Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Банково инкасо – какво трябва да знам?

Автор:
Банково инкасо – какво трябва да знам?

Продадох колата си и като допълнителна гаранция поисках от купувача да подпише запис на заповед за останалата част от цената на колата, тъй като той не разполагаше с цялата сума. Мина известно време и все още не ми е изплатил останалата част от парите.Затова реших да се обърна към банките поради техния професионализъм и събираемост на дългове.

Какво всъщност е банково инкасо?

С договора за банково инкасо банката се задължава срещу възнаграждение, предоставено от мен, в качеството ми на „наредител“ и по моя поръчка, да събере моето парично вземане или да извърши друго инкасово действие. Другите инкасови действия са например предявяването на менителничен ефект, а един от менителничните ефекти, от своя страна, е записът на заповедНаричам се в договора с банката именно „наредител“ тъй като, съгласно уговорките между мен и нея, аз трябва да й „наредя“, а тя е задължена да изпълни.

Видове банково инкасо

Желанието ми е да си събера определена сума пари от дадено лице, но вместо да го правя лично, искам банката да го направи вместо мен, тъй като е професионален търговец,. В такъв случай за мен е най-лесно и удачно да сключа договор за обикновено банково инкасо. Условно се нарича „обикновено“, за да се различи от другия вид – документарно банково инкасо.

При документарното банково инкасо нещата стоят малко по-различно. При него банката се задължава за предаде документи на избрано от мен лице. Тези документи дават право на разпореждане със стоки или представляват друг вид документи. Банката предава посочените документи в замяна на извършване на инкасови действия от длъжника ми, като заплащането на дадена сума, например, която сума трябва да бъде събрана от банката. В замяна на посоченото, аз трябва да заплатя възнаграждение на банката.

Съществува и трети вид инкасова сделка. Тя се нарича „директен дебит“. Това е услуга по задължаване на моя платежна сметка. В този случай плащането от моята сметка се извършва по инициатива на получателя, но разбира се, с предварително дадено от мен съгласие.

Пример за това е плащането на ПОС терминал с дебитна карта – купувам си нещо от магазина, като нареждам с картата си парите да преминат към магазина. След това платежната институция на магазина нарежда на моята банка да преведе парите. Моята банка го прави, проверявайки дали вече е налице съгласието ми. Директният дебит се използва и за извършване на периодични плащания, например  когато погасявам  задълженията си по кредити, битови сметки, годишни абонаменти и други.

Какви са задълженията на банката по договора за банково инкасо?

Най-важното и основно задължение на банката е да събере определена сума пари. Сумата, която трябва да събере, е посочената в документа, който ми дава правото да искам от лице, към което имам парично вземане, т.е. което ми дължи пари, да изпълни. Примерно по запис на заповед дадено лице се е задължило, че след изтичане на определен срок ще ми изплати 10 000 лв. Сумата, която банката трябва да събере съгласно договора за банково инкасо, е именно тези 10 000 лв.

Друго задължение на банката е да пази предадените й от мен документи във връзка с инкасото, защото в противен случай тя няма правно основание да събере сумата по тях.

На следващо място – да предяви тези документи пред трето лице – платец (лицето, което ми дължи сумата пари), и да направи платежно искане, т.е. то да плати, или да поискатретото лице да извърши друго инкасово действие.

На четвърто място – да предаде документите на третото лице, ако то плати или извърши другото инкасово действие – такива документи са например запис на заповед, менителница, издадени в полза на поръчителя. Документите, които предава банката, са тези, от които произтича задължението или документ, удостоверяващ, че лице е платило, за да бъде предотвратено повторно плащане.

Пето – да ме уведоми (като наредител) за изпълнението на инкасото и за всяко друго обстоятелство от значение за поръчката.

Шесто – да ми се отчете и да ми предаде документите и парите, получени от платеца – длъжник. 

Какви са моите задължения в качествата ми на наредител по договора?

 • да заплатя на банката уговореното възнаграждение, разноски, лихви и обезщетение, ако са уговорени;
 • да оказвам съдействие на банката – да давам указания за извършване на определено действие, както и да й предам необходимите документи, свързани с вземането.

За какво отговаря банката?

Банката отговаря само за неточно изпълнение на моите нареждания. Неточно ще бъде всяко изпълнение, което се разминава с указанията, дадени от мен на банката във връзка с договора. Разминаването може да бъде в качествено отношение (събрана е сума в друга валута, а не в тази, която е договорено) или количествено (банката е събрала по-малко пари отколкото трябва). При неточно изпълнение аз мога да поискам от банката да изпълни дължимото, да извърша действието за своя сметка, да искам обезщетение като компенсация за неточно изпълненото или да разваля договора. 

Може ли банката да използва услугите на друга банка, за да изпълни моята поръчка?

Възможно е банката да възложи извършване на инкасовите действия на друга банка. Ако аз съм  посочил коя да бъде тази друга банка, банката, с която съм сключил договора за банково инкасо, трябва да сключи договор единствено с тази банка, която аз съм и посочил. Ако пък не съм посочил конкретна банка, тогава банката по инкасовия договор сама избира друга банка. Ако съм забранил да се сключва договор с друга банка, тогава банката не може да използва услугите на друга банка.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 443 – относно понятието банково инкасо;

  чл. 444 – относно понятието документарно банково инкасо;

  чл. 445 – относно правата и задълженията на страните.

   Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  Чл. 79 – относно последиците при неточно изпълнение;

  Чл. 284 – относно отчитането след изпълнение на договора за поръчка, което се прилага субсидиарно и при отчитането при договора за банкова инкасо.

  Наредба № 3 на БНБ:

  чл. 16 – относно директния дебит.

  Закон за платежните услуги и платежните системи.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Ивайло Димитров

Ивайло Димитров

автор

Ивайло е завършил Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Интересът му е в гражданскоправните науки. Обича да предизвиква себе си, a pravatami.bg e поредното предизвикателство за мен. Научил е, че няма невъзможни неща, а само пропуснати възможности, затова се опитва да улови всеки шанс, който му поднася съдбата. А на хората, които подценяват себе си, би казал, че: „Усилието бие таланта!“

Свързани статии