Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?

Автор:
Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?

Според закона “дете” е  всяко човешко същество на възраст под 18 години. Дете, което се нуждае от закрила, е:

 • дете, останало без надзор или родителска грижа;
 • дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
 • дете, за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
 • дете, за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Ако разбера за дете, което се нуждае от закрила, съм длъжен незабавно да уведомя:

 1. Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Настоящият адрес на детето е този, на който пребивава детето в момента. Във всяка община има отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”. Тук мога да намеря къде се намира най-близкият отдел за закрила на детето. Трябва да имам предвид, че ако подам сигнала анонимно, той ще бъде разгледан само ако става дума за насилие или по преценка на директора на дирекцията.
 2. Държавна агенция за закрила на дететона този адрес мога да намеря контактите на агенцията и да се свържа с нея. Подаденият сигнал ще бъде препратен до съответната дирекция “Социално подпомагане”.
 3. Министерство на вътрешните работи – в този случай сигналът си подавам до най-близкото Районно управление „Полиция”. Мога да отида лично или да се обадя на полицията да провери случая, като може да помоля за анонимност с оглед на моята безопасност.

Трябва да уведомя който и да е от трите горепосочени органа. Ако искам да съм сигурен, мога да уведомя и трите, въпреки че те са задължени да се координират.

Ако науча за дете в нужда и не ги уведомя незабавно, може да ме санкционират с глоба в различен размер – от 1000 до 5000 лв., според тежестта на нарушението и факта дали извършвам такова нарушение за първи път.

Внимание! Не трябва да бъркам Държавна агенция за закрила на детето с отделите „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане. Това са отделни административни структури, които имат различни функции и различни правомощия. Всяка община има отдел “Закрила на детето”, която осъществява текуща дейност на местно ниво, докато Държавна агенция за закрила на детето има по-общи и координиращи функции.

Текуща практическа дейност по закрила на детето в общините извършват отделите „Закрила на детето” на местно ниво, а председателят на Държавна агенция за закрила на детето е едноличен специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето в цялата страна.

Горещи телефони:

 1. На телефона за деца – тел. 116 111, който е безплатен за цялата страна, мога да получа съвети и подкрепа. Мога да се обадя по всяко време на денонощието. Тел. 116 111 е еднакъв във всички страни в Европа, както и в Турция. Не съм длъжен да съобщавам името си.
 2. На тел. 080013322 мога да потърся помощ, ако зная за дете, което има зависимост към наркотици,
 3. На тел. 124 123 мога да получа съвет за решаване на проблем, свързан с използването на интернет от деца. Сигналите за посегателства срещу непълнолетни през интернет се предават на екипа на Горещата интернет линия за борба с незаконно и вредно съдържание и поведение в интернет, както и на компетентните български и чуждестранни институции и служби. На същия телефон мога да подам и сигнал, ако засека място за детска порнография в интернет.
 4. На тел. 116 000 – мога да подам сигнал за изчезнало дете. Линията е универсална за всички страни-членки на Европейския съюз и е безплатна.

Автор Маргарита Павлова.

Актуализирал Велимира Бакалова.

 • Източници

  § Закон за закрила на детето (ЗЗкД):

  чл. 2. ЗЗкД: относно легалното определение на понятието “дете”

  Парараф 1 ПЗР на ЗЗкД – относно легалното определение на понятието “дете в риск”.

  Чл. 7. ЗЗкД – относно задължението за незабавно уведомяванена компетентните органи в случай че ми стане известтно за дете в риск.

  Чл. 45. ЗЗкД – относно размерът на гломата в случай че не изпълня задължението си за незабавно уведомяване на компетентните органи при научаванае за дете в нужда.

  Правилник за прилагане закона за закрила на детето:

  чл. 10 – относно подаване на сигнал до дирекция “Социално подпомагане”

  § Конвенция за правата на детето (КПД):

  Чл. 1 КПД – относно определението на понятието “дете”.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии