Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как протича една финансова инспекция?

Автор:
Как протича една финансова инспекция?

Какво е финансова инспекция?

Финансовата инспекция е поредица от действия на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), с които те целят да установят как разходвам отпуснатите ми средства и дали не увреждам държавата. Например – дали правилно управлявам средствата, които съм получил по програма на Европейския съюз. За целта е предвидена определена процедура.

Първият етап е възлагане на инспекцията.

Това се прави от директора на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице със заповед, която има определено в закона съдържание. Заповедта за възлагане на финансова инспекция трябва да съдържа:

 1. данни за проверяваното лице или организация – нейното наименование и седалището й;
 2. кой ще извършва проверката – имена и длъжност на финансовия инспектор. Ако ще се извършва от екип от финансови инспектори, то трябва в заповедта да е определен ръководител.;
 3. за какво ще бъде извършвана проверка – какви са задачите на финансовата инспекция;
 4. за какъв период ще бъде извършена инспекцията – в какъв срок, от коя до коя дата;
 5. кой осъществява текущ контрол на инспекцията;

. Важно е да знам, че за разлика от процедурата по издаване на ревизионен акт, при процедурата за извършване на финансова инспекция заповедта не е задължително да ми бъде връчена предварително. Тоест, аз разбирам, че е възложена инспекция на моето предприятие, когато финансовите инспектори дойдат на проверка. Те са длъжни да се легитимират със служебната си карта и заповедта за възлагане на инспекцията и от този момент аз се считам за уведомен.

Следващият етап е извършване на инспекцията.

След като е упълномощен, инспекторът или екипът от инспектори започват проверката. Нейната цел е да се сравнят фактическото с осчетоводеното, да се проверят необходимите документи, а ако констатират нарушения – да съставят акт за установяване на административно нарушение или акт за начет. За да извършат проверката, инспекторите:

 • трябва да дойдат на място в служебните ми помещения. Трябва да им предоставя достъп до моите помещения, защото ако не го направя, те могат да поискат съдействие от органите на МВР.
 • трябва да изискват от мен всичката необходима информация, дори тя да е класифицирана, както и всички документи на хартиен или електронен носител, които съхранявам. Например счетоводните ми документи и всички други документи, които могат да имат значение за инспекцията.
 • на базата на предоставените от мен документи сравняват дали осчетоводеното съответства на фактическото и съставят акт за наличност. Тези актове се съставят в присъствието на материалноотговорното лице, или ако материалноотговорното лице не може да се яви поради обективни причини, например болест, задържане от органите на властта или друга причина, то трябва задължително да посочи негов представител представител.
  Ако материалноотговорното лице откаже да се яви, не е посочило представител, както и ако този представител откаже да се яви, то за да се състави акт за наличност, трябва да присъства представител на общината, кметството или на органите на МВР, и на мой представител.
 • могат и да ми прекратят достъпа до проверяваните от тях каси, складове или други помещения. За целта помещенията трябва да бъдат запечатани, но задължително в присъствието на мой представител. За всяко запечатване и разпечатване на помещение трябва да се състави протокол.

Третият етап е съставянето на доклад за извършената инспекция.

 • След като приключи с проверките, финансовият инспектор изготвя доклад с определено в закона съдържание. Докладът от извършената финансова инспекция трябва да съдържа:
 1. номер и дата на заповедта за възлагане на инспекцията;
 2. кой я е извършил – имена и длъжност на финансовия инспектор;
 3. данни за проверяваното лице или организация – нейното наименование и седалището й;
 4. за какъв срок е била извършена инспекцията – от коя до коя дата;
 5. констатации – какво са открили финансовите инспектори, дали са намерили нарушения;
 6. подпис на финансовия инспектор.

Също така, към доклада трябва да бъде приложена заповедта за възлагане на финансова инспекция, както и всички други заповеди, които се отнасят за съответната инспекция (например за изменяне или отменяне на заповедта за възлагане, за спиране и възобновяване на финансовата инспекция). Задължително трябва да бъде приложен и опис на събраните доказателства.. Този доклад трябва да бъде съставен в два еднообразни екземпляра и да се регистрира в деловодството на агенцията.

 • След това трябва да ми бъде изпратен в 5-дневен срок от датата на регистрация в деловодството. Изпращането трябва да стане по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
 • Щом получа писмото и се разпиша на обратната разписка, имам 14-дневен срок за да предоставя писмено становище. Хубаво е и аз да го изпратя по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Така аз ще мога да докажа кога съм изпратил моето становище и дали съм спазил срока. Това е важно, защото иначе финансовият инспектор може да премине директно към следващия етап от процедурата без да се съобразява с моите обяснения.

Накрая остава да се финализират резултатите от инспекцията

След като изпратеното от мен становище пристигне в Агенцията за държавна финансова инспекция започва да тече нов срок. Финансовият инспектор, който е извършил инспекцията, трябва да се произнесе с писмено заключение в 14-дневен срок от получаването на становището ми. Това заключение задължително трябва да бъде мотивирано. Инспекторът трябва да се обоснове защо приема или защо не приема моите мотиви. Също така в мотивираното заключение инспекторът трябва да отрази своето окончателно становище по констатациите в доклада – дали ги потвърждава или ги изменя . Заключението на финансовия инспектор задължително трябва да ми бъде предоставено в 14-дневен срок от съставянето му.

После, финансовият инспектор е длъжен да изпрати всички документи от инспекцията Тези документи са:

 • докладът заедно с всички приложения;
 • мотивираното писмено заключение на финансовия инспектор;
 • писмените становища на ръководителя на проверяваната организация или на проверяваното лице.

на органът, който е възложил инспекцията. За това има на разположение три работни дни. Финансовият инспектор може да прави предложения за реализация или предприемане на последващи мерки. Какво ме чака, ако при финансовата инспекция се установят нарушения, мога да науча тук.

 • Източници

  • Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ):

  чл. 13, т. 1 – относно правото на проверяващите инспектори на свободен достъп до информация;

  чл. 13, т. 2 – относно правото на проверяващите инспектори на свободен достъп до служебни помещения и служители на проверяваната организация;

  чл. 13, т. 3 – относно правото на инспекторите да проверяват счетоводните документи;

  чл. 14, ал. 1, т. 1 – относно задължението на финансовите инспектори да се легитимират;

  чл. 17, ал. 2 – относно възможността на проверяваната организация да даде писмено становище по съставения доклад;

  чл. 17, ал. 4 – относно задължението на финансовия инспектор да даде писмено заключение.

  • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция (ППЗДФИ):

  чл. 12, т. 2 – относно правото на достъп на финансовите инспектори.

  чл. 14, ал. 2 – относно съдържанието на заповедта за възлагане на финансова инспекция;

  чл. 16 – относно съдържанието на доклада от финансовата инспекция;

  чл. 20 – относно броя екземпляри и връчването на доклада от финансовата инспекция;

  чл. 21 – относно съставянето на заключение към доклада за финансовата инспекция и произнасянето по становищата на проверяваната организация;

  чл. 24б, ал. 3 – относно правото на финансовия инспектор да запечатва и разпечатва помещения на проверяваното лице;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Людмил Иванов

Людмил Иванов

автор

Завърших "Финанси" във ВТУ и към момента съм последен курс на специалност "Право" пак там. Интересите ми са насочени предимно в сферите, където се преплитат двете специалности.

Свързани статии