Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Приемни семейства. Какво ще получа?

Автор:
Приемни семейства. Какво ще получа?

Доброволни приемни семейства

Ако съм доброволен приемен родител (семейство), имам право на издръжка и еднократни помощи за детето, които могат да бъдат и в натура. База за определянето им е гарантираният минимален доход, който се посочва от Министерския съвет. През 2018 г. гарантираният минимален доход е в размер на 75 лв на месец.

Средствата ми се предоставят от доставчика на социална услуга приемна грижа, с който аз, като приемен родител, съм сключил договора.

 • дирекция “Социално подпомагане”;
 • общината;
 • лицензиран доставчик на социална услуга за деца – мога да разбера дали в моето населено място има такъв доставчик, като проверя в сайта на Регистъра на доставчиците на социални услуги,  като в полето „социална услуга” напиша „приемна грижа”. Средствата, които предоставя дирекция “Социално подпомагане”, са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:
 • до 7 години – 3-кратния размер на гарантирания минимален доход – 225 лева;
 • от 7 до 14 години – 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход – 262 лева и 50 стотинки;
 • от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 4-кратния размер на гарантирания минимален доход – 300 лева.

За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи, към тези средства ми се изплаща добавка в размер 75 на сто от гарантирания минимален доход независимо от дохода на семейството.

Като приемен родител имам право и на помощи.

1. Помощ за отглеждане на детето в приемно семейство при условие, че са налице следните предпоставки:

 • пребивавам на същия адрес, където е и детето;
 • детето е настанено при мен като приемен родител;
 • сътруднича на отдел “Закрила на детето” в дирекция “Социално подпомагане” за постигане на целите, определени в специално изготвен план за действие за конкретното дете.

2. Еднократна помощ, която се предоставя най-много четири пъти за една година. Предпоставка да ми се отпусне такава е да са налице извънредни нужди на детето, за покриването на които посочената по-горе издръжка не е достатъчна (например лечение). 

Професионални приемни семейства

Като професионален приемен родител освен издръжката и помощите, посочени по-горе, получавам и възнаграждение, което се определя в трудовия договор. Важно е да знам, че докато помощите и издръжката са предназначение за покриване нуждите на детето, възнаграждeнието ми по трудовия договор е заработено срещу личния ми труд и аз нямам задължение да го разходвам за нуждите на детето, настанено при мен. База за определяне на възнаграждението е минималната работна заплата за страната, която от 01.01.2018 г. е в размер на 510 лв. То е:

 • при настаняване на едно дете – 150 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната;
 • при настаняване на две деца – 160 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната;
 • при настаняване на три или повече деца – 170 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната.

Ако се прекрати настаняването на дете в професионалното ми приемно семейство, в периода, през който в семейството не е настанено друго дете, ми се заплаща месечно възнаграждение в размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната. Този период обаче не може да надвишава един месец за една календарна година.

Ако детето е пребивавало в професионалното ми приемно семейство по-малко от един календарен месец, трудовото възнаграждение се определя пропорционално на броя на дните.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  § Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето

  чл. 46 ППЗЗДет – относно правото на помощи и видовете такива

  чл. 47 ППЗЗДет – относно помощта за приемно семейство

  чл.48 ППЗЗДет – относно еднократната помощ

  чл.50 ППЗЗДет – относно издръжката на децата

  чл. 51 ППЗЗДет – относно издръжката на децата с увреждания

  чл. 57а ППЗЗДет – относно сключването на трудов договор с приемното семейство

  чл. 57в ППЗЗДет – относно размерът на трудовото възнаграждение на професионалните приемни родители

  § Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

  чл. 4 НУРКПУПСНДТ – относно доставчиците на социална услуга “приемна грижа”

  чл. 8 НУРКПУПСНДТ – относно необходимите за кандидатстване документи

  Постановление № 305 от19 декември 2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доходотносно гарантирания минимален доход

  Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велизар Величков

Велизар Величков

автор

Велизар е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни правни кантори, където успява да придобие знания за практическата част на правото. Професионалните му интереси са свързани с гражданското и търговското право – области, в които с времето успява да натрупа немалък опит.

Свързани статии