Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да гласувам на референдум?

Автор:
Как да гласувам на референдум?

Кога имам право да гласувам на референдум?

(вж. Какво е референдум? и Право на гражданите да участват в управлението на държавата)

 • когато съм български гражданин с постоянен адрес на територията на Република  България (само за национален референдум);
 • когато съм български гражданин и имам постоянен адрес или настоящ адрес, различен от постоянния ми адрес на територията на Република България през последните 6 месеца преди насрочването на местния референдум;
 • когато съм навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително;
 • когато не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

Кога мога да отида да гласувам?

Изборният ден започва в 7.00 ч. в деня на референдума и приключва в 20.00 ч. Ако съм отишъл навреме, но въпреки това не успея да подам гласа си преди 20.00 ч. и чакам с други негласували гласоподаватели пред избирателното помещение, времето се удължава до 21 часа.

Къде мога да гласувам?

 • В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина като подам заявление до тях в срок от 25 дни преди датата на референдума.
 • Мога да подам заявление по образец за гласуване по настоящия ми адрес, но това трябва да го направя не по-късно от 14 дни преди изборния ден до общинската администрация по настоящия ми адрес. (заявление по чл. 36, ал. 1 Изборен кодекс).
 • Заявление по образец за включване в избирателен списък мога да подам и в случай, че неправомерно съм изваден от него. Заявлението подавам пред общинската администрация по постоянния ми адрес в срок.
 • Мога да бъда допуснат в избирателния списък в деня на гласуването. Това става от секционната комисия по постоянния ми адрес при предостaвяне на валиден документ за самоличност и само когато не фигурирам в „забранителния списък”. В него са посочени лицата, поставени под запрещение, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и на които е било прието заявлението за гласуване по настоящ адрес или в чужбина. Ако ми бъде отказано вписване, мога да обжалвам отказа в 2-дневен срок пред съответния административен съд. Решението на съда е окончателно.
 • Kогато имам трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК/НЕЛК, които не ми позволяват да упражнявам избирателното си право в изборното помещение, мога да гласувам с подвижна избирателна урна, като заявя желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано от мен саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинската администрация по постоянния ми адрес (или настоящия ми адрес когато направя искане по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс). Ако пропусна този срок, мога да подам искане не по-късно 5 дни преди изборния ден и да гласувам, но за това трябва да има назначена подвижна секционна избирателна комисия в населеното място
 • Kогато съм с увреждания на  слуха,  зрението или с друго увреждане, което не ми позволява сам да извърша необходимите действия при гласуването, мога да гласувам в специално определената секция, която е означена с табели и други обозначителни знаци, и се намира на първия етаж (партера) на сградата, където се провежда гласуването. Такава табела и знаци се поставят и на входа на сградата, така че да ме насочат към избирателната секция.

Важно: когато съм студент или ученик редовно обучение в град различен от този, където е постоянният ми адрес, имам право да подам гласа си:

 • В която и да е от избирателните секции в града, където уча.
 • Имам право да подам гласа си и в секция по настоящия ми адрес, като подам заявление за вписване в списък по настоящ адрес до общинската администрация по настоящия ми адрес. Срокът за подаване е 14 дни преди деня на референдума.

Как да заявя своето желание за гласуване на референдум, когато съм извън страната?

 • трябва да заявя желанието си да гласувам пред  дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;
 • да подам заявление по образец подписано саморъчно не по–късно от 25 дни преди датата на референдума;
 • заявлението мога да подам лично или с писмо, а може и сканирано, като го изпратя на електронната поща на дипломатическото или консулското представителство.

(Допълнителна информация относно гласуване извън страната – сайта на Външно министерство на Република България.)

Какви документи да нося, когато гласувам?

 • За да гласувам, трябва да представя документ за самоличност (паспорт или лична карта).
 • Ако срокът на валидност на документа ми за самоличност е изтекъл или ако документът ми е изгубен, откраднат или унищожен и е в период на подновяване, трябва да представя удостоверение от МВР за издаване на нов такъв.
 • Ако съм студент/ученик и искам да гласувам в града, където уча, трябва да нося със себе си редовно заверена студентска/ученическа книжка. Попълвам на място и декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място (Такава декларация попълвам и когато съм с увреждания на опорно-двигателния апарат/зрението и гласувам в специално определена избирателна секция).

Как протича самото гласуване?

 • Отивам в съответната избирателна секция и проверявам в кой списък съм разпределен и в коя избирателна комисия трябва да подам гласа си. Ако съм студент/ученик и отговарям на посочените по-горе условия, избирам сам избирателната комисия, където да гласувам и се нареждам на опашката от чакащи гласоподаватели.
 • Когато дойде моят ред, влизам в стаята на комисията и представям  необходимите документи за самоличност (студенстка/ученическа книжка). Подписвам и декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място, ако съм студент/ученик. Документите за самоличност и книжките остават при комисията по време на гласуването ми и ми се връщат срещу подпис до името ми в списъка, че съм гласувал.
 • Комисията проверява дали редовно фигурирам в списъка на избирателите или ме дописва, ако отговарям на условията за студенти/ученици и другите в т.3 посочени по-горе.
 • След това член на комисията ми подава бял плик и една бюлетина и ми указва кога и къде да вляза, за да направя своя избор. Бюлетината е бяла на цвят с надпис „Национален/Местен референдум”, с  посочен въпрос и хоризонтално поставени оградени полета с надписи „Да” и „Не” – изписани с еднакъв шрифт.
 • Влизам в посоченото място – кабина. Избирам един от двата отговора – “Да” или “Не”, зачертавам го с “Х” или “V”, използвайки син цвят химикалка и  пускам бюлетината  в белия плик, който затварям. Трябва да внимавам да не зачертая и двата отговора, защото тогава гласът ми е невалиден и не се брои. Недействителна ще е и бюлетина, пусната без плик; която не е по образец; която няма зачертан отговор или е зачертана изцяло, когато на съм използвал син химикал и когато съм пуснал друг предмет в плика заедно с бюлетината. Ако механично увредя, зачертая или зацапам бюлетината, това не я прави недействителна, стига недвусмислено да си личи моето решение.
 • Когато съм готов, излизам и пускам плика в прозрачна избирателна урна, залепена с маркировка и печат да не се отваря.
 • Подписвам се срещу името си в избирателния списък и получавам обратно оставените от мен документи за самоличност. В студенската/ученическата ми книжка  на задната страница е записано „Гласувал” и са се подписали председателят, секретарят и членът на комисията. Записана е и датата на гласуването.

Важно: Когато съм с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не ми позволява да извършвам сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането ми, може да ми разреши да гласувам с помощта на придружител, посочен от мен.

Ако съм неграмотен, това не ми дава основание за гласуване с придружител.

Какво мога да правя в изборния ден:

 • да искам дописване в избирателния списък, ако имам право да гласувам и не съм включен в избирателния списък, предоставен на секционната избирателна комисия (СИК);
 • да обжалвам пред районната избирателна комисия (РИК) решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната избирателна комисия следва да се произнесе незабавно, като решението й не подлежи на обжалване;
 • да искам точното вписване на данните от документа ми за самоличност в избирателните списъци от член на СИК;
 • да получа само един плик и само една бюлетина;
 • да върна сгъната сгрешената при поставянето на знака, изразяваща моя вот, бюлетина и да получа от член на СИК нова бюлетина за гласуване. Това право ми се предоставя само веднъж;
 • да обжалвам пред РИК други незаконосъобразни решения и действия на СИК, накърняващи правото ми да  гласувам. РИК се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня за гласуване. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Какво НЕ мога да правя в изборния ден:

 • да изнасям бюлетини извън изборното помещение;
 • да гласувам извън изборното помещение, освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна;
 • да показвам попълнената от мен бюлетината;
 • да снимам начина на гласуване като използвам мобилния си телефон, фотоапарат или друга възпроизвеждаща техника;
 • да гласувам в кабината за гласуване в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител, когато имам увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
 • да влизам в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите;
 • да извършвам действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.

Важно: Извършване на забранените горе действия е административно нарушение. Престъпление ще е налице, когато:

 • гласувам при липса на право;
 • гласувам повече от един път;
 • купувам или продавам гласове.

Актуализира: Боряна Русева

Образци:

Заявления и декларации за гласуване на референдум мога да изтегля от официалния сайт на Централната избирателна комисия.

 • Източници

  Конституция на РБ (КРБ):

  чл. 98 от КРБ – относно правомощията на президента за насрочване на избори;

  чл. 102 от КРБ – относно насрочването на избори и референдум от президента;

  чл.136 от КРБ – относно органите на местно самоуправление и администрация;

  Конституционно право – проф. Стефан Стойчев, Сиела, София 2002 г.

  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС):

  чл. 3, ал.1, т.1 от ЗПУГДВМС – относно прякото учстие чрез референдум;

  чл. 4 от ЗПУГДВМС – относно правото на глас;

  чл. 5, ал.1 от ЗПУГДВМС – относно финансирането на референдума;

  чл. 6 от ЗПУГДВМС – относно съдебния контрол;

  Глава втора- РЕФЕРЕНДУМ чл.7 – чл.43 от ЗПУГДВМС – относно произвеждането на референдум.

  РЕШЕНИЕ на НС от 24.10.2012 г. за произвеждане на национален референдум.

  Изборен кодекс (ИК):

  чл. 16, ал. 1 ИК – относно гласуването в чужбина;

  чл. 31, ал. 2 ИК – относно списъците за гласуване извън страната;

  чл. 36, ал. 1 ИК- относно вписването в списъка по настоящ адрес;

  чл. 218, ал. 3 ИК – относно начина на попълване на бюлетината;

  чл. 241 ИК – относно гласуване на ученици и студенти;

  чл. 225 от ИК – относно забраната за гласуване извън изборното помещение

  Официален сайт на Централната избирателна комисия.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии