Как да се договоря с работодателя да ми прекрати трудовия договор?

Как мога да напусна работа бързо и без неприятни емоции и то без предизвестие? Българското трудовото законодателство познава два възможни начина за прекратяване на договора ми, които условно могат да се нарекат „споразумение“.

  1. Кодексът на труда позволява чрез постигнато взаимно съгласие между мен и работодателя ми да прекратим взаимоотношенията си. Предложение за постигане на взаимно съгласие следва да бъде писмено и може да бъде по инициатива и на двама ни.*Веднъж отправено, аз мога да оттегля предложението си преди работодателят ми реално да го е получил, но ако го е получил, мога да го оттегля само с изричното му съгласие.*Не съм задължен да мотивирам предложението си, но е от полза. Следва изрично да посоча от кой момент желая да прекратя работата си т.е. на коя дата договорът ми ще бъде прекратен.*Ако предложението за постигане на взаимно съгласие е отправено от мен, то работодателят ми е длъжен, в 7-дневен срок от получаването му, да вземе отношение по него и да ме уведоми за своето решение. Той трябва да се произнесе като приеме или отхвърли предложението писмено като мотивира решението си по него. Така, в случай че предложението ми не е прието, аз ще мога да прекратя договора си на друго основание.*Ако работодателят ми в рамките на този 7-дневен срок бездейства т.е. не се произнесе по предложението ми, то се счита за неприето и аз съм все още задължен да изпълнявам служебните си задължения.**(горните задължения и особености важат и в случай, че работодателят е отправил към мен предложение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие)
  2. Втора възможност за постигане на споразумението между мен и работодателя ми е да прекратим трудовия си договор срещу уговорено обезщетение. Инициативата за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение идва от работодателя.

Споразумение за прекратяване на трудов договор – на тази страница.

Аз следва да взема становище и да се произнеса писмено по предложението в 7-дневен срок, като:

  • Отхвърля предложението. Ако бездействам, т.е. не се произнеса изрично, то отправеното педложение се счита за неприето.
  • приема предложението. В този случай, работодателят ми дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако не сме уговорили по-голям размер на обезщетението.

Важно! Ако уговореното обезщетение не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало и аз отново ще имам правото да се явя отново на работното си място непосредствено след изтичането на този едномесечен срок.