Смятам да сключа договор за покупко-продажба на недвижим имот и обмислям в кой момент да платя уговорената цена на продавача.

Какво трябва да зная в тази ситуация?

Поредността на извършване на действията по сключване на договора и плащане на цената се уговаря по различен начин в практиката. Трябва да имам предвид, че с цел запазването интересите и на двете страни, е препоръчително първо да сключим договора, т.е. да се явим пред нотариуса и той да състави нотариалния акт, след което да се плати цената. Все пак плащането на цената е последица от вече сключен договор, поради което е необходимо като „основание“ в платежното нареждане да се посочи “покупка на имот” и номера на нотариалния акт.

Важно! Предвид ограниченията в законодателството и цените на недвижимите имоти, плащането на цената трябва да стане (в огромен брой от случаите) задължително по банков път. Законът посочва плащанията по договорите за продажба на недвижими имоти да стават задължително по банков път, когато цената е по-висока от 10 000 лв.

Плащането на суми по-големи от 10 000 лв., независимо от основанието за плащане, не може да стане на ръка, в брой, предвид забраните в законодателството и предвидените сериозни глоби и имуществени санкции при нарушаване на това правило. Предвижда се глоба в размер на 25 % от сумата, която не е заплатена чрез банка, ако извършителят на нарушението е физическо лице, а ако е юридическо лице имуществената санкция е в размер на 50 % от платената сума!

Силно препоръчително е от моята страна на сделката да има имотен адвокат. Важно е имотът да се провери за тежести, както и цялата сделка да се случи така, че да имам безпроблемна собственост в бъдеще. Не е скъпо да намеря такъв специалист – става бързо и лесно на тази страница.

Трябва да имам предвид, че дължа цялата договорена сума по договора за покупко-продажба на имота, освен ако:

  • съм сключил предварителен договор за покупката на имота и съм платил част от уговорената сума при подписването на този предварителен договор. В този случай след сключването на договора пред нотариус, във формата на нотариален акт, за мен остава да платя само остатъка от уговорената цена.
  • Аз и продавачът не сме уговорили плащането на цената да става на вноски. В този случай трябва да плащам всяка вноска в уговорения срок, в противен случай могат да последват тежки санкции за мен като неизряден платец, като например разваляне на договора от страна на продавача, което ще доведе до загубване на придобития имот.

Плащането на цената – цялостно или частично,  може да стане по няколко начина: