Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Информирано съгласие на пациент – разкодирано

Автор:
Информирано съгласие на пациент – разкодирано

Налага ми се да постъпя в болница или пък да ми бъдат извършени амбулаторно определени процедури. Сред купищата документация, която се налага да подпиша, особено важно за мен е т.нар. информирано съгласие. Какво представлява то и кога е необходимо?

Задължително ли е да подписвам информирано съгласие?

Първото, което трябва да знам е, че мога да дам съгласието си и устно. Има обаче манипулации, които изискват подписа ми след внимателен прочит на информацията, която лекарят ще ми предостави. Това са различни по рода си

 • хирургични интервенции;
 • изследвания, които налагат обща анестезия;
 • диагностични или терапевтични процедури, които водят до краткотрайна промяна на съзнанието ми;
 • манипулации, които застрашават по някакъв начин живота или здравето ми. 
 • ако върху мен се извършват изследвания с научна цел.

Има ли гаранция за моята осведоменост относно здравословното ми състояние и избора ми на лечение?

Информираното съгласие е документ, с подписването на който доброволно разрешавам да ми бъдат извършени определени медицински интервенции след като се запозная с определена информация. Преди да го подпиша, лекарят е длъжен предварително да ми разясни на разбираем за мен език следното:

 • каква е диагнозата ми и от какъв характер е заболяването ми;
 • каква е целта на приемането ми в болница, какви резултати се очакват, каква е прогнозата за изхода на заболяването ми и какви други алтернативи имам;
 • какви са възможните рискове при лечението ми, какви нежелани реакции могат да настъпят, страничните ефекти, както и болката, която е възможно да изпитам;
 • как отказът от лечение или използването на други методи ще повлияе на състоянието ми. 

Важно! Без да подпиша това съгласие лекарите нямат право да извършат нито една от гореописаните процедури, освен в определени случаи, за които след малко ще стане дума.

Добре е също да знам, че лекарят, който откаже да ми даде тази информация, може да бъде наказан с  глоба между 300 и 1000 лв, а при повторно нарушение да бъде лишен от право да упражнява професията си за период от 6 месеца до 1 година!  Мога да потърся правата си, като подам жалба до Регионалната здравна инспекция.

“Докторе, не искам да знам какво ми има!”

Ако съм от хората, които се страхуват от болестите или страдам от хипохондрия и смятам, че тази информация ще навреди на нормалното ми психично състояние, мога да откажа да бъда информиран за:

 • вида на заболяването ми и прогнозата от лечението;
 • планираните профилактични, диагностични, рехабилитационни и лечебни дейности, както и свързаните с тях рискове. 

Разбира се, този отказ ще трябва да удостоверя в медцинската документация с подписа си. Имам право писмено да упълномощя някого, на когото вярвам, да получава вместо мен всяка информация, свързана със здравословното ми състояние.

Когато обаче след поставяне на диагнозата ми стане ясно, че съм опасен за други хора, лекарите трябва непременно да ми съобщят за това! (например ако ми открият сериозно инфекциозно заболяване, което мога да предам на някого чрез допир или по полов път.) 

Кога нямам право да подпиша лично информираното съгласие?

 • Когато нямам навършени 14 години, информираното съгласие се подписва от някой от моите родители. Ако нямам родители или техните права по отношение на мен са отнети, същото се подписва от настойника ми.
 • Ако страдам от психично заболяване, поради което съдът ме е поставил под пълно запрещение, отново се подписва мой родител или настойник.
 • Ако имам психично разстройство и за мен е установено, че не мога да изразя съгласие, същото се дава от законните ми представители (родители или настойници/попечители), след което лекарят трябва да получи разрешение от Комисията по медицинска етика, а ако няма създадена комисия – от ръководителя на лечебното заведение. 
 • Когато имам навършени 14 години, но все още нямам 18 или когато съм поставен под ограничено запрещение, освен моето съгласие, лекарят ще изисква и съгласието на родителите ми или на попечителя ми.
 • В случаите когато съм малолетен или непълнолетен и съм настанен по съдебен ред извън семейството, съгласие могат да дадат и хората, които са определени да се грижат за мен след разрешение на дирекция “Социално подпомагане” (например спешно трябва да бъда опериран и не могат да се издирят родителите ми, които да дадат съгласието си за това.) 
 • Не се изисква подпис на родител или попечител, когато става въпрос за профилактични прегледи или за здравни консултации, а аз съм непълнолетен. Достатъчно е да имам навършени 16 години.

Важно! Ако съм малолетен или съм поставен под пълно запрещение, върху мен не могат да се извършват медицински научни изследвания без значение дали е даден подпис за съгласие от родители или настойници! Ако от изследванията не се очакват особени ползи за здравето ми, не може да се подлагам на тях и ако съм бременна или кърмачка, или съм лишен/а от свобода!

Може ли лекарят да извършва хирургични интервенции или опасни за здравето ми изследвания, без да е получил изрично съгласие от мен или родителите ми за това?

Да, в определени случаи, когато животът ми е застрашен и намесата на лекаря е неотложна, а аз:

 • нямам физическа или психическа възможност да изразя съгласието си; (например съм намерен в кома и екип на Бърза помощ ме доведе в болницата или съм объркан вследствие на травмата и не разбирам нуждата от спешна интервенция);
 • не мога да открия родителите си (настойниците/попечителите) в неотложни случаи;
 • не мога да получа своевременно съгласие от органите на дирекция “ Социално подпомагане”, когато подписът за това се изисква от тях.

Мога ли да се откажа от лечението, когато вече съм подписал информирано съгласие?

Да! Мога да се откажа по всяко време, отказът обаче трябва да бъде подписан от мен или моите родители (настойници/попечители). Ако нито аз, нито те поради някаква причина не сме в състояние да подпишем,  лекуващият лекар удостоверява отказа ми в присъствието на един свидетел. В случай, че размисля и реша да продължа лечението си по предложения ми план, имам право по всяко време да оттегля отказа си. Отговорността обаче за здравословното ми състояние или за забавянето на лечението в тези случаи ще бъде само моя. 

Важно! Ако в медицинската ми документация е налице подписан отказ, но се намирам в състояние, опасно за живота, ръководителят на лечебното заведение може да вземе вместо мен решение за извършване на животоспасяващи действия. Например имам остър апандисит, отказвам операция и се подписвам за това. Докато все още съм в болницата и се приготвям да си тръгна, апендиксът се “спуква” и развивам перитонит. Лекарите имат право да ме вкарат веднага в операционната, за да спасят живота ми, независимо от отказа!

Повече за правата ми като пациент мога да науча тук.

 • Източници

  Закон за здравето (ЗЗдр.):

  чл. 89, ал. 1 – относно интервенциите, които изискват писмено съгласие;

  чл. 88, ал.  – относно информацията, която лекарят е длъжен да предостави на пациента;

  чл. 87, чл. 1 – относно забраната за лечение без подписано съгласие;

  чл. 220, ал. 1 – относно санкциите на лекар, отказал да даде информация;

  чл. 92, ал. 2-4 – относно задължението на лекаря да съобщи на пациента, ако е заразно болен;

  чл. 87. ал. 4 – съгласие от името на недееспособен;

  чл. 89, ал. 3 – процедура по подписване на съгласие за лечение на настанени в психиатрична клиника;

  чл. 87, ал. 5 – съгласие за деца, настанени по съдебен ред извън семейството;

  чл. 87, ал. 3 – кога за навършилите 16 г. няма нужда от подпис на родител;

  чл. 200 – лица, върху които са забранени научни изследвания;

  чл. 89, ал. 2, т. 1 и 2 – относно случаите, когато лекарят извършва интервенции без подписано съгласие;

  чл. 90, ал. 3 – отказ от лечение;

  пар. 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби – определение за информирано съгласие.

  Общи правила за добра медицинска практика на лекарите в РБ:

  т. 22.2 – относно задължението на лекаря да информира пациента за състоянието му.

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 29, ал. 2 – относно съгласието за участие в клинични проучвания и други медицински изследвания.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

автор

Маргарита е завършила “право” в Русенски университет “Ангел Кънчев” през 2016 г, а в момента работи като юрисконсулт в търговско дружество. Професионалните й интереси са в областта на наказателноправните науки, търговското и семейното право. Обича да пътува на дълги разстояния, а в свободното си време изучава древните цивилизации. В “Pravatami.bg” продължава да учи с удоволствие и да помага на хората в търсене на знанието.

Свързани статии