Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам право на качествено образование!

Автор:
Имам право на качествено образование!

Като мисля за образование на преден план излиза неговата задължителност – според Конституцията до 16-годишна възраст искам – не искам трябва да ходя на училище. Оказва се обаче, че всъщност правото ми на образование е сред основните ми права, гарантирани ми държавата. Какви права, но и задължения имам като учащ?

Какво трябва да ми осигури държавата?

Държавата е длъжна да осигурява свободното развитие на образованието в страната. Всеки има право на образование, като основното и средното образование в държавните и общинските училища са безплатни. При определени законови условия и висшето образование в държавните висши училища е безплатно. Право и задължение на държавата е да осъществява контрол върху всички видове и степени училища.

Държавата поставя пред предучилищното и училищното образование конкретни цели:

 • да подкрепя интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на мен и моите връстници спрямо възрастта, потребностите, способностите и интересите ни;
 • да съхрани българската национална идентичност, но и да ни учи на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 • да ми помогне за придобиването на качества, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот и за разбиране на глобалните процеси и тенденции;
 • да ми съдейства да открия рано заложбите и способностите си и да ме насърчава в развитието им;
 • да спомага за формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 • да ме учи на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин, както и на уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

да ми помогне за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие, на принципите, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

А какви са моите права като учащ?

Като ученик аз имам право:

 • да избирам училището, профила или професията (специалността), както и предметите и модулите, определени като избираеми или факултативни;
 • да бъда зачитан като активен участник в образователния процес, както и да получавам обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • да получавам информация по въпроси, свързани с моето обучение, относно правата и задълженията ми в училище;
 • да получавам кариерно консултиране във връзка с моите индивидуални потребности, желания и способности;
 • да се обучавам в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • да получавам библиотечно-информационно обслужване;
 • да бъда поощряван с материални и морални награди;
 • да участвам в проектни дейности и да давам мнения и предложения за училищните дейности;
 • да участвам чрез форми за ученическо самоуправление при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и общност, в това число и учебния план;
 • да получавам стипендия при определени условия.

А какви са моите задължения като ученик?

Според закона някои от основните ми задължения като ученик са следните:

 • да пазя авторитета на училището и да допринасям за развитие на добрите традиции;
 • да присъствам и да участвам в учебните часове и занимания;
 • да нося ученическата си лична карта в училище и извън него;
 • да се явявам в училище в прилично облекло и вид;
 • да нося униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени в правилника за дейността му;
 • да уважавам и да не накърнявам честта и достойнството на другите, както и да не прилагам физическо и психическо насилие;
 • да не участвам в хазартни игри, да не пуша, да не употребявам наркотични вещества и алкохол;
 • да не ползвам мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
 • да не преча на учителя, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 • да не нося оръжие, както и други опасни предмети;
 • да представям на родителите си ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 • да спазвам и другите правила, които са предвидени в правилника за дейността на училището.

А какви наказания мога да понеса при неспазване на задълженията си?

В зависимост от тежестта и системността на провинението, учителят или директорът могат да ми наложат някое от следните наказания:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка в същото училище;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище.
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

NB! Ако ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на час, учителят има право да го отстрани до края на часа. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилата, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което се предприемат дейности за преодоляване на проблемното поведение и се уведомяват родителите.

Санкциите “забележка” и “преместване в друга паралелка в същото училище” се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а по-тежките наказания – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. Предложението за преместване в друго училище се налага със заповед на директора. Заповедите могат да се оспорват пред министъра на образованието и науката – за държавните училища, пред министъра на културата – за училищата по изкуствата и културата, пред министъра на младежта и спорта – за държавните спортни училища.

NB! Правилникът за дейността на съответното училище може да предвижда допълнителни права и задължения за учениците, като те не могат да противоречат на съществуващото законодателство.

Автор:
Деница Лазарова
Невена Христова
Стела Парушева

 • Източници

  § Конституция на Република България (КРБ)

  чл. 23 от КРБ – относно задължението на държавата да подпомага образованието, науката и изкуствата;

  чл. 53 от КРБ – относно правото на образование, неговия безплатен и задължителен характер до 16-годишна възраст.

  Закон за предучилищното и училищното образование

  чл. 5 от ЗПУО – относно целите на образованието;

  чл. 171 от ЗПУО – относно правата на учениците в системата на народната просвета;

  чл. 172 от ЗПУО – относно задълженията на учениците;

  чл. 172, ал. 2 от ЗПУО  – относно възможността учениците да се ползват с допълнителни права и задължения, предвидени в правилника на съответното училище;

  чл. 199 от ЗПУО  – относно видовете наказания, с които могат да се санкционират учениците;

  чл. 199, ал. 2 от ЗПУО  – относно основанията кога ученик може да бъде отстранен от час;

  чл. 203 от ЗПУО  – относно начина, по които се налагат различните наказания;

  чл. 205, ал. 4 от ЗПУО  – относно оспорването на санкциите;

  чл. 259, ал. 2 от ЗПУО  – относно пред кого се оспорват заповедите за налагане на санкциите.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии