Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Замърсяване на въздуха – какви са правата ми?

Автор:
Замърсяване на въздуха – какви са правата ми?

Усмивката е най-красивата част от човешкото лице. Клише. И като всяко такова – вярно. Не бива да се загрозява със сбръчкване на нос и поглед встрани от погнуса. Нито пък да се маскира в бялата препаска на предпазна маска. Аз имам право на чист въздух! Аз имам право да се усмихвам. На кого поверявам здравето си при всяко вдишване? Какъв е моят принос? Аз питам. Законът отговаря.

Вредата от дишане на замърсен въздух.

Както ние самите, така и светът, който обитаваме, не би могъл да бъде абсолютно идеална среда за живот. Всекидневно вдишваме процентна част от отпадъчните продукти на промишлеността, производството на енергия, транспорта и дори такива на селското стопанство. Поименно назовани, сред най-вредните са серният и азотният диоксид, неметановите летливи органични съединения, амонякът, фините прахови частици, метана и други. „Горещите точки“ или иначе казано – най-замърсените райони естествено остават градовете. Честото нарушаване на стандартите за качество на въздуха стават причина за все повече сърдечно-съдови и дихателни заболявания, дори – причина за откриването на рак. Проучване показва, че все повече служители смятат, че замърсеният въздух на работното място оказва негативен ефект върху работоспособността и ежедневното благосъстояние. Замърсяването на въздуха се превръща в основна екологична причина за преждевременната смърт в ЕС.

Мръсен въздух ли дишам? Кога въздухът се определя за замърсен според буквата на закона?

След измерване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време се прави качествена оценка на атмосферния въздух. Списъкът на допустимите нива на отделните замърсители във въздуха цели безопасност и защита на населението. Законът представя таблица, определяща концентрацията на вредни вещества, както и формула за определяне на т.нар. сумарна концентрация, когато са налични няколко вредни вещества. Когато нивата на замърсителите надхвърлят изложените числа в закона, въздухът се счита за замърсен.

Поглед към институциите. Кой следи за чистотата на въздуха?

 1. Механизми на Европейския Съюз

Европейската агенция за околна среда е управленческият център за данни за замърсяване на въздуха. Три са правните механизми, задействани през 2005г с цел до 2020г. вредните емисии да бъдат драстично намалени, а качеството на живот на хората – подобрено:

 • Определяне на общи стандарти за качество на въздуха за концентрациите в атмосферния въздух на замърсителите на въздуха
 • Определяне на национални пределни стойности на общите емисии на замърсяващи вещества
 • Разработване на законодателство, което е насочено конкретно към отделните източници, например за контрол на промишлените емисии или определяне на стандарти за емисиите от превозни средства и т.н. Логично към законодателството са включени стратегии и мерки за насърчаване на опазването на околната среда.

Всички държави членки на ЕС са длъжни да изпращат всяка година доклади за емисиите и предвижданията за замърсителите на въздуха, както и да разработят национални програми за намаляване на емисиите, с цел постигане на допустимите стойности. Наред с различни предложения в тази посока вече има съществуваща нормативна уредба за големите горивни инсталации, където се съдържат строги правила за мониторинг на емисиите на въглероден диоксид. Така всяка една от държавите членки определя вида и размера на санкции при нарушаване на отредените норми.

 1. Санкциите на национално ниво

Ето, колко бих платил/а, ако чрез своето действие или бездействие замърся въздуха в границите на България:

 • При замърсяване на атмосферния въздух с вредни вещества единичните санкции варират между 2 стотинки/кг. (при серен диоксид) и 90 лв./кг (какъвто е случаят при изпускане на кадмий например).
 • Размерът на посочената санкция се определя и с оглед на ефективност, съразмерност и най-вече – възпиране от по-нататъшно замърсяване.
 • При повторно нарушение глобите скачат. Имуществените санкции за юридическите лица, като фирмите например, ще бъдат наложени, но този път в двоен размер.

Числа и закони, закони и числа. А конкретика?

Ето, откъде мога да се информирам за стойностите на замърсяване на въздуха:

 • От април 2017г. заработи първата интерактивна карта, която измерва замърсяването на въздуха в реално време. Системата, дело на гражданска инициатива, функционира успешно в София, Пирдоп, Пловдив, Варна, Хасково, Велинград.
 • През всяко устройство с интернет достъп мога да вляза на сайта на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух, поддържан от Столична община. Линкове на регионално ниво могат да бъдат открити на официалните страници на избрани общини. Или иначе казано:  50 стационарни пункта в цялата страна, разположени в 34 населени места., Стойностите на наблюдаваните показатели постъпват в реално време в Националната база данни. Следва проверка,а след нея – окончателно публикуване.
 • Допълнително се изготвя ежедневно и бюлетин за качеството на въздуха в страната. Откривам го на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Достъпът е безплатен.

Полезно! На сайта мога да се информирам и относно евентуално алармиране на населението при превишаване на т.нар. алармени прагове на някои замърсители.

Имам съмнения, че дишам замърсен въздух. Къде да подам своя сигнал?

За жалби и сигнали мога да позвъня на т.нар. „зелен телефон“ за връзка с регионалните инспекции по околна среда. Впоследствие приетите сигнали биват обработени. Ежемесечно излиза информация с броя, датата, вида на сигнала, отговорната институция и предприетото от нея действие на съответния регионален сайт.

Като документиран се определя сигналът, който ми дава възможността да изразя писмено пред институцията данни, свързани с качеството на течните горива от мен като гражданин. За целта посочвам личните си данни. След постъпване на сигнала, контролните органи извършват проверка и оценка на качеството на атмосферния въздух.

Важно! Имам право да оспоря решение на органите, в случай че оценката установи спазени норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. В  този случай допълнителните измервания ще се извършат посредством мобилни автоматични станции или друга апаратура. При повторно потвърждаване на резултатите съм длъжен/на да заплатя разходите.

Имам право да изискам повторна или допълнителна информация от наблюдения, измервания, обработка на данни и други.  В този случай  определената от закона сума (спрямо вида на проверката) остава за моя сметка.

 • Източници

  Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):

  чл. 4 – относно основните показатели, характеризиращи качеството на въздуха

  чл. 6, ал. 1, 2 – относно издаването на наредби за утвърждаване на норми за вредни вещества в атмосферния въздух

  чл. 9г. ал. 1 – относно правилата за контрол на емисиите на вредни вещества

  чл. 19, ал. 1 – относно държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух

  чл. 23, ал. 2  – относно публикуване на данните в официални бюлетини

  чл. 23, ал. 3 – относно таксите при повторна или допълнителна проверка

  чл. 23, ал. 6 – относно оспорване на резултатите след извършена оценка на качеството на атмосферния въздух

  1, ал. 19 от Допълнителните разпоредби към ЗЧАВ – относно дефиниране на документиран сигнал

  Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2001г.

  Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2001г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители:

  чл. 1 – относно целите на директивата

  чл. 6, ал. 2 – относно националните програми и предвидени политики и мерки

  чл. 8, ал. 1 – относно изпращането на докладите на държавите-членки

  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009г.

  Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по ЗДТ

  Наредба за реда и определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми

  Приложение № 1 – относно размера на санкциите при замърсяване

  Официален сайт на Министерство на околната среда и водите

  Официален сайт на Европейската агенция за околна среда

  Сайт за национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух

  Официален сайт на Европейски парламент, сектор Замърсяване на въздуха и шумово замърсяване

  Тематичната стратегия от 2005г. срещу замърсяването на въздуха

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петилина Петрова

Петилина Петрова

автор

Петилина завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия. След издаването на две самостоятелни стихосбирки и множество литературни участия у нас и в Германия, тя прегръща с радост идеята на Правата ми, да разкодира законите на разбираем и точен език, почерпила опит от своето обучение и живот извън родината.

Свързани статии