Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Адвокатско дружество – какво представлява?

Автор:
Адвокатско дружество – какво представлява?

Петте години в университета – изпити, камари с учебници и множество безсънни нощи в напрегнато очакване, ми се струваше, че никога няма да свършат. Усилията, желанието, старанието обаче дадоха резултат – дипломирах се като юрист. Не спрях дотук и след успешно взет адвокатски изпит съм практикуващ адвокат. С приятели от випуска продължихме да мечтаем и решихме да учредим адвокатско дружество.

Какво представлява адвокатското дружество?

Адвокатското дружество е обединение на двама или повече адвокати, вкл. младши адвокати за предоставяне на адвокатски услуги. По закон мога да участвам само в едно адвокатско дружество.

Как се учредявя адвокатско дружество?

 1. Сключване на писмен договор

Първо с моите приятели Веселяков и Кокетникова трябва да сключим писмен договор с изрично установено в закона съдържание. То е следното:

 • наименование на дружеството – трябва да съдържа задължително и единствено думите “адвокатско дружество” и името на поне един от нас (напр. аз – Ефраимов); добре е да имам предвид и, че (Във всички документи на дружеството трябва да изписваме имената на всички съдружници. Когато наименованието съдържа името на напускащ/починал съдружник, то може да се запази само с негово съгласие или със съгласието на неговите наследници.)
 • имената и адресите на канторите ни (Кантора е сграда/част от сграда, в която адвокат/адвокатско дружество приема клиентите си, на който адрес и чийто телефони са обявени в адвокатския съвет. Няколко адвокати могат да имат обща кантора и без да са съдружници.) – кантори можем да открием и в районите на други колегии;
 • седалището и адреса на дружеството – ако аз, Веселяков и Кокетникова сме вписани в една адвокатска колегия, седалището трябва да е в населено място в нейния район; при различие – по общо съгласие в района на една от колегиите; в това населено място  трябва да се намира кантората ни/поне една от канторите;
 • предмет на дейност – напр. “консултации и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по търговски спорове”;
 • вида и размера на вноските на всеки съдружник – вноските могат да бъдат парични и непарични, за непаричните и имуществената им оценка;
 • начина на разпределение на приходите и разходите – напр. в зависимост от размера на дяловото участие;
 • начина на управление и представителство на дружеството – напр., че аз съм управляващ съдружник;
 • условията за приемане на нови съдружници;
 • условията за напускане на съдружници;
 • основанията за изключване на съдружник;
 • основанията за прекратяване на дружеството;
 • начина на ликвидация на дружеството. 
 1. Заявление до адвокатския съвет за вписване на адвокатското дружество в регистъра към него

(Адвокатският съвет води публичен регистър на адвокатските дружества, а Висшият адвокатски съвет единен регистър за всички.) Заявлението трябва да бъде подписано и от трима ни, като към него прилагаме учредителния договор.

Важно! Ако сме вписани в различни адвокатски колегии, нещата малко се усложняват. Адвокатският съвет, в чийто регистър сме избрали да се впишем, изисква удостоверение по нашето заявление от другите адвокатски съвети, които трябва да го предоставят в 14-дневен срок.

 1. Разглеждане на заявлението и произнасяне с решение

В 1-месечен срок Адвокатският съвет се произнася с решение по заявлението ни. Непроизнасянето се счита за отказ. Отказът може да обжалва всеки един от нас в 14-дневен срок пред Висшия адвокатски съвет, който също се произнася в 1-месечен срок. При отказ и от негова страна, можем да обжалваме пред Върховния касационен съд.

 1. Заявление до окръжния съд за вписване в регистъра към него

След като сме получили “Зелена светлина” от адвокатския съвет, е необходимо да подадем заявление за вписване до окръжния съд по седалището ни, който води регистър на адвокатските дружества. (Към заявлението задължително прилагаме: препис от учредителния договор, препис от решението на адвокатския съвет за вписване на адвокатското дружество, препис-извлечение от регистъра на адвокатите при адвокатския съвет относно нас.)

 1. Решение на съда за учредяване и вписване в регистъра

От момента на вписването възниква адвокатското ни дружество.

Какви права и задължения имам като член на адвокатското дружество?

С Веселяков и Кокетникова се разбираме отлично, като едно цяло сме. Все пак обаче имаме определени права и задължения.

Като участник в адвокатското дружество имам право да:

 • упражнявам самостоятелно адвокатска професия, освен ако не сме предвидили друго в договора;
 • участвам управлението на дружеството – напр. управляващ съдружник;
 • получа част от печалбата;
 • знам какво се случва с всичките ни дела;
 • преглеждам цялата ни документация;
 • получа ликвидационен дял (това право имат и моите наследници.

Като участник в адвокатското дружество имам задължение да:

 • внеса първоначална парична или  непарична вноска (напр. недвижим имот или право на ползване върху такъв, лека кола и др.) (Предметът на непаричната вноска трябва да бъде оценен от лицензиран оценител. Ако става дума за недвижим имот или вещно право върху такъв е необходимо и вписване  на нотариално заверено извлечение от учредителния договор в Имотния регистър).
 • извършвам възложената ми от дружеството дейност по договори за правна помощ с клиенти;

Участието ми в адвокатското дружество може да бъде прекратено, ако се спомина, бъда поставен под запрещение, бъда лишен от право да упражнявам адвокатска професия за срока на наказанието, при отписване от адвокатската колегия за срока на отписването, по мое желание, по взаимно съгласие с останалите или ако ме изключат.

Как ще управляваме нашето адвокатско дружество?

В закона е определена следната система на управление:

 1. Общо събрание

(В него участваме всички. Общото събрание има право да: изменя учредителния договор; приема и изключва съдружници; приема годишния отчет и баланс, за разпределение на печалбата; избира управител/управителен съвет измежду съдружниците; придобива и отчуждава недвижими имоти и вещни права върху тях; вземе решение за допълнителни вноски. Решенията се вземат с мнозинство на дяловете на съдружниците.)

 1. Управителен съвет или управител

(Дружеството се управлява от управител или управителен съвет, който се състои от членове на дружеството, избрани измежду съдружниците за срок 3 г. Управляващият орган представлява дружеството, вкл. при сключването на договори за правна помощ с клиенти и има право на възнаграждение за тази си дейност.)

Важно! Мога да обжалвам всяко решение на общото събрание, съответно оспорвам действия на управителния орган в 7-дневен срок от вземането им пред адвокатския съвет.

Кога и как можем да прекратим адвокатското дружество?

Адвокатското дружество можем да прекратим по решение на общото събрание и при наличието на други основания, предвидени в учредителния договор. То може да бъде прекратено и по решение на адвокатския съвет при системно нарушение на закона или етичния кодекс. След прекратяването се извършва ликвидация от управителния орган. (Ако не е определен ликвидатор, той се определя от окръжния съд по седалището. Ликвидаторът довършва делата на дружеството и удовлетворява кредиторите, а останалото имущество се разпределя между нас.) Накрая дружеството се заличава от регистъра на адвокатския съвет на адвокатската колегия и от Единния регистър на адвокатските дружества.

Отношения с клиенти

С всеки клиент е необходимо да сключим договор за правна помощ. За да извършваме действия по защита и представителство на клиенти пред съда, органи и други лица като напр. ответната страна, съответният клиент  трябва да упълномощи дружеството, а управляващият съдружник може да преупълномощи един или повече от нас. За вреди причинени на клиент напр. изпускане на срок за обжалване по моя вина аз отговарям лично, а адвокатското дружество солидарно до размера на направената от мен вноска в него.

Важно! Като участници в адвокатското дружество не можем да представляваме лица с противоречиви интереси, напр. страните по едно дело.

 • Източници

  Закон за адвокатурата (ЗА):

  чл. 57 – 62 ЗА – относно процедурата по учредяване на адвокатско дружество;

  чл. 66 ЗА – относно задълженията на участниците в адвокатското дружество;

  чл. 64 и 67 ЗА – относно правата на участниците в адвокатското дружество;

  чл. 68 ЗА – относно прекратяване на участието в адвокатското дружество;

  чл. 69 и 70 ЗА – относно системата на управление на дружеството;

  чл. 71 и 72 ЗА – относно отношенията с клиенти;

  чл. 73 и 75 ЗА – относно прекратяването и ликвидацията на адвокатското дружество;

  чл. 74 ЗА – относно обжалване на действия и решения на адвокатското дружество.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии