Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Искам шофьорска книжка! Права и задължения на курсиста

Автор:
Искам шофьорска книжка! Права и задължения на курсиста

Не искам всеки ден да пътувам с градски транспорт до работа. Много по – хубаво би било да имам собствен автомобил. Но преди да се сдобия с такъв, трябва да “взема шофьорска книжка”. Предстои ми да се запиша на шофьорски курсове и се притеснявам на какъв инструктор ще попадна. Затова е добре да знам какви права и задължения имам като курсист.

Как да избера учебен център?

Преди всичко трябва да избера учебен център, в който да придобия умения за управление на МПС. Тъй като днес има голям брой шофьорски школи, добре е да знам на какви условия трябва да отговорят те, за да избера разумно. Учебен център може да бъде:

 • ЕТ или фирма;
 • сдружение, фондация;
 • лице, регистрирано в друга държава от ЕС;
 • професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки.

Учебният център трябва да притежава разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите, което се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице. Като курсист имам право да се обучавам на МПС, което е специално оборудвано за тази цел:

 • има обозначителен знак за учебен автомобил;
 • мястото на преподавателя е снабдено с допълнителен спирачен педал, странични огледала и огледало за задно виждане и контролни светлини;
 • има направена застраховка на местата за сядане;
 • трайно обозначено на автомобила е името на учебния център, телефонният му номер, както номера на разрешението за извършване на обучение.

Кога и как мога да се запиша на шофьорски курс?

Когато за първи път ще се обучавам за желаната категория:

 • мога да се запиша на шофьорски курс най-рано три месеца, а за категория АМ (за скутер, веспа например) – един месец, преди да съм навършил необходимата възраст съгласно закона. Така например ако се обучавам за управление на лек автомобил трябва да съм навършил поне 17 години и 9 месеца;
 • при записване за обучение трябва да представя документ за завършено минимум основно образование.

Когато съм имал, но съм загубил правоспобността си за управление на МПС и шофьорската ми книжка е отнета:

  • Мога отново да бъда допуснат до изпит за придобиване на правоспособност, но не по рано от 6 месеца от датата, на която съм върнал книжката си. В случай че кандидатствам отново за категория, за която се изисква стаж, ще ми бъде зачетен стажът, който съм придобил преди да ми отнемат книжката.
  • При записване трябва да представя документ за завършено минимум основно образование, както и документ от служба на МВР и удостоверение за психологическа годност. 

 

 

Във всички случаи учебният център следва да ме запише в специален регистър и да ми издаде учебен картон.

Цел и съдържание на обучението

Целта на обучението е:

 • да придобия знания и умения за безопасно управ­ле­ние на превозното средство;
 • да имам поведение на пътя, с което да не застрашавам живота и здравето на хората;
 • да не създавам опасност за движението;
 • да не причинявам имуществе­ни вреди;
 • да опазвам околната среда. 

По време на обучението трябва да придoбия умения да подготвям автомобила за движение, да проверявам състоянието му, да използвам кормилото му, педалите и лоста за превключване на предавките и други.

Когато се обучавам за първи път, трябва да премина през теоретично обучение, което включва два модула – “Безопасност на движението по пътищата” и “Общо устройство на МПС”, както и практическо  обучение – “Управление на МПС”. Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции. По време на практическата част имам право да се обучавам на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място, на автомагистрала и скоростен път. Ако съм загубил правоспособността си за управление, трябва да премина само през теоретично обучение “Безопасност на движението по пътищата” и да положа вътрешен теоретичен изпит.

Ако се обучавам за управление на лек автомобил (най – често на практика), целият курс продължава 71 учебни часа, от които 31 часа са за практическото обучение. Общата продължителност на обучението ми и вътрешните изпити не може да бъде по – малко от 22 учебни дни. По време на практическото обучение един учебен час продължава 50 минути, а при теоретичното – 45 минути. След завършване на теоретичното и практическото обучение, трябва да се явя на вътрешен изпит, който се провежда в учебния център, с цел да проверя знанията си. Ако оценката ми от теоретичния вътрешен изпит е отрицателна (имам по – малко от 87т. ако се явявам за шофьорска книжка за лек автомобил), се явявам на повторен вътрешен изпит. Когато на практическия изпит оценката е отрицателна трябва задължително да премина 4 допълни часа обучение и след това да се явя на повторен вътрешен изпит.

След успешно преминаване на вътрешните изпити ми се издава удостоверение за допускане до теоретичен изпит и съответно до практически изпит.

Изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС също са теоретичен – под формата на тест и практичеки – под формата на управление на МПС на учебна площадка и/или в населено място. 

Важно! Ако съм взел успешно съответния вътрешен изпит, но не съм се явили на теоретичен и/или практически изпит в продължение на 6 месеца или ако са изминали повече от 6 месеца от последното ми явяване на съответния изпит, трябва да премина отново през вътрешни теоретични и/или практически изпити. 

Контрол и санкции

Контролът върху учебните центрове се осъществява от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Органите мога да проверяват учебните МПС-та, преподавателите, спазването на изискванията за обучение, изпълнението на учебните планове и учебната документация. Ако установят нарушения, органите издават актове за установяване на нарушенията и/или отнемат удостоверението на преподавателите за обучение.

 • Източници

  Закон за движението по пътищата (ЗДП):

  чл.151, т.6 – относно минималната възраст за издаване на свидетелство за управление на МПС от категория “В”;

  чл.157, ал.5 – относно започване на обучение след отнемане на свидетелство за управление на МПС;

  Наредба № 37 от 02.08.2012г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРОКППУМУРЗРО):

  чл.2, ал.1 – относно учебните центрове;

  чл.8, ал.1 – относно изискванията към учебните автомобили;

  чл.16, ал.1 – относно възрастта за започване на първоначално обучение;

  чл.16, ал.3 – относно започване на обучение след отнемане на свидетелството за управление;

  чл.16, ал.4 – относно документите, които се представят при започване на обучение;

  чл.18, ал.1 – относно издаване на учебен регистър и водене на регистър;

  чл.14, ал.1 – относно продължителността за обучение;

  чл.19а – относно вътрешен теоретичен изпит;

  чл.19б – относно вътрешен практически изпит;

  чл. 19в – относно кандидати, които не са се явили на изпит;

  чл.27, ал. 1 – относно издаване на разрешение за учебен център;

  чл. 34 – относно контрола върху учебните центрове;

  чл. 35 – относно санкциите, налагани от контролните органи;

  чл.39, ал.1 – относно успешно преминаване на теоретичен изпит.

  Наредба № 38 от 16.04.2004г. за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРПИКППУМУРЗРО):

  чл.6 – относно провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност;

  Стандарт за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория “В”, приет от Министерство на образованието, младежта и науката (СОКППУМПС):

  т.5.1 – относно цел на обучението;

  т.6.3 – относно теоретично обучение;

  т.6.5 – относно обучение на лицата, които за първи път преминават през обучение;

  т.6.8 – относно обучение на лицата, които са загубили правоспособността си;

  т.6.14 – относно провеждане на практическото обучение;

  т.8.14 – относно продължителността на един учебен час;

  т.8.21 и т.8.22 – относно издаването на удостоверения за допускане до теоретичен и практически изпити

  т.8.23 – относно повторен вътрешен изпит;

  т.11.2 – относно целта на вътрешния изпит;

  Учебен план за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория “В”, приет от Министерство на образованието, младежта и науката

  т.1 – относно разпределение на учебното време.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии