Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Отмяна на влязло в сила съдебно решение

Автор:
Отмяна на влязло в сила съдебно решение

Преди известно време съм бях страна по дело, което вече е решено. Впоследствие разбирам, че свидетелят е лъжесвидетелствал, а аз знам, че това е престъпление. Нямам право да обжалвам, тъй като решението е влязло в сила. Има ли друг начин да получа справедливо решение, или е твърде късно?

В кои случаи имам право да искам отмяна да влязло в сила съдебно решение?

 1. Ако са възникнали нови обстоятелства или нови доказателства, които са изключително важни за делото, но такива с които не съм можел да се снабдя на време. Нови ще са само ако не съм знаел/а за същестуването им или не съм бил/а в състояние да се сдобия с тях, но са съществували при разглеждането на делото.
 2. Ако се окаже, че съдът е решил въз основа на неистински документ, свидетелски показания или заключение на вещо лице. Важно е да знам, че неистински документ означава подправен. Имам право да искам отмяна и ако решението се основава на извършено престъпление от другата страна или лице от съда (например съдия). Престъпление е налице например, когато страна по делото или свидетел са лъжесвидетелствали. Престъпление е извършено и когато съм бил/а измамен/а или заставен/а да се явя или да не се явя на делото.
 3. Ако решението е основано на индивидуален акт на съд или друго държавно учреждение, който впоследствие е било отменен
 4. Ако е налице решение по същия спор, постановено от друг орган преди текущото решение, но което противоречи на него, т.е. когато има две решения от различни, НО еднакво компетентни съдилища. Например очаквам да се признае собствеността ми върху определен имот. Но едното решение отрича да имам такова право, докато другото гласи, че имам право на идеална част от него.
 5. Ако има нарушение в начина, по който съм бил/ а представляван/а пред съда. Например ако не ми е бил назначен особен представител. ( чл.29 ГПК ) Или не съм имал/а възможност да се явя на заседанието, за което съм съм бил/а призован/а, поради особени непредвидени обстоятелства, които не съм успял/а да преодолея. 
 6. Ако Европейският съд по правата на човека е установил нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Каква е процедурата?  

Важно е да знам, че производството се развива винаги пред Върховния касационен съд (ВКС), независимо дали решението е постановено от районен, окръжен или друг съд.  

Трябва да напиша молба за отмяна на влязлото в сила решение, която да подам чрез първоинстанционния съд (районен или окръжен в зависимост от делото ми). Освен това трябва да приложа копие и за насрещната страна, която може да даде отговор в срок от 1 месец от получаването на преписа. Хубаво е да знам, че молбата за отмяна не спира изпълнението на решението, освен в някои случаи.

Може ли да искам отмяна, ако не съм бил/а страна по делото?

Да, когато решението има сила и спрямо мен, дори да не е бил страна по делото. Например ако съм наследник или длъжник. 

Има ли срок, след който не мога да искам отмяна?

Имам право да подам молба за отмяна в срок от 3 месеца, който започва да тече от:

 • деня, в съм разбрал/а ново обстоятелство или съм се снабдил/а с ново доказателство, което ми дава право да искам отмяна на вече влязлото в сила решение; 
 • влизане в сила на решение (или присъда), което се е оказало, че е основано на неистински документ, свидетелски показания или заключение на вещо лице. В този случай имам право да подам молба за отмяна не по-късно от 1 година от влизането на акта в сила;
 • моментът, в който съм разбрал/ а, че всъщност съдът е решил въз основа на друг акт, който вече е бил отменен. Тук също имам ограничение – трябва да подам молбата най-късно до 1година след като актът е влязъл в сила;
 • денят, в който е влязло в сила решение, с което същият спор вече всъщност е разрешен;
 • денят, в който съм разбрал за решение, което е било постановено от съда в нарушение на правото ми да бъда уведомен по някакъв начин. 

Имам 6 месеца да реагирам обаче, когато става въпрос за окончателно решение на Европейския съд по правата на човека, с което е установено нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Дължа ли държавна такса?

Дължа такса в размер на половината от таксата, дължима за първоинстанционото произвоизводство върху обжалваемия интерес, т.е. цената на иска. 

Кои решения обаче не могат да бъдат отменени от съда?  

Нямам право обаче да искам отмяна на решение, когато: 

 • съм се развел;
 • бракът ми е бил унищожен;
 • бракът ми е бил обявен за несъществуващ. 
 • постановено е било неприсъствено решение, за което съм имал/а право да искам отмяна, но не съм го сторил/а. 

 • Източници

  Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 303 – относно основанията за отмяна на влязло в сила съдебно решение;

  чл. 304 – относно отмяна по молба на трето лица;

  чл. 305 – относно срока за отмяна;

  чл. 306 – относно съдържание на молбата за отмяна;

  чл. 307 – относно разглеждане на делото от Върховния касационен съд;

  чл. 309 – относно спиране изпълнение на решения при подаване на молба за отмяна.

  Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК:

  чл. 18 – относно дължимата държавна такса при отмяна на влезли в сила съдебни решения.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Зюмра Исмаил

Зюмра Исмаил

автор

Зюмра е правоспособен юрист. Завършила е Нов български университет. Интересите й са в областта на семейно, поземлено и наказателно право. Извън правото има влечение към изкуството и в частност към фотографията. Освен това е страстен пътешественик. Смята, че е дълг на младите хора да допринасят за обществото, в което живеят. Pravatami.bg е идеалното място за хора, които желаят да се развиват в правната сфера, споделяйки знанията си и помагайки на други хора.

Свързани статии