Една новост от 2014 г. в трудовото законодателство най-накрая ми позволява да стажувам на трудов договор, специално създаден с тази цел. Вече няма да се чудя дали подписването на граждански договор е цяло постижение за мен, още повече дали след това някой ще ми обърне внимание в практическото ми обучение. Най-накрая ще имам задължително определен наставник и ще сключа трудов договор!

Трудовият договор с условие за обучение по време на работа е типичен трудов договор  с малко по-широко регламентирани задължения за работодателя ми.

Какво законодателят счита за „стажуване“?

Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя ми или на определен от него наставник с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.

Самият наставник (Отношенията между работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството) Може да бъде лице от същото предприятие, което притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.

Особености на самия трудов договор с условие за стажуване.

За да мога да полагам труд въз основа на трудов договор с условие на стажуване, следва:

 • Да съм на възраст до 29 години;
 • Да съм завършил средно или висше училище;
 • Да съм без трудов стаж или професионален опит по придобитата от мен професия или специалност.

Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от мен квалификация.

Трудов договор с условие за стажуване с едно и също лице може да се сключва само веднъж.

Извън изискванията, които законодателят поставя за всеки трудов договор, с трудовия договор с условие за стажуване се определят:

 • начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения,
 • името и длъжността на наставника,
 • времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца,
 • други условия, свързани със стажуването.

Удостоверяване на резултатите от обучението.

В 14-дневен срок от прекратяването на договора работодателят ми издава препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да ми послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

Всички останали изисквания, свързани със сключването и прекратяването на трудовия договор, трудова ми книжка, отпуски, както и за всички други отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по време на работа, се прилага действащото трудово законодателство.

Актуализира: Милена Бояджиева

 • Източници

  § Кодекс на труда

  чл.233 – относно размера на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване;
  чл.233а – относно какво е стажуване и изискването за нарочен наставник;

  чл.233б – относно изискванията за сключване на трудовия договор за стажуване;

  чл.233в – относно задължението работодателят да издаде на служителя препоръка