Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Регистрация на НПО в обществена полза (ЮЛНЦ в обществена полза)

Автор:
Регистрация на НПО в обществена полза (ЮЛНЦ в обществена полза)
Поради изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 01.01.2018 г., информацията по-долу не е актуална. Новите правила за регистрация на НПО в обществена полза разкодирахме на тази страница – https://pravatami.bg/25801
[Към актуалното Право]

Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Учредяване:

При регистрацията на такава организация от особено значение е извършваната от нея дейност. По закон тя трябва да бъде:

 • За развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура.
 • За подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи.
 • За подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
 • За защита на човешките права или на околната среда.
 • Други цели, определени със закон.

В по-голямата си част регистрацията на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва стъпките на регистрацията на ЮЛНЦ в частна полза. Като, естествено, регистрирането на лице в обществена полза има няколко допълнителни изисквания:

 1. При регистрация на Сдружение в обществена полза са необходими минимум 7 дееспособни (Психически здрави лица, които са навършили 18 години) физически лица или 3 юридически лица (фирми)
 2. При ЮЛНЦ за общественополезна дейност е необходимо да се извърши вписване в Централен регистър към Министерство на правосъдието. При отказ от вписване, учреденото вече сдружение може да действа като такова в частна полза.

Преди вписването в регистъра е необходимо съдът да е вписал съответното ЮЛНЦ като такова в обществена полза.

Към заявлението за вписване в Централен регистър се прилагат следните документи:

 • Препис от съдебните решения по регистрацията на ЮЛНЦ.
 • Удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията.
 • Декларация за вписване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ. (В тази декларация трябва да опиша за какво ще се разходва имуществото на организацията. Има още 7 щателно описани точки, с чието деклариране следва да се съглася, за да мога да подам декларацията и да създам исканото от мен ЮЛНЦ.)
 • Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ. (Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания.)

Централният регистър към Министерство на правосъдието може да откаже вписването при наличието на следните обстоятелства:

 • Ако ЮЛНЦ в обществена полза не е вписано като такова от oкръжния съд.
 • Или ако неговата дейност противоречи на закона.

Налице е мълчалив отказ за вписване, ако то (вписването) не бъде извършено в 14-дневен срок след заявяването му.

NB! “Мълчалив отказ” представлява липсата на мотивиран писмен отказ/решение на администрацията в рамките на нормативно установения срок”.

Отказ от вписване (вкл. и мълчалив отказ) може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

ЮЛНЦ в обществена полза имат право на преференции в определени области.

NB! ЮЛНЦ в частна полза може да се преобразува в организация, осъществяваща обществено полезна дейност. Обратното обаче не е позволено от закона!

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация. 

Актуализира Йоана Мирчева

Образци:

Министерство на правосъдието

 • Източници

  § Закон за юридическите лица с нестопанска цел:

  чл. 19, ал. 2, ЗЮЛНЦ – относно броя на учредителите на ЮЛНЦ в обществена полза

  чл. 37, ал. 3, ЗЮЛНЦ – относно действие на ЮЛНЦ след отказ за вписване като такова в обществена полза

  чл. 38, ал. 1, ЗЮЛНЦ – относно извършваната общественополезна дейност

  чл. 39, ал. 1, ЗЮЛНЦ – относно върховните органи на ЮЛНЦ с общественополезна дейност

  чл. 42, ЗЮЛНЦ – относно преобразуването на ЮЛНЦ

  чл. 45, ал. 1, ЗЮЛНЦ – относно необходимостта от вписване в Централен регистър към Министерството на правосъдието

  чл. 45, ал. 2, ЗЮЛНЦ – относно необходимите приложения при вписване в Централен регистър към Министерството на правосъдието

  чл. 45, ал. 4, ЗЮЛНЦ – относно отказ от вписване при наличие на определени обстоятелства

  чл. 50, ал. 1, ЗЮЛНЦ – относно обжалване отказ от вписване

  § Сайт на Министерство на правосъдието:

  относно декларациите, необходими за вписване в Централен регистър

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии