Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Последици от приемането на оздравителен план в производство по несъстоятелност

Автор:
Последици от приемането на оздравителен план в производство по несъстоятелност

Какво ми се случва? (Как въобще я докарахме дотук?!)

Длъжник съм в открито производство по несъстоятелност. На хоризонта обаче проблесна искрица надежда – разбрах, че “пробойната в кораба” може да бъде ремонтирана и моето “оздравяло” предприятие да опъне отново платната. На pravatami.bg намерих информация какво е оздравителен план, кой и в какъв срок може да го предложи. Сега остава само да се запозная с процедурата по приемане на плана и последиците от това.

Има предложен оздравителен план. И сега какво? (Допускане на плана до разглеждане)

Ръкавицата е хвърлена, предложение с приложен оздравителен план е подадено в съда. Възможните развои в тази ситуация са следните:

 • ако внесеният оздравителен план отговаря на всички законови изисквания, съдът го допуска до разглеждане от събранието на кредиторите, като насрочва дата на събранието в срок до 45 дни. В Търговския регистър се обявява покана за събранието. Специално съобщение с тази покана ще бъде връчено от призовкар на съда на мен като длъжник и на синдика. Кредиторите ми се считат за уведомени чрез поканата в Търговския регистър, т.е. добре би било за тях да следят редовно какво се “случва” по партидата на дружеството да не би пък да пропуснат “събитието”. 
 • ако внесеният оздравителен план не отговаря на изискванията на закона, то съдът изпраща съобщение до предложителя за отстраняване на допуснатите нередовности, като му дава 7 – дневен срок за това. Ако указанията на съда не бъдат изпълнени, планът не се допуска до разглеждане. В този случай, ако не съм съгласен, мога да обжалвам, като срокът за това отново е 7 – дневен от връчване на съобщението.

Разглеждане на плана от Събранието на кредиторите

И така, големият ден – денят на Събранието на кредиторите – дойде! Какво да очаквам? (чл. 703 ТЗ) Преди всичко добре е да знам, че събранието е законно проведено, ако на него присъстват поне 50 % от кредиторите ми, иначе няма кворум. 

Кой има право да гласува? Право да гласуват имат кредиторите с приети вземания (тези, които са се “видели” в списъците на приетите вземания). Право да гласуват още имат и кредитори, които по една или друга причина са “попаднали” в списъка на неприетите вземания, но са предявили иск, целящ да установи, че те все пак имат вземане към дружеството.

Как гласуват те? Кредиторите гласуват поотделно в следните класове:

 • кредитори с обезпечени вземания, напр. банката, в полза на която има учредена ипотека върху недвижим имот, и с право на задържане;
 • кредитори с вземания, произхождащи от трудови правоотношения, т.е. работниците в моето предприятие, на които за срам спрях да плащам доста отдавна;
 • държавата/общината, ако не съм погасявал и публичните си задължения за данъци и такси;
 • необезпечени кредитори;
 • необезпечени кредитори, имащи вземане за лихва, възникнало след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност; съдружници/акционери, отпуснали кредит на дружеството; “дарилите” сума на дружеството; кредиторите, внесли пари за покриване на разноските по несъстоятелността в хода на производството.

Всеки клас приема плана с обикновено мнозинство, което обаче се формира на базата на всички вземания в класа, а не само на базата на вземанията на присъстващите на събранието кредитори от класа. Например, в клас обезпечени кредитори има петима ипотекарни кредитори, които правят 100 % от вземанията в класа. На събранието обаче присъстват трима, които са 60 % от вземанията в класа. Ако двама от присъстващите трима гласуват “за” техните проценти не се преизчисляват към 100% и няма да са 66,6 %, а ще са 40 %  и ще се счита, че класът не е приел плана. Независимо от класовете, добре е да помня, че ако против плана са гласували повече от половината от кредиторите с приети вземания, то той се счита за неприет.

Важно! Срещу приетия от събранието на кредиторите план в 7 – дневен срок от датата на гласуването може да бъде подадено възражение. Ако има направени възражения, те се разглеждат в открито заседание при закрити врати, т.е. такова на което могат да присъстват само определени хора като синдика и направилия възражението напр. и в 14 – дневен срок от провеждане на това заседание съдът се произнася по тях.

Утвърждаване на плана от съда

Камък ми падна от сърцето. Планът беше приет от събранието на кредиторите. Това ли е всичко? Не, необходимо е и съдът да се произнесе. Вариантите са следните:

 • Ако приетият от събранието на кредиторите план отговаря на законовите изисквания, съдът го утвърждава с решение. Със същото решение се прекратява и производството по несъстоятелност спрямо мен.
 • Ако са били предложени няколко плана, респ. няколко плана са приети, то съдът утвърждава този план, за който са гласували мнозинството от кредиторите с приети вземания. Ако по една или друга причина този план не може да бъде приет, напр. подадено е възражение, които съдът е намерил за основателно, то утвърден бива планът, който е приет от кредиторите, чиито интереси са увредени най-много.
 • Ако приетият план по една или друга причина не отговаря на законовите изисквания, напр. според предвижданията на плана някои кредитори ще получат повече от дължимото им, то съдът се произнася с решение, с което отказва да утвърди плана.

Важно! Решението на съда относно плана се обявява в Търговския регистър по партидата на фирмата и мога да обжалвам в 7 – дневен срок от обявяване.

Какви са последиците от утвърждаване на плана? А ако не изпълня?

Утвърденият от съда оздравителен план е задължителен за моята фирма и трябва да се изпълнява стриктно.

Офф, пак нещо се обърка, не ни върви и това е – не можем да се справим с изпълнението на предвиденото в плана. Какво ще стане сега? В този случай мой кредитор или кредитори, които притежават минимум 15 % от общия размер на вземанията, могат да поискат от съда да възобнови производството по несъстоятелност спрямо фирмата. В 14-дневен срок съдът насрочва открито заседание, на което разглежда молбата и за което ще получим “специална покана”. Вариантите са два: съдът или се произнася с решение, с което уважава молбата, или отхвърля молбата. И в двата случая “недоволните” могат да обжалват в 14 – дневен срок от съобщаване на решението пред съответния Апелативен съд. Ако молбата бъде уважена и производството по несъстоятелност възобновено, то следва да знам, че:

 • във възобновеното производство вече не може да се предложи нов оздравителен план;
 • възможно е едновременно с решението за възобновяване да бъда обявен в несъстоятелност;
 • вследствие от горното започва разпродаването, наречено още осребряване, на моето имущество.
 • Източници

  чл. 613 а – относно субсидиарното прилагане на ГПК;

  чл. 701 – 709 – относно оздравяване на предприятието;

  чл. 710 – 711 – относно решението за обявяване в несъстоятелност.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии