Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво представляват авторските права?

Автор:
Какво представляват авторските права?

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:


Случва се, когато търся информация в интернет, да попадна на материали – снимки, статии, музика и други, които сам съм изготвил. Оказва се обаче, че без мое разрешение и без аз да зная, някой е решил да ги използва за лични облаги, поставяйки името си под тях. Възможно е и такива да бъдат обработени без съществени промени и разпространени чрез хартиени издания, телевизия, радио и други. Мога ли обаче да твърдя, че моите произведения и творби са обект на авторско право, как възниква то и какъв е обхватът на правата ми върху моите произведения?

Автор съм, когато в резултат на творческата ми дейност създавам произведение в областта на литературата, изкуството или науката.

Когато произведението е плод на творчески усилия на още някой, заедно с него сме „съавтори” и заедно носим авторските права върху него.

Важно! Когато е налице спор за авторските ми права върху дадено произведение, до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак (подпис, печат, лого  и др.) са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.

Кога възниква авторското ми право?

Авторското ми право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква от момента, в който съм създал произведението. Не е необходимо да го регистрирам или да му търся признание от дадени органи.


Знаеш ли, че авторските права са част от правата в групата на интелектуалната собственост? Ние имаме цял курс посветен на темата, в който обръщаме внимание не само на тях, но и на марките, дизайна, патентите и много други. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.


Какво може да бъде обект на авторското ми право?

Обекти на авторското ми право са всички произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат на творческата ми дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • произведения на архитектурата;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали;
 • част от произведението, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Обектите на авторско право лесно могат да бъдат припознати по идентификационния символ, който най-често се поставя в долния край на произведението, а именно: ©, което произлиза от “copyright” и в превод означава авторско право. За първи път този символ е посочен в Закона за авторското право на САЩ от 1909г.

Важно! Съществуват изключения, които не се приемат за обекти на авторското ми право съгласно българското законодателство. Не може да претендирам за авторско право върху: нормативни актове (закони, кодекси, правилници, наредби и др.); индивидуални актове (заповеди, разрешения и др.) на държавни органи за управление, както и официалните им преводи; идеи и концепции; фолклорни творби; новини, факти, сведения и данни.

Какво влиза в обхвата на авторското ми право?

Като автор на едно произведение притежавам така наречените имуществени и неимуществени права върху него. Неимуществените права  са:

 • да решавам дали създаденото от мен произведение може да бъде разгласено и да определям времето, мястото и начина, по който да стане това;
 • да искам признаване на авторство върху произведението ми;
 • да реша дали произведението ми да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
 • да искам името ми, псевдонимът ми или друг идентифициращ ме авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението ми;
 • да искам запазване на цялостта на произведението и да се противопоставям на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните ми интереси или личното ми достойнство;
 • да променям  произведението си, ако с това не нарушавам права, придобити от други лица;
 • да имам достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено авторско право;
 • да спра използването на произведението, поради промени в убежденията ми, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщетя за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението ми.
 • нямам право да се противопоставя на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби.

Имуществените права върху авторските ми произведения са:

 • да позволя моето произведение да бъде възпроизвеждано;
 • да разпространявам и да позволя разпространението на оригинала/екземпляри от произведението ми сред неограничен брой лица;
 • да позволя  представянето и изпълнението на произведението ми публично;
 • да позволя излъчването  и предаването на произведенията ми по радиото, телевизията и в интернет пространсвото;
 • да показвам и да позволя показването публично на мои произведения на изобразителното изкуство или на такива, създадени по фотографски и аналогичени на него начини;
 • да превеждам произведението ми на други езици. Преводите, извършени от преводач, също изискват моето съгласие като автор;
 • да преработвам и синхронизирам произведението ми. Под преработка се разбира и  приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, произлизащо от него;
 • да осъществявам и да позволя извършването на внос и износ в трети държави на екземпляри от произведението ми в търговски количества.


Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

 • Източници

  § Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):

  чл. 2 ЗАПСП – относно възникване на авторското право;

  чл. 3 ЗАПСП – относно обектите на авторско право;

  чл. 4 ЗАПСП –относно изключенията от обектите на авторското право;

  чл. 5 ЗАПСП –относно носителя на авторско право;

  чл. 6 от ЗАПСП – относно предположение за авторство;

  чл. 8 ЗАПСП –относно съавторството;

  чл. 15 ЗАПСП –относно неимуществените права върху обекти на авторско право;

  чл. 18 ЗАПСП –относно имуществените права върху обекти на авторско право.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии