Какво е сервитутно право?

Сервитутното право дава възможност на мен, като собственик на имот, да се възползвам от друг имот (непринадлежащ на мен) за определени нужди, например да преминавам през него. Моята собственост се нарича „господстващ имот”. А другият имот се назовава „служещ имот”.

За да имам сервитутно право, задължително е винаги да има поне два имота, но аз не мога да бъда собственик и на двата. Важно е собствениците да са различни. Обект на сервитутни права са винаги и само недвижими имоти. Не мога да учредявам сервитутно право върху бъдещ или евентуален имот. Не е нужно двата имота да са съседни, за да се учреди сервитутно право. Но най-важната предпоставка, за да учредя сервитут е, че в момента аз не мога да ползвам имота си пълноценно. Има някаква пречка, която ме възпира.

Например: Единственият начин да достигна до моя имот е като премина през имота на съседа ми. Затова с него се уговаряме да мога да минавам, когато ми е нужно, през неговата нива. Така учредяваме едно сервитутно право на преминаване. (Виж: Право на преминаване през чужд имот)

Като собственик на сервитутното право, съм длъжен да го упражнявам така, че тя да не вредя по никакъв начин на служещия имот, иначе ще дължа разноски. Също така трябва да използвам сервитутното си право по възможно най-благоприятния начин за мен и за собственика на служещия имот.

Сервитутът е неделимо право. И ако аз продам своя имот, сервитутът който е върху него ще премине в собственост на моя купувач. Сервитутът следва винаги имота, независимо дали имам уговорка с купувача.

Освен това сервитутът може да се упражнява изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежи изцяло върху всяка част от служещия имот, дори ако имотите бъдат разделени. Например ако имотът, върху който имам право на преминаване, бъде продаден на различни собственици и разделен между тях, аз пак ще имам правото да минавам през частите, в които ми е учреден сервитутът. Сервитутното ми право може да се използва само за нуждите на господстващия имот. Аз не мога да се възползвам от него, за да удовлетворявам нечий чужд интерес.

Как да придобия сервитутно право?