Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Поемни лица – какво трябва да знам?

Автор:
Поемни лица – какво трябва да знам?

Извършена е кражба в съседния апартамент. Съседите са звъннали на полицията и са съобщили за престъплението. Пристигнал е екип на МВР. Звънят ми на вратата, след което ме молят да отида във въпросното жилище и да присъствам, докато разследващите органи правят оглед и претърсват. След като са събрали доказателства, съставят протокол, на който трябва да се подпиша, а ако имам възражения, поправки или особено мнение следва да ги посоча. Всъщност от цялата ситуация разбирам, че съм поемно лице.

Кой ме избира за поемно лице?

За поемно лице ме избира органът, извършващ съответното действие по разследването (следовател, полицейски орган).

Кой може да бъде поемно лице?

Поемно лице може да бъде дееспособен – пълнолетен гражданин, който присъства и следи всяко действие, което се извършва от разследващите органи и се записва в протоколите. Ако бъда избран означава, че съм и потенциален свидетел и мога да бъда разпитан като такъв  от съда.

Законът изисква поемните лица да бъдат повече от едно – две или повече, без да е установен максимален брой. 

Важно! Ако имам каквито и да е притеснения – първо трябва да се свържа с адвокат. Не е скъпо и мога да направя това на тази страница.

Като поемно лице не трябва да съм следовател, полицейски орган, свидетел – т.е. не трябва да имам друга роля в настоящия процес. Освен това не трябва да съм заинтересован от изхода на делото – например да съм собственикът на обрания апартамент или пострадалият от съответното престъпление. Не мога да съм и колега на следователя или полицейския  орган, понеже е възможно да имам интерес от изхода на делото, предвид връзката ми с тях. Тези две условия трябва да са налице едновременно. След като съм бил поемно лице по делото, не мога да участвам в състава на съда и като съдия или съдебен заседател.

В кои случаи е необходимо да има поемни лица?

 • При извършване на оглед, освен в случаите, когато се провежда в съдебно заседание;
 • При обиск;
 • При освидетелстване;
 • При претърсване и изземване;
 • При следствен експеримент, освен ако се извършва в съдебно заседание;
 • При разпознаване, освен в случаите, когато се провежда в съдебно заседание.

В някои случаи има изискване за определен пол на поемното лице. Например обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол. По същия начин, когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. 

Какви са правата и задълженията ми?

Привличането ми за поемно лице се отнася само и единствено за конкретното следствено действие, за което са ме повикали. След това, изброените по-горе следствени действия се извършват задължително в мое присъствие (и най-малко на още едно поемно лице), а разследващият орган е длъжен да ме запознае с правата ми.

Имам право да правя забележки и възражения по допуснати непълноти и закононарушения, да искам поправки, изменения и допълнения на протокола. Разполагам с възможността да подпиша протокола, като изразя особено мнение и го обоснова. Освен това, мога да искам отмяна на актовете, които накърняват правата и законните ми интереси. Мое право е да поискам и възнаграждение и заплащане на направените разноски. Така например мога да поискам някаква сума, която да ме компенсира, ако съм изтървала работния си ден, или транспортните разходи за връщането до дома ми.

Ролята ми на поемно лице е особено важна, защото трябва да внимавам дали органът върши съвестно работата си  – достига ли до логични заключения след откриването на веществени доказателства. Ако пострадалият от престъпление или свидетелят дават описание на извършителя, трябва да следя дали е правилно представено или съответно съвпада ли с истината разпознаването.

След като разследващият орган ме покани за поемно лице, имам задължението да се явя и да остана на разположение, докато е нужно.

За неизпълнение на задължението си, т.е. ако откажа, нося отговорност, а именно:

 • При отказ да участвам в извършването на следственото действие, за което са ме призовали, се наказвам с глоба до 1000 лева.
 • Ако не се явя на предварително определеното място и време за участие в дело, ми се налага глоба до 300 лева и ме довеждат принудително за извършване на действията, освен ако не посоча уважителни причини за неявяването си. 

Какво значение имат действията ми като поемно лице?

След като всички действия са извършени (налице са веществени доказателства след обиск, разпознат е извършителят на престъплението), се съставя протокол, което се чете и подписва от мен и от другото/другите поемни лица. Възможно е да направя забележка или възражения, че съдържанието е непълно – например не е посочена някоя вещ, която е иззета като доказателство.

Действията на разследващите органи ще се смятат за неизвършени, а доказателствата за несъбрани, ако не са в присъствието на поемни лица. А това би довело до неблагоприятни последици за делото и за жертвите.

Важно! В следващите етапи от наказателното производство могат да ме призоват и в качеството ми на свидетел и да ме разпитат. Затова е добре да извършвам съвестно действията си като поемно лице и да направя нужните забележки. Ако ме извикат за свидетел ще трябва да отговарям за наблюдаваните действия и изпълнението на задълженията на органите.

Не е изключена ситуация, при която да съм повикан за поемно лице по дело, което е от изключително значение и с широк обществен интерес – убийство на богат бизнесмен, прокурор, адвокат или при извършен въоръжен грабеж. Аз и другите поемни лица може да сме застрашени – да получаваме заплахи за нападения от страна на заинтересованите от изхода на делата. Поради тази причина можем да получим специална защита като лица, застрашени във връзка с наказателно производствоЗащитата може да бъде например лична физическа охрана (бодигард), охрана на имуществото, временно настаняване на безопасно място.

(*) Статията е от рубриката ни “Стани автор”

Правото е в съавторство със Стела Парушева

 • Източници

  Наказателно-процесуален кодекс (изм. и доп., бр. 74 от 26.09.2015 г.)

  Чл.29, ал.1, т.6 НПК – относно невъзможността поемно лице да участва в състава на съда

  Чл.118 НПК – относно разпит на поемни лица като свидетели

  Чл. 105, ал.2 НПК – относно допустимостта на доказателствените средства

  Чл.120, ал. 3 и ал. 4 НПК – относно глобата при неявяване

  Чл.137 НПК – относно използването на поемни лица и правата им

  Чл.156, ал. 1 НПК – относно необходимост от поемни лица при оглед

  Чл.158, ал. 2 НПК – относно пола на поемните лица при обиск

  Чл.162 НПК – относно необходимост от поемни лица при претърсване и изземване

  Чл.164, ал. 2  НПК – относно пола на поемните лица при освидетелстване

  Чл.168, ал. 1НПК – относно необходимост от поемни лица при следствен експеримент

  Чл.171, ал. 1 НПК – относно необходимост от поемни лица при разпознаване

  Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г)

  Чл. 3 – относно правото на поемно лице на защита

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии