Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Обезсилване на нотариален акт – кога, как и защо?

Автор:
Обезсилване на нотариален акт – кога, как и защо?

Искам да обезсиля нотариалния акт, който нарушава интересите ми. Не знам дали изобщо е възможно и ако е – имам ли право да го искам и кога? Как да защитя правните си интереси?

Обезсилването на нотариален акт става чрез отмяна. Тя не може да стане доброволно по искане на страните (извънсъдебно), нито от нотариуса, нито пък съответният административен орган, по чието искане е издаден нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост, може да разпореди на нотариуса с писмо да обезсили такъв акт. Отмяната е възможна чрез предявяване на иск пред съда. Действието на такова съдебно решение е винаги автоматично, но за да има сила по отношение на третите лица, решението за отмяна трябва да се впише.

Основанието за обезсилване на нотариален акт е нотариалното удостоверение (изявлението на нотариуса) да е неистинско. Това основание може да съществува още при издаването на акта или да се породи по-късно, след издаването на акта.

Ако имам нужда от конкретна консултация, е препоръчително да се обърна към специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Спрямо спецификата си неистинското нотариално удостоверение може да бъде:

 1. Неавтентично – когато удостоверението изцяло или отчасти не изхожда от лицата, на които се приписва (налице е материална поправка – например определени лица не са направили тези изявления пред този нотариус);
 1. Невярно – когато удостоверението не отговаря на действителността (това, което е удостоверено в него, не съществува – например, че едно лице има право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, а реално това не е така).

Важно! На отмяна по съдебен ред подлежат само т.нар. констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, но не и тези, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.

Кой може да подаде иск за отмяна на нотариален акт?

Иск за отмяна на нотариален акт може да подаде:

 1. Някоя от страните по акта, ако има интерес от това.
 2. Трето лице, когато се засягат неговите права или то има интерес от доказването на съществуването или несъществуването на правото, което се засяга със съответния нотариален акт.
 3. Прокурор – има право да предяви иск за отмяна на издадения акт, когато е издаден в нарушение на закона. Тогава искът се насочва срещу лицата, които се ползват от акта.

При уважаване на иска, издаденият нотариален акт се счита за отменен с обратна сила (това значи, че не е породил правни последици). Нотариусът има задължение да отбележи върху нотариалния акт, че въз основа на съдебно решение той е обезсилен. Искането за отбелязване може да се направи от заинтересованите лица, които трябва да представят препис от влязлото в сила съдебно решение.

Важно! Исковата молба за отмяна се вписва, вписва се и съдебното решение, тъй като иначе няма как да стане известно на третите лица.

 • Източници

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК)

  чл. 124 ГПК – относно възможността на третото заинтересовано лице за отрицателен установителен иск;

  чл. 537, ал. 1 ГПК – относно необжалваемостта на решението за уважение на молбата за издаване на нотариален акт;

  чл. 537, ал. 2 ГПК – относно възможността на трети заинтересовани лица да оспорят нотариален акт;

  чл. 537, ал. 3 ГПК – относно възможността на прокурор да оспори нотариален акт;

  § ТР № 3/2012 г. от 29.11.2012г. ВКС, ОСГК– относно приложимостта на чл.537, ал.2 ГПК;

  ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА, одобрен с ПМС № 1486 от 13.12.1951 г.:

  чл.3 – относно кои актове подлежат на вписване;
  чл.11 – относно вписването на искови молби по обжалване на актове, подлежащи на вписване.

  Научни статии, монографии и учебници:

  § Сталев, Ж., Анелия Мингова, Огнян Стамболиев, Валентина Попова, Ружа Иванова. Българско гражданско процесуално право. Сиела. 2012. – общо по темата, процесуални въпроси.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Анна Генова

Анна Генова

автор

Правото е страстта ми! То за мен е усещане, което те изпълва отвътре, усещане за мисията ти до живот. И по-специално - Наказателното право и процес, с амбиции към развитие в международното наказателно право. Обичам и да помагам на хората, затова участвам в различни доброволчески организации. Харесвам високите цели и постигна ли някоя от своите, веднага си поставям нова, защото смятам, че човек трябва да се усъвършенства и развива цял живот - и личностно, и професионално, а работейки по по-висока от предишната цел, е най-сигурният начин да се постигне това.

Свързани статии