Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Присъединяване на нов обект към електрическата мрежа

Автор:
Присъединяване на нов обект към електрическата мрежа

Построих си къща във вилната зона на града, в който живея и работя, където аз и семейството ми да почиваме през уикендите. Проблемът е, че имотът никога не е бил снабдяван с електричество и сега ми се налага да се заема със задачата да го присъединя към електрическата мрежа. Разбира се, аз съм съвестен гражданин и искам да направя това законно. Като знам обаче през какви бюрократични спънки трябваше да премина, за да получа  разрешение за строеж на въпросната къща, въобще не ми се мисли колко усилия ще ми коства присъединяването към електрическата мрежа. Ще бъда улеснен значително, ако предварително се запозная с процедурата по присъединяване и ако следвам следните стъпки:

 1. Най-напред трябва да отида в център за обслужване на клиенти на съответния мрежови оператор по местонахождение на моя имот и да подам искане за проучване на условията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа. В България това са ЧЕЗ Разпределение АД, ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.  Към искането за присъединяване на нов (новопостроен) обект прилагам копие на визата за проектиране на имота (Визата за проектиране представлява извадка от подробния устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти) или влязъл в сила подробен устройствен план (Подробният устройствен план определя конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти), както и документ, удостоверяващ вещното ми право върху имота, в моя случай – нотариален акт за собственост. Мрежовият оператор разглежда искането ми в 14-дневен срок и ако установи, че по една или друга причина документите ми са непълни, ми изпраща уведомление за отстраняване на нередностите. Ако не изпълня дадените ми указания в 30 – дневен срок, процедурата се прекратява.
 1. Мрежовият оператор определя условията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа.

Те съдържат техническите изисквания към съоръженията в имота и информация за съоръженията за присъединяване. В условията за присъединяване се определят също:

 • задълженията на страните по изграждане на присъединяването;
 • крайният срок за изграждане на присъединяването;
 • задълженията на страните по предоставяне на вещни права на територията на имота и/или осигуряване на сервитутни права в имоти на трети лица. Сервитутът е вещно право, по силата на което собственикът на един имот, наречен господстващ, притежава ограничена власт върху чужд имот, наречен служещ – например право на преминаване, водопрекарване, прекарване на временни пътища, прекарване на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, водопроводи и др.

Мрежовият оператор може мотивирано да откаже да присъедини изцяло или частично обекта към електрическата мрежа, когато: 

 • няма техническа възможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
 • присъединяването на обекта би довело до влошаване на условията за снабдяване на други клиенти на електрическа енергия поради липса на необходимата мощност.

Мога да обжалвам отказа пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

 1. Сключвам с мрежовия оператор предварителен договор за присъединяване на обекта към електрическата мрежа.

В рамките на 25 дни от датата на постъпване на искането за проучване мрежовият оператор ще изготви и ще ми предложи проект на предварителен договор за присъединяване към мрежата на новоизграден или преустроен  обект.

 1. След това сключвам с мрежовия оператор договор за присъединяване на новоизградения или преустроен обект към електрическата мрежа.

За тази цел подавам писмено искане, към което прилагам:

 • документ, удостоверяващ, че притежавам право на собственост или друго вещно право върху обекта, или договор за наем, заедно с нотариално заверено съгласие на собственика с определените в предварителния договор условия и начин на присъединяване; 
 • нотариално заверено пълномощно за подаване на искането (в случай, че не го подавам лично); 
 • за небитови клиенти, ако сте предприятие напр. – удостоверение за актуално състояние и единен идентификационен код по търговския регистър;
 • влязло в сила разрешение за строеж на обекта;
 • одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор. Инвестиционният проект се състои от архитектурни и инженерни части и се изготвя от лицензирани лица. Одобрява се от главния архитект на общината, с което той удостоверява, че проектът отговаря на подробния устройствен план и на всички правно-технически изисквания за съответната сграда. Повече за съгласуването и одобряването му мога да прочета тук.

В искането мога да предложа да бъдат променени клаузи от предварителния договор. В срок от 1 месец от подаването му мрежовият оператор ще подготви договора и ще ми изпрати писмена покана за сключването му. Когато в течение на 1 година от сключването на предварителния договор по моя вина не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява. Ако след изтичането на този срок искам да присъединя обекта към електрическата мрежа, трябва отново да подам искане за проучване на условията за присъединяване.

 1. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения.

Мрежовият оператор изготвя проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа. Той е длъжен да съгласува с мен:

 • мястото на присъединяване;
 • разположението и вида на съоръженията на територията на обекта и свързаните с тях сервитутни зони;
 • границата на собственост на електрическите съоръжения;
 • етапите и сроковете за изграждане.

Когато се налага и е технически и конструктивно допустимо да се изгради съоръжение на електропреносната или на електроразпределителната мрежа в имота, където се намира присъединявания към мрежата обект, прехвърлям в полза на мрежовия оператор правото на собственост или му учредявам право на строеж или сервитутни праваЕдва след като направя това и след като заплатя определената в договора цена за присъединяване, мрежовият оператор започва да изгражда съоръженията за присъединяване. Той прави това за своя сметка и в договорените срокове. Самият аз също бих могъл (под контрола на мрежовия оператор) да проектирам и да изградя съоръженията за присъединяване. След като го направя обаче трябва да прехвърля собствеността върху тях в негова полза.

 1. Въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване към електрическата мрежа.

Обектът ще бъде снабден с електричество след въвеждането му в екплоатация и след като декларирам пред мрежовия оператор, че електрическите инсталации в него съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми. Освен това е необходимо да сключа:

 • договор за пренос и достъп до мрежата с електроразпределителното предприятие (“ЧЕЗ Разпределение България” АД, “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД или “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД) и
 • договор за доставка на електрическа енергия с електроснабдителното предприятие – продавач на електрическа  енергия (“ЧЕЗ Електро България” АД, “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД или “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД).  

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

  чл. 4, ал. 1 – относно подаването на искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа

  чл. 5, ал. 2 и 3 – относно приложенията към искането

  чл. 7, ал. 1 – относно определянето на условията за присъединяване

  чл. 9, ал. 1 и 3 – относно съдържанието на условията за присъединяване

  чл. 10, ал. 1 – относно прехвърлянето на собствеността и учредяването на ограничени вещни права върху имота в полза на мрежовия оператор

  чл. 11, ал. 1 – относно отказа на мрежовия оператор да присъедини обект към електрическата мрежа

  чл. 11, ал. 3 – относно оспорването на отказа за присъединяване

  чл. 12, ал. 1 и 2 – относно реда за сключване на предварителен договор за присъединяване

  чл. 15, ал. 1, 2 и 4 – относно искането за сключване на договор за присъединяване и приложенията към него

  чл. 15, ал. 3 – относно предложенията за промени в предварителния договор

  чл. 16, ал. 1 и 2 – относно процедурата за сключване на договора за присъединяване на обекта към електрическата мрежа

  чл. 21, ал. 1 – относно изготвянето на работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта

  чл. 21, ал. 2 – относно съгласуването на работните проекти с лицето, с което е сключен договорът за присъединяване

  чл. 21, ал. 3 – относно започването на изграждането на съоръженията от мрежовия оператор

  чл. 21, ал. 4 – относно изграждането на съоръженията за сметка на мрежовия оператор

  чл. 21, ал. 5 – относно изграждането на съоръженията от лицето, с което се сключва договорът за присъединяване

  чл. 21, ал. 6 – относно контрола при изграждането на съоръженията

  чл. 23, ал. 1 и 3 – относно поставянето под напрежение на съоръженията за присъединяване към електрическата мрежа

  “Система на българското вещно право” – Петко Венедиков, София, 1993 г.

  “Вещно право” – Александър Джеров, София, 2003 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии