Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Държавен вестник – какво трябва да знам?

Автор:
Държавен вестник – какво трябва да знам?

Като гражданин активно се интересувам от обществения и политическия живот. Вълнуват ме особено законите, които “задават правилата” на нашия живот. Всеки ден гледам новинарски емисии, чета информационни сайтове. Често срещам фразата “Законът подлежи на обнародване в “Държавен вестник”. “Обнародвам” означава правя известно, оповестявам, затова в съзнанието ми “Държавен вестник” е дебела книга, която може да прочете всеки, който иска. Какво трябва да знам за него?

Какво е “Държавен вестник”?

“Държавен вестник” е вестник. Той е официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание (Редакцията на изданието е дирекция към Парламента). “Държавен вестник” има и електронно издание (dv.parliament.bg). На сайта мога да намеря всички броеве на вестника по години, а достъпът до него е свободен и безплатен за всеки в мрежата.

Кога излиза “Държавен вестник”?

Вестникът се издава (печатно издание), съответно се публикува в интернет (електронно издание) всеки вторник и петък, когато са работни. С разрешение на председателя на Народното събрание (НС) могат да се издават и извънредни броеве по негова преценка, по искане на президента или на министър-председателя.

Какво мога да намеря в “Държавен вестник”?

“Държавен вестник” има официален и неофициален раздел. Като основната разлика между тях е в съдържанието. Може да се каже, че в официалния раздел се обнародват актове, които имат значение за всички граждани, например законите. Докато в неофициалния – такива, които се отнасят до определен кръг от граждани, например призоваването на лица с неизвестен адрес от съда.

Официален раздел

По закон в официалния раздел на вестника се публикуват и се подреждат по реда на тяхното изброяване следните актове:

 • актовете, приети с национален референдум;
 • Конституцията на Република България;
 • законите и другите актове на НС (решения, декларации, обръщения) в 15-дневен срок от тяхното приемане. (С решения НС осъществява свои контролни, конститутивни и вътрешноорганизационни правомощия, например решение за избор на управител на БНБ, за образуване на временна парламентарна комисия и др.. Декларациите и обръщенията нямат правен характер и са свързани с отношението на НС към вътрешната и външна политика на страната.);
 • правилникът за организацията и дейността на НС и на ВНС;
 • указите на президента (с изключение на тези, с които се произнася относно гражданството на определено лице, предоставянето на убежище, помилването или опрощаването на несъбираеми държавни вземания, както относно организацията на службите към Президетството и назначаване на персонал в тях.);
 • решенията на Конституционния съд;
 • постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет (по преценка на министър-председателя и разпореждания и решения на правителството);
 • международните договори, ратифицирани от НС;
 • правилниците, наредбите и инструкциите на министрите;
 • решенията на Върховния административен съд, с които се отменят нормативни актове на Министерския съвет и на министрите;
 • нормативните актове на други държавни органи, когато това е изрично предвидено в закон, например на Националния осигурителен институт, Националната здравна каса, Национална агенция по приходите и други.

Обнародването на актовете се извършва съответно от следните органи: законите – от президента с указ; актове на Министерския съвет – от министър-председателя; другите актове – от органа, който ги е издал, а когато той е колективен – от неговия председател.

Неофициален раздел

По закон в неофициалния раздел на вестника се публикуват и се подреждат по реда на тяхното изброяване следните актове:

 • разпорежданията на председателя на Народното събрание, с които определя цената за обнародване в неофициалния раздел, цената на отделен брой, както и цената на абонамента за вестника;
 • индивидуални административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи;
 • обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини;
 • призовки на съдилища, например когато съм ответник по гражданско дело и нямам регистриран постоянен или настоящ адрес;
 • съдебни решения;
 • покани за свикване на събрания с приложени към тях протоколи за свикването и други известия, когато тяхното обнародване е предвидено в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, например събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност или общо събрание на акционерно дружество (АД), когато това е предвидено в устава и др.
 • съобщения на редакцията на “Държавен вестник”;
 • обявления за предоставяне на концесии – те се обнародват в електронната страница на Държавен вестник.

Докато обнародването в официалния раздел на вестника е безплатно, за обнародване в неофициалния раздел се заплаща такса, определена от председателя на НС.

Важно! В “Държавен вестник” не могат да се публикуват рекламни или търговски обявления, съобщения и покани.

Как става обнародването?

Актовете, подлежащи на обнародване в официалния раздел, се публикуват в 15-дневен срок от тяхното постъпване. Обявленията, съобщенията, призовките и другите известия в неофициалния раздел в предвидения в съответния закон срок. Има публичен регистър на всички материали, подадени за обнародване, където мога да направя проверка за положението на даден акт дали е обнародван или предстои обнародването му. 

 • Източници

  Конституция на Република България:

  чл. 88, ал. 3 – относно обнародването на актовете, приети от Народното събрание;

  Закон за нормативните актове:

  чл. 37 – 39 – относно обнародването на нормативни актове;

  Закон за “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”:

  чл. 3 – относно разделянето на “Държавен вестник” на официален и на неофициален раздел;

  чл. 4 – относно съдържанието на официалния раздел;

  чл. 7 – относно съдържанието на неофициалния раздел;

  чл. 9 – относно заплащането на такса за публикуване на актове в неофициалния раздел;

  чл. 10 – 11 – относно реда за обнародване;

  чл. 12 – относно дните, в които се издава “Държавен вестник”;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии