Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при ПТП без гражданска отговорност на виновния водач

Автор:
Правата ми при ПТП без гражданска отговорност на виновния водач

Аз съм собственик на МПС. То бе увредено след пътнотранспортно произшествие с друго МПС, което няма застраховка “Гражданска отговорност”. Пред мен изникват въпросите – за какви щети мога да претендирам? Кой ще ми ги плати? А къде да предявя претенцията си за обезщетение?

Има два вида обезщетение

 1. За имуществени вреди  – например когато колата ми е увредена в резултат от ПТП-то, трябвало е да я ремонтирам и т.н.
 2. За неимуществени вреди – когато съм счупил крайник или е причинена смъртта на някой от спътниците в колата ми. Бих могъл да претендирам и обезщетение за имуществени вреди, вследствие на смърт или телесни увреждания.

Обезщетение мога да искам от:

 1. Застраховател, получил лиценз и предлагащ задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, съответно задължителна застраховка “Злополука” на пътниците. Застрахователят е длъжен в срок до  7 дни от получаване на молбата ми да предаде на Гаранционния фонд цялата документация по предявената от мен претенция.
 2. Гаранционния фонд, когато автомобилът, който ме е ударил, няма задължителната застраховка “Гражданска отговорност” или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците, както и ако виновникът за произшествието е неизвестен.

Процедура пред Гаранционния фонд

Процедурата стартира като подам молба (уведомление) пред Гаранционния фонд лично или чрез мой пълномощник  в офиса на Фонда на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 4 или я изпратя по пощата, като препоръчана пратка с обратна разписка. Уведомление е необходимо да бъде заведено в регистъра на Фонда, за което получавам входящ номер.

Имуществени вреди

Когато има само имуществени вреди, към молбата задължително трябва да приложа доказателства за настъпилото събитие. Има три вида доказателства, които представям. Те доказват:

 1. Настъпването на пътнотранспортно произшествие. Това са констативен протокол, протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващи настъпването на ПТП, в оригинал и др.
 2. Правото ми да получа обезщетение Копие от регистрационния талон на увреденото МПС. Ако съм наследник –  Удостоверение за наследници в оригинал и Завереното копие на акт за смърт.
 3. Размера на причинените вреди. Мога да представя изпълнителен лист; протокол за оглед от застраховател, който задължително да бъде заверен с подпис и печат от застрахователя; снимки на вредите по колата, фактури за извършен ремонт и т.н.

Намерих пълния списък с необходимите документи на сайта на Гаранционния фонд тук.

След като подам молбата си пред Гаранционния фонд и получа своя входящ номер, очаквам решението на Фонда относно сумата, която ще ми изплати.

Обезщетението за претърпени имуществени вреди се определя от Управителния съвет  на Фонда, въз основа на оценка на щетите. Размерът на обезщетението не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие.

Гаранционният фонд има законов срок, в който трябва да се произнесе. Той е до 3 месеца от датата, на която претенцията ми е заведена в регистъра на Фонда. В този срок Управителният съвет трябва да излезе с решение и да плати обезщетението по банковата ми сметка или да откаже плащането, ако представените от мен доказателства не са били достатъчни.

Неимуществени вреди

Ако вследствие от катастрофата съм със счупен крак, платил съм много пари в болницата, за лекарства и терапия, аз съм в правото си да искам обезщетение за неимуществени вреди.

При предявяване на претенция за обезщетение за неимуществени вреди, към молбата към Фонда, трябва да приложа и копие от лице и гръб на лична карта или свидетелство за управление на МПС, както и IBAN и BIC на банкова сметка и трите ми имена, съгласно документ за самоличност.

Освен изброените по-горе, които удостоверяват настъпилото пътнотранспортно произшествие, може да ми поискат и доказателства за телесните повреди и размера на неимуществените вреди. Например медицински експертизи, бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от лекарски комисии или ТЕЛК, болнични листове и др.

Допълнителни доказателства ми се искат само ако необходимостта от тях не е можело да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията ми и най-късно в срок до 45 дни след като съм представил документите.

При смърт или телесни увреждания претенцията и представените доказателства се обсъждат от експертна застрахователно-медицинска комисия към Гаранционния фонд. При телесни увреждания се разглеждат обстоятелствата, при които е настъпило събитието, тежестта и сериозността на болките и страданията, които съм изтърпял и т.н.

Има само три случая, в които мога да предявя претенцията си за обезщетение пред съда. Това са:

 1. Когато не съм съгласен с размера на определеното обезщетение.
 2. Бил е постановен отказ от обезщетение.
 3. Управителният съвет на Гаранционния фонд не се е произнесъл в законовия 3-месечен срок от предявяване на претенцията.

 

Актуализира Велимира Бакалова

 • Източници

  Кодекс за застраховането (КЗ):

  чл. 429, ал. 1, т.  КЗ – относно случаите, в които Гаранционният фонд изплаща обезщетение и вида на обезщетението;

  чл. 519, т. 1, КЗ- относно функциите на Гаранционния фонд

  чл. 558, ал. 2, КЗ – относно определянето и изплащането на обезщетения от Гаранционния фонд

  чл. 558, ал. 3 КЗ – относно процедура по предявяване на претенция за обезщетение и последващи действия

  чл. 558, ал. 5 КЗ– относно възможността за предявяване на иск пред съда

  чл. 558, ал. 7  КЗ – относно регреса

  Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд:

  чл. 28, ал. 2, Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд – относно значението на „значителни телесни увреждания”

  чл. 30, Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд – относно размера на обезщетенията.

  чл. 31, ал. 1, Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд относно процедурата пред Гаранционния фонд

  Чл. 31, ал. 6, Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд – относно допълнителните доказателства пред Гаранционния фонд

  чл. 31, ал. 8, Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд – относно решението на Гаранционния фонд за изплащане или отказ от изплащане на обезщетение

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии