Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми в договор с мобилен оператор

Автор:
Правата ми в договор с мобилен оператор

Мобилният телефон много бързо се превърна от “прищявка” в “необходимост”. Неговото наличие пък задължително е обвързано в отношения с мобилни оператори. Това са мои потребителски права, които е полезно да познавам.

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им. Това ще ми спести много време, усилия и пари.

Максимален срок на договора – две години

Това е срокът – максимум, при който мога да сключа договор. Мобилният оператор е длъжен да ми предостави възможност да сключа договора и с по-малък срок – за една година.

Забрана за автоматично подновяване на договора

Най-често договорите, които се предлагат от мобилните оператори, са срочни. Срочен договор е всеки с точно фиксирана крайна дата, с определен срок на продължителност – напр. 1 година.

Но какво се случва след изтичането на този срок? – Възможностите са две:

 • Според закона след изтичането на този срок договорът ми се трансформира автоматично в безсрочен и продължава да действа при същите условия – без да са необходими никакви действия от моя страна. При наличието на безсрочен договор имам правото да го прекратя едностранно (т.е. без да е необходимо съгласието на мобилния оператор) с едномесечно предизвестие, когато ми душа сака. При това без да дължа никакви неустойки. Nice, а? В този случай обаче (случаят безсрочен договор) мобилният оператор няма никакво право да утежнява условията на договора ми едностранно (т.е. без мое съгласие).Независимо от срока на договора, реда и процедурата за прекратяване мога да си сменя оператора и да си запазя номера като го прехвърля при новия.
 • Ако пък искам, Господ знае по каква причина, отново да превърна безсрочния си договор в срочен (напр. едногодишен договор, при предсрочното прекратяване на който ще дължа неустойки в размер на месечната ми такса), задължително е да удостоверя това свое желание с личния си подпис. Т.е. без писменото ми съгласие старият ми договор с изтекъл срок няма начин отново да стане срочен.

NB! Законът забранява автоматичното подновяване (т.е. непосредствено след като срокът на договора ми изтече) на договор с мобилен оператор при същия срок. Всяка клауза или договор са непосилни да променят това. Т.е. дори и по някаква причина между мен и мобилния оператор да има сключена противна на гореизложеното уговорка, тя е абсолютно недействителна, като правото я разглежда като едно правно нищо, като несъществуваща (след като е едно правно нищо, подобна уговорка няма как да ми вмени задължение да плащам неустойки или да бъда осъден да изпълня). Противните уговорки се смятат за несключени и договорът действа между страните като безсрочен след изтичането на срока, за който е подписан.

Прекратяване на договора ПРЕДИ изтичане на срока

Ако по някаква причина искам да прекратя договора си преди да е изтекъл неговият срок, мога да направя това с 1- месечно писмено предизвестие. В този случай, ако съм абонат на мобилен оператор, неустойките, които се дължат от мен като потребител се равняват на три месечни вноски. Т.е. отсега нататък, ако сключа договор с А1, Теленор или Виваком и реша да се откажа от договора на третия месец от сключването примерно, ще дължа неустойка в размер на месечната такса за 3 месеца, а не всички оставащи месечни вноски. За жалост обаче, ако съм сключил договора си преди 01.07.2016 г., не мога да се ползвам от тази възможност.

След 12.01.2018 г. ако съм абонат на Теленор и прекратя договора си преди да е изтекъл срока му, също ще дължа неустойка в размер най-много на 3 месечни абонамента, а не в размер на всички оставащи месечни такси. Естествено ако договорът ми изтича след два месеца неустойката ще е в размер на две месечни такси.

За общите условия

Мобилният оператор е длъжен да ги публикува на интернет страницата си и да ги постави на видно място в търговските обекти, където потребителите да могат свободно да се ползват от тях.

NB! Общите условия имат сила спрямо мен като потребител само ако писмено съм се съгласил с тях, т.е. трябва да съм изразил съгласие договорът да действа при общи условия!

При промяна по общите условия операторът е длъжен в срок от 30 дни преди влизането им в сила да уведоми потребителите си за промените, понеже само след уведомяване те имат сила за потребителя. След изменение на общите условия като потребител имам право (по инициатива на оператора) да прекратя договора си в срок до един месец без санкции – в случай че не съм доволен от внесените по общите условия промени. Ако изпусна този срок, се приема, че съм съгласен с промените и че индивидуалният ми договор продължава да действа при промените в общите условия.

NB! Имам право на прекратяване само ако се ползвам от услугата, по която са внесените промени.

Право на отказ до 7 дни

Договорът ми с оператора при общи условия влиза в сила 7 дни след подписването му от моя страна, като в този срок мога да се откажа от него, без да дължа неустойки.

Ако искам, мога писмено да се съглася договорът да влезе в сила незабавно, т.е. веднага. Както и най-често се случва на практика. Но ако искам да се ползвам от правото си на отказ до 7 дни, мога да откажа влизане в сила на договора ми веднага (най-често до 2 часа). В този случай мобилният оператор няма правото да ми откаже сключване на договора. Това е мое право и ако искам, мога да се ползвам от него!

NB! Договорът ще трябва да влезе в сила веднага и без да искам това само ако при подписването му се предоставят и някакви крайни устройства (напр. мобилен апарат).

При промяна на условията в договора – едностранно от страна на оператора

Основното, което трябва да знам! Договорът ми може да бъде изменен само при взаимно съгласие на страните, а не индивидуално от мобилния оператор.

Какво да правя, ако тези мои права са нарушени?

 1. На първо място, мога да подам жалба в отдел “Жалби” на съответния мобилен оператор.
 2. На второ място, мога да подам жалба към Комисия за регулиране на съобщенията. Те не са орган, който  може да разреши индивидуалния ми казус, но са контролен орган спрямо мобилните оператори.
 3. На трето място, понеже това са потребителски права, мога да подам жалба и до Комисия за защита на потребителите. А на  този адрес имам възможност да пусна оплакването си онлайн.
 4. Ако все още не съм разрешил конфликта си с оператора, мога да използвам професионалата помощ на адвокат и да започна дело в съответния съд.

Актуализира: Боряна Русева

 • Източници

  § Закон за електронните съобщения (ЗЕС):

  чл. 226, ал. 4 – относно максималния сроок на договора;

  чл. 226, ал. 5 – относно възможността за сключване на договор със срок 1 година;

  чл. 228, ал. 3 – относно влизане в сила на договор при общи условия;

  чл. 228, ал. 4 – относно изключение от принципа по ал. 3;

  чл. 228, ал. 5 – относно едностранното прекратяване на договора от страна на абоната;

  чл. 229а, ал. 1 – относно продължаването на срочен договор от абоната;

  чл. 229а, ал. 2 – относно нищожност на уговорките в притиворечие с тези по ал. 1;

  чл. 230, ал. 1 – относно публикуване на общите условия;

  чл. 230, ал. 2 – относно изменение на общите условия;

  чл. 230, ал. 3 – относно правата на абонатите при изменение на общите условия.

  § Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 178, ал. 2 – относно правото на по:требителите за подаване на жалби до Комисия защита на потребителите;

  чл. 178, ал. 3 – относно форма и начин на подаване на жалбата.

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 16, ал. 1 – относно приемането на общите условия;

  чл. 16, ал. 3 – относно прекратяване на договор при общи условия.

  § Становище на КРС относно автоматичното подновяване на договорите

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии