Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да регистрирам политическа партия (ПП)?

Автор:
Как да регистрирам политическа партия (ПП)?

Искам да създам политическа партия, с която да участвам в изборите.  Дали обаче моят проект може да намери реализация в такава форма? Колко хора са необходими за учредяване на политическа партия и каква е процедурата?

Какви цели не може да има моята партия?

Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Съгласно Конституцията на Република България (КРБ), никоя политическа партия не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет, както и да се обявява и утвърждава за държавна. Това означава, например, че моята партия не може да си постави за цел да бъде единствената легитимна в страната. Не мога също така да се образувам партия на етническа, расова или верска основа, както и партия, която си поставя за цел насилствено завземане на държавната власт.

Колко души са необходими за учредяването на една партия?

Съгласно Закона за политическите партии (ЗПП), учредяването и дейността на политическите партии са публични. Само граждани с избирателни права могат да участват в учредителното събрание на моята партия. При това те не трябва да членуват и в друга партия. Ето как се случва процесът на практика:

 • Политическа партия се учредява по инициатива на най-малко 50 граждани с избирателни права, които образуват инициативен комитет;
 • Инициативният комитет приема учредителна декларация в писмена форма. В нея се определят основните принципи и цели на политическата партия;
 • Инициативният комитет публикува най-малко в един национален ежедневник учредителната декларация и открива подписка за набиране на членове-учредители;
 • Политическа партия се образува на учредително събрание, което се провежда в срок до три месеца от датата на приемане на учредителната декларация;
 • Учредителното събрание на политическата партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 граждани с избирателни права, подписали декларация;

Учредителното събрание на политическата партия приема устав на политическата партия с най-малко 500 учредители. То също така избира ръководни и контролни органи на партията съгласно приетия устав. Уставът на политическата партия трябва да съдържа:

 • наименованието на политическата партия и нейните символи;
 • седалището и адреса на управление;
 • целите и начините за постигането им;
 • ръководните и контролните органи;
 • правилата относно представителството на политическата партия;
 • реда за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия;
 • реда за възникване и прекратяване на членството;
 • правата и задълженията на членовете;
 • правилата за създаване на партийни структури и техните права и задължения;
 • правилата за определяне размера на членския внос;
 • правилата за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийно имущество;

условията и реда за прекратяване на политическата партия.

Съдебна регистрация

Учредената ми партия се регистрира в публичен регистър на политическите партии в Софийски градски съд. Регистрацията се извършва от съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява.

За регистрация моята партия е длъжна да представи в съда:

 • учредителна декларация;
 • протокол от учредителното събрание;
 • устав на партията;
 • списък, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 500 членове – учредители на партията;
 • декларации за индивидуално членство;
 • нотариално заверени образци от подписите на представляващите политическата партия;
 • списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 2500 членове;
 • нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за автентичността на документите;
 • удостоверение за уникалност на името (издава се от Софийския градски съд)

Ако всички правила по учредяване на партията ми са спазени и представените документи са изрядни, Софийски градски съд ще вземе решение за регистрация на партията. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация съдът вписва партията в регистъра на политическите партии. Решението на съда за вписване на политическата партия в регистъра се обнародва в “Държавен вестник” в 7-дневен срок от представянето му.

Автор:
Пламена Господинова

 • Източници

  Конституцията на Република България (КРБ):

  чл. 1 КРБ – относно забраната за присвояване на народния суверенитет;

  Закон за политическите партии (ЗПП):

  чл. 7 ЗПП – относно изискването за публичност;

  чл. 8 ЗПП – относно процедурата по учредяване;

  чл. 10 ЗПП – относно процедурата по учредяване;

  чл. 11 ЗПП – относно процедурата по учредяване;

  чл. 12 ЗПП – относно процедурата по учредяване;

  чл. 15 ЗПП – относно процедурата по съдебна регистрация.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии