Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как и къде да се оплача от полицай?

Автор:
Как и къде да се оплача от полицай?

Основната задача на полицията е да защитава сигурността на страната, да следи за спазването на обществения ред и да се бори с престъпността. Тя е длъжна да брани и моите граждански правата и свободи, да защитава моя живот, здраве и имущество.

Когато изпълняват своите задължения, органите на реда трябва да спазват Конституцията, законите и международните договори, по които България е страна, и да действат по начин, който гарантира и защитава моите законни права, свободи и достойнство.

1. Когато ми бъде съставен акт за административно нарушение от полицаи и смятам, че нещо не е както трябва в самата процедура на издаване, в съдържанието му или друго:

 • мога да напиша възражение в самия акт на място и в момента на издаването му;
 • мога и да подам писмено възражение в 3-дневен срок от съставянето на акта до дирекция “Пътна полиция”, ако той ми е издаден от КАТ или до съответния орган на МВР при всички останали случаи;
 • и ако все пак въпреки възраженията ми по акта, ми бъде издадено и връчено наказателно постановление, мога да подам жалба срещу него до районния съд в 7-дневен срок от момента, в който съм го получил.

За процедурата при възражение мога да прочета в статиите: “Правата ми при проверка от Пътна полиция” и “Съставиха ми акт. Какви са правата ми”

2. Когато съм спрян и подложен на личен обиск на обществено място, проверката трябва да е на първо място основателна и второ да протече по начин, който не уронва честта и достойнството ми. Това означава, че полицаите не трябва да употребяват неправомерно сила и оръжие срещу мен и да ме обиждат. В тези случаи следва да подам жалба до районното поделение на МВР. Подробна информация за това мога да прочета в “Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск)”.

Какво трябва да съдържа подадената от мен жалба?

 • моите имена, адрес и телефон за връзка;
 • органът, до който подавам жалбата;
 • данни за полицая, които са ми известни (имена, длъжност, къде е на служба);
 • описание на настъпилото събитие в свободен текст (дата, час, място, свидетели и др.)
 • моите възражения и тяхното основание (ако оспорвам издаден административен акт);
 • посочвам моите искания;
 • и завършвам с подпис.

При подаване на жалбата в районното поделение на МВР, е много важно да поисквам да ми бъде даден входящия номер, под който се регистрира жалбата, за да мога да следя какво се случва с нея и да имам доказателство, ако тя се загуби.

3. Друга възможност за защита на накърнените ми права е като заведа искова молба до районния съд срещу полицая, извършил нарушението.

Молбата основно трябва да съдържа следната информация:

 • до кой съд я адресирам;
 • моите имена, адрес, ЕГН и данните на полицая, с които разполагам – имена и адрес, на който може да бъде намерен (напр. районното поделение на МВР, към което принадлежи);
 • на каква стойност са претърпените от мен вреди, ако те са оценими в пари;
 • посочвам и обстоятелствата, породили иска и какво целя да постигна с него;
 • ако разполагам с писмени доказателства, описвам и прилагам и тях към молбата;
 • накрая се подписвам.

Важно! Към исковата молба трябва да приложа и документ за платена държавна такса; копие на молбата и приложенията към нея; и пълномощно, ако я подам чрез упълномощено от мен лице.

4. Мога да потърся и обезщетение от държавата за претърпените от мен вреди. За тази цел подавам иск пред съда по местонахождение на извършеното срещу мен престъпление или по местонахождение на адреса ми.

5. А ако стана жертва или свидетел на злоупотреба с властта, която имат органите на реда, или на корупционни и други незаконни действия от тяхна страна, които засягат държавни, обществени и лично мои права и интереси, мога да подам сигнал също до районното поделение на МВР

Важно! Сигнали за корупция и корупционно поведение на служители от системата на МВР могат да подам на телефон 982 22 22 и на интернет адрес: www.nocorr.mvr.bg.

6. Ако посочените горе възможности за защита на гражданските ми права срещу посегателство от полицаи, не ме задоволяват мога да се обърна за помощ до омбудсмана. Това става с подаването на жалба или сигнал до него.

7. Друга опция за мен при накърняване на човешките ми права е да подам жалба до Европейския съд по правата на човека в СтрасбургТова важи само за случаите, когато съм се възползвал от посочените горе средства за защита на нарушените ми права, но не съм постигнал желания резултат или справедливо обезщетение.

* От рубриката ни “Предложи право”.

Актуализирал: Емил Махлелиев

 • Източници

  Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

  чл. 3, ал. 1 – относно основните принципи на дейност на МВР;

  чл. 2, ал. 1 – относно задачите на органите на МВР;

  чл. 150 – относно задълженията за спазване на органите на МВР;

  чл. 82, ал. 3 – относно поведението на органите на МВР при изпълняване на техните задължения.

  § Конституция на Република България (КРБ):
  чл. 30 от КРБ – относно личната неприкосновеност на гражданите;

  § Закон за движението по пътищата (ЗДвП):

  чл. 186 – 187 – относно подаване на възражение при акт за административно нарушение.

  § Граждаски процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 124-128 – предявяване и съдържание на искова молба.

  § Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

  чл. 44 – относно подаване на възражения при съставен административен акт;

  чл. 59 – относно обжалване на наказателно постановление.

  § Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  чл. 84 – 85 – относно съдържанието на жалбата;

  чл. 107, ал. 4 – относно предпоставките за подаване на сигнал;

  чл. 119 – относно процедурата за подаване на сигнал.

  § Ззакон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ):

  чл. 4 – относно отговорността на държавата при претърпени от мен вреди;

  чл. 7 – относно предявяване на иск за обезщетение срещу държавата.

  § Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС):

  чл. 2-14 – относно правата и свободите на хората;

  чл. 19 – 45 – относно Европейския съд по правата на човека.

  § ПРОТОКОЛ № 11 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи относно преустройството на контролния механизъм, установен от конвенцията

  § ПРАВИЛНИК на Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии