Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Автор:
Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Вече съм на възраст, на която трябва да се замисля за старините си. Не създадох свое семейство, сам се справям с всичко. Но не винаги ще е така. Роднините ми от години са в чужбина, нямат възможност да се грижат за мен. В съседния апартамент под наем живее мило семейство, което се грижи за мен като за свой. Посъветвах се с приятели какво да направя, за да да осигуря спокойните си старини. А те ми препоръчаха да сключа договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане с Радеви (съседите). Ето какво научих по темата на pravatami.bg.

Какво е това договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане?

Договорът за издръжка и гледане не е уреден в закон, но е широко приложим в практиката. С този договор едно лице се задължава да се грижи за мен и/или да ме издържа, а аз на свой ред се задължавам да му прехвърля недвижимия си имот..

Задължението за издръжка включва отделяне на средства за поддържане жизнения ми статус. Издръжката може да ми се осигурява не само в пари, но и в натура – чрез закупуване на хранителни продукти, плащане на битови сметки като ток, ВиК, топло и др.

Задължението за гледане, от своя страна, включва полагане на необходимите с оглед състоянието ми грижи например извеждането ми на разходка, пазаруване, чистене и др.

Важно! Издръжката и гледането могат да се уговорят като задължения по договора поотделно или заедно.

Колко време могат да “траят” издръжката и гледането?

Договорът с Радеви можем да се сключим:

  • за определен срок;
  • до края на живота ми;
  • за вече предоставени ми грижи и издръжка (ако се стигне до съдебен спор обаче те ще трябва да се докажат с платени фактури за битови сметки или извършени ремонти например).

Тъй като става дума за прехвърляне на недвижим имот, договорът трябва да бъде във формата на нотариален акт.

Какво е важно да знам при сключване на такъв договор?

Необходимо е ясно определяне обема на задължението за издръжка и/или гледане като например от кой момент аз мога да изисквам издръжка, отделянето на какви средства ще обхваща тя, при Радеви ли ще живея, или те ще ме посещават често и др.

Разчитам на семейство Радеви да се грижат за мен. С кого трябва да сключа договора  – с Иван, с Мария или и с двамата едновременно?

Мога да сключа договора или само с Иван, само с  Мария, или и с двамата едновременно. Съгласно закона те като съпрузи,  независимо с кого от двамата съм го сключил, са солидарно задължени спрямо мен. Ако някой от тях почине, задълженията по договора се запазват за другия, а при смърт и на двамата ще преминат върху техните наследници освен ако изрично не сме се уговорили това да не е така.

Права и задължения по договора

“Гледащите” имат следните задължения към моя милост -“стареца”:

 • за предоставяне на необходимите с оглед състоянието ми грижи: например ако трябва да отида на лекар – да ме придружат;
 • за издръжка, осигуряваща стандарт на живот, сходен на техния. Затова ако всяко лято съм ходил на почивка в Марбея, а те могат да ми осигурят такава на нашето Черноморие, няма да е налице неизпълнение на договора от тяхна страна.
 • за уважение и внимание – не може например да ми сервират яденето и да ми викат “Яж по-бързо, бе, дърто” или “Хайде умирай по-скоро”.

Аз (“благият старец”) съм задължен да:

 • прехвърля собствеността върху недвижимия си имот на Радеви, като е добре да си запазя правото на ползване, а именно  – да живея в жилището;
 • да поддържам добри отношения с тях – не мога да откажа предоставените ми грижи, като не отида на лекар, придружаван от тях, или не си пия лекарствата на инат.

Къде следва да живея?

Мога да живея в:

 • собственото ми жилище, стига това да не пречи да получавам договорените издръжка и гледане например не мога аз да живея във Враца, а “гледащият” ме да живее в САЩ.
 • жилището на “гледащия”.

Неизпълнение по договора

С Иван и Мария се разбираме чудесно, но все пак всичко става.  Какво се случва, ако спрем да изпълняваме задълженията си по договора?

Същесвува възможност за превръщане на задължението за издръжка и/или гледане в парично от съда. Това може да стане:

 • по мое искане – при виновно неизпълнение от страна на Радеви;

Важно! Ако само единият от двамата не изпълнява задълженията си, не мога да искам разваляне на договора

 • по искане на Радеви – при обективна невъзможност за изпълнение като тежка болест, която не им позволява да полагат грижи за мен;
 • при влошаване чисто нравствените ни отношения;
 • по взаимно съгласие.

На същите основания може и  да се развали договора по съдебен ред.

Важно! Развалянето има обратно действие! Последици от него са следните:

 • Радеви дължат връщане на недвижимия ми имот, ако съм им предал владението, тоест “да си взимат вещите и да си ходят”;
 • аз дължа възстановяване паричния еквивалент на предоставените ми грижи и/или издръжка.

Важно! Договорът е нищожен, тоест не поражда правни последици, сякаш никога не е бил сключван, ако:

 • прикрива дарение: например семейство с двама сина е в лоши отношения с единия. И за да остане жилището им само за другия, сключват с него договор за издръжка и гледане;
 • предварително е ясно колко време ще живее старецът – например е неизлечимо болен в напреднал стадий.
 • Източници

  Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 55 и 59 – относно възстановяване на имущественото равновесие между страните;

  чл. 87, ал. 3 – относно развалянето на договора;

  чл. 88, ал. 1 относносно обратното действие на разваляне на договора;

  чл. 98 – относно неизпълнение на задължение  от страна на кредитора.

  Семеен кодекс (СК):

  чл. 21 относно същността на СИО;

  чл. 32 общите задължения на съпрузите.

  Р.№2 от 1964 г. на I г.о. на ВС – относно обратното действие на развалянето на договора;

  ТР №30 от 1981 г. – относно преминаването на задълженията на “гледащия” върху неговите наследници, когато договорът не е сключен с оглед на личността;

  ТР №6 от 2012 г. – относно невъзможността да се развали договора поради виновно неизпълнение, когато задължението за издръжка и гледане е поето от две лица и само едното от тях не го изпълнява;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии