за това е 2 месеца от публикуването на този акт в Официалния вестник на ЕС (ОВЕС).

 • Установяване на неправомерно бездействие на институция на ЕС – накратко, когато трябва и са длъжни да действат (защото така е посочено в Договорите на Съюза), институциите бездействат. В тези случаи отделна държава членка и всяка институция на ЕС могат да сезират Съда, който ще установи това нарушение. 

Важно! Аз също мога да подам иск, когато дадени институция или орган, служба или агенция на Съюза пропусне да приеме адресиран до мен акт. За целта обаче трябва да поискам писмено от съответната институция да ми издаде акта. Ако в срок от 2 месеца, тя не направи това, имам още 2 месеца да подам жалба до Съда.

 • Санкциониране на институции на ЕС  – когато са ми нанесени вреди в резултат от действие или бездействие на институции на ЕС или служители в такива институции, мога да заведа дело в Съда на ЕС и да потърся обезщетение. 
 • Прилагане на правото на ЕС – това са т.нар. процедури за нарушения. Тези дела се водят срещу отделните държави членки, които не са спазили правото на Съюза. Процедура за нарушение може да бъде започната от Европейската комисия (най-често става така) или от друга държава членка. Ако държавата не отстрани нарушението в дадения й срок, се завежда второ дело, което може да доведе до глоба. (Често се случва да чуя по новините именно за такива процедури на ЕК срещу България.)
 • Тълкуване на правото на ЕС – то е необходимо тогава, когато националният съд на някоя държава членка се съмнява как точно да приложи правото на ЕС. В тези случаи националният съд може да иска пояснение от Съда на ЕС (т. нар. преюдициално заключение).

Как е организиран Съдът на ЕС?

Съдът на ЕС се състои от два органа:

 • Съд – занимава се с искания за преюдициални заключения от съдилища на държави членки, както и с някои искания за отмяна на актове на ЕС.
 • Общ съд – разглежда като първа инстанция жалбите за отмяна на актове на ЕС които са внесени от частни лица (от мен или някое търговско дружество например). На практика Общият съд разглежда дела във връзка главно с конкуренцията, търговията, земеделието, търговските марки.

Още малко за състава на Съда

Съдът на ЕС се състои от по един съдия от всяка държава членка. Тези съдии се подпомогат в работата си от т. нар. генерални адвокати. Генералният адвокат всъщност не е адвокат, нито пък член на състава на съда и не участва в постановяването на решението. Това, което той прави, е да дава независимо от страните и съда становище по делото. Така се гарантира постановяване на възможно най-правилното решение. А решенията на Съда на ЕС не се обжалват. В Общия съд генерални адвокати няма.

Понесох вреди от действие/бездействие на институция на ЕС. Как да се защитя?

 1. Мога да се обърна към компетентния съд в България, а той, от своя страна, може да реши да отнесе делото до Съда на ЕС.
 2. Мога да подам жалба до Общия съд, когато решението на институция на ЕС ме е засегнало пряко и лично (както стана ясно по-горе).

Повече информация относно Съда на ЕС и координати за връзка мога да намеря на сайта на Съда.

 • Източници

  Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС):

  чл. 228 – относно процедурите срещу държава членка, която наруши законодателството на ЕС;

  чл. 252 – относно генералните адвокати;

  чл. 253 – относно състава на Съда;

  чл. 256 – относно компетентността на Общия съд;

  чл. 263, ал. 1, 2, 3 и 4 – относно отмяната на незаконосъобразни актове на институциите на ЕС;

  чл. 265, ал. 1 – относно установяването на неправомерно бездействие на институциите на ЕС;

  чл. 265, ал. 3 – относно възможността гражданин или юридическо лице да подаде жалба срещу институция на ЕС, когато бездейства относно издаването на адресиран до лицето акт;

  чл. 268 във вр. с чл. 340, ал. 2 – относно правото на иск за вреди от действие/бездействие на институции на ЕС;

  чл. 267 – относно преюдициалните въпроси;

 

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии