Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да отворя паркинг?

Автор:
Как да отворя паркинг?

Разполагам със свободно пространство (собственик или наемател съм) до офис сграда с центъра на София, където навсякъде е зелена или синя зона. Хрумва ми страхотната бизнес идея да си отворя паркинг и да отдавам под наем места за паркиране. През каква процедура трябва да премина и какви са необходимите документи?

Регистрация като търговец

На първо време трябва да се регистрирам като едноличен търговец (ЕТ) или като търговско дружество (най-подходящата форма е еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД).

NB! Ако се регистрирам като ЕТ, то трябва да плащам патентен данък и да подавам данъчна декларация до 31 януари на текущата година, в която следва да декларирам обстоятелствата, които са свързани с плащането на данъка. Размерът на данък е от 5 до 200 лв за място на паркиране според местонахождението на обекта. 

Ако регистрирам ЕООД, то трябва да плащам корпоративен данък, който е в размер на 10% от печалбата, която съм направил и да подавам годишна данъчна декларация до 31 март на слeдващата календарна година.

Регистрация на касов апарат – нужна ли е?

Тъй като развивам търговска дейност, мое задължение е да отчитам продажбите си (в случая предоставянето на услугата да се паркира) чрез издаването на касова бележка от касов апарат (предвидените санкции за неиздаването на касова бележка са в размер от 500 до 2 000 лв). За тази цел трябва да имам регистриран касов апарат. Необходимо е да сключва договор със сервизна фирма, която след въвеждането в експлоатация на касовия ми апарат ще издаде свидетелство за регистрация на фискално устройство. Сервизните фирми предлагат различни цени за регистрацията на касов апарат и издаването на свидетелството, затова е важно преди това да се поинтересувам добре към коя да се обърна. 

Ами работното време?

Ако реша паркингът ми има устaновено работно време, то е необходимо да го регистрирам като търговски обект към съответната община по местонахождението му.  Трябва да подам заявление до кмета на общината, в което посочвам информация за търговския обект, като име, ЕИК, респективно БУЛСТАТ за ЕТ, адрес на обекта, представител. Общините предлагат тази услуга безплатно. 

Как стои въпросът с охранителната фирма?

Искам паркингът ми е да е охраняем (особено ако е денонощен). В този случай трябва да имам сключен договор и с охранителна фирма, която да гарантира сигурността на оставените превозни средства. Трябва да осигуря и кабинка за охранителя.

Безопасността преди всичко! Как да получа сертификат за противопожарна безопасност?

Паркингът ми трябва да отговаря и на изискванията за противопожарна безопасност. Трябва да подам Искане за издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност  (+ комплект от документи) към компетентната дирекция, респективно районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” за населените места, които не са области (например компетентната дирекция за гр. София е Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (Искане по Образец 5), а за гр. Сандански – Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”). След като подам документите ще бъда посетен от представител, който ще установи дали отговорям на изискванията. Ако е така, ще ми бъде издаден сертификат. Таксата за издаването на сертификат е 50 лв. плюс по още 0,20 лв на всеки кв.м. разгърната застроена площ.

Препоръка

Процедурата крие доста особености, законовите изисквания се менят постоянно и за да не се лутам по администрации и за да си спестя време, нерви и пари, най-добре е да се обърна към специалист. Ние препоръчваме това адвокатско дружество. Работят бързо и на добри цени.

 • Източници

  Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ):

  61з и сл. – относно патентния данък при ЕТ;

  т. 4 от Приложение № 4 – относно определяне размера на данъка

  Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО):

  чл. 20 – относно размера на корпоративния данък в България;

  чл. 92, ал. 2 – относно срокът за подаване на годишна данъчна декларация.

  Закон за данък добавена стойност (ЗДДС):

  чл. 118, ал. 1 – относно задължението за издаване на касова бележка;

  чл. 185, ал. 1 от ЗДДС – относно санкциите, които се налагат на ЮЛ или ЕТ при неиздаването на касова бележка;

  т. 40 от ДР към ЗДДС – относно дефиницията за “фискално устройство”;

  т. 41 от ДР към ЗДДС – относно дефиницията за “търговски обект”.

  Наредба за за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (НРОПТОФУ):

  чл. 2 – относно няколко дефиниции и сред тях и “търговски обект”;

  чл. 17 – относно регистрирането на касов апарат.

  Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

  чл. 21, ал. 1, т. 13 – относно правомощието на общинския съвет да определя изискванията за дейността на търговските дружествата на територията на общината;

  чл. 21, ал. 2 – относно приемането на наредби от общинския съвет във връзка с упражняването на горното правомощие.

  Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община (НРУИТДТСО):

  чл. 3, ал. 1, т. 4 – относно обектите, които попадат в обхвата на Наредбата;

  чл. 4 – относно подаването на заявлениет за регистрация на работно време

  чл. 5 – относно в какво да се инвестират тези пари.

  Закон за частната охранителна дейност (ЗОХД):

  чл. 2, ал. 1, т. 2 – относно лицата, които сключват договори с охранителни фирми;

  чл. 5, ал. 1, т. 2 – относно вида дейност, която ще се извършва;

  чл. 7 – относно дефиниция за охрана на имущество.

  Наредба № Iз-489 от 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (НРОДПК):

  чл. 2, ал. 2 и 3 – относно компетентните органи;

  чл. 10, ал. 1, т. 7 – относно това кой извършва ДПК;

  чл. 29, чл. 33, ал. 1, т. 1 – относно издаването на сертификат за противопожарна безопасност.

  НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (НПНПБЕО):

  т. 4 от ДР – относно дефиниция за обект.

  Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси:

  чл. 31 ж) – относно таксата за издаването на сертификат за противопожарна безопасност.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Моника Дафинова

Моника Дафинова

автор

Моника е юрист по образование и мечтател по призвание. За нея Правото е едно предизвикателство в търсенето на баланс между доброто и злото, нечестното и справедливото. Смята, че посредством Правото може да се достигнем до хората и да им дадем възможност да видят и другата, интересната му страна, която е достъпна и разбираема.

Свързани статии