Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пътуване с влак на хора с увреждания

Автор:
Пътуване с влак на хора с увреждания

От известно време планирам пътуването си. Мисля да пътувам с влак, но с това планирането определено не приключва. Важно е да знам правата си. По време на разговор случайно чувам да споменават pravatami.bg. Реших да хвърля едно око…

Кой има право на намаление при пътуване с влак?

Като човек с увреждания се ползвам с определени облекчения и отстъпки при пътуването си с влак. 

Важно е да знам, че за да ползвам тези облекчения, трябва да съм с  доказана степен на увреждане и да притежавам решение на  ТЕЛК

Нуждая се от помощни средства (слухови апарати, очила, протези)

Това обаче не може да стане в моя град/село. Налага се да пътувам. В случая имам право на помощ от държавата.

Какви документи трябва да представя?

 • Да подам заявление – декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по моя постоянен адрес. Към нея включвам и решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 • Билет за второкласен влак и документ от лицето, от което съм закупил или ми е изработило/ ремонтирало помощните средства. 

Ако съм подал нередовни или непълни документи, разполагам с две седмици да поправя грешката. В противен случай няма да мога да упражня правата си.

Директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед до 10 дни, с която приема или отхвърля искането ми. Независимо дали съм под, на или над 18, придружителят ми също ползва намаление.

А мога ли да пътувам безплатно?

Имам право на безплатно двупосочно пътуване два пъти в годината. Това важи при условие, че съм дете на възраст до 16 години с трайно увреждане, лице, увредено над 70% или военнопострадал.

Какви документи е необходимо да предоставя в този случай и пред кого?

 • Удостоверение, за да мога да пътувам безплатно с влака. Дирекция “Социално подпомагане” ми го издава срещу молба – декларация със свободен текст;
 • Документ от ТЕЛК или друг документ, доказващ увреждането ми. 

Едно мое безплатно пътуване важи за не повече от 30 дни от датата на пътуването освен ако не е посочено друго в удостоверението. Ако желая да пътувам в първа класа, необходимо е да заплатя разликата между билетите от първа и втора. 

Какви намаления мога да ползвам?

Ако попадам в някоя от тези категории: Лице с над 71% увреждане, дете до 16 годишна възраст с трайно увреждане над 50%  или военнопострадал,  имам неограничено право на 50% намаление от цената на билета за влака. 

БДЖ издава специална карта от категория “трудно подвижно лице”, която мога да ползвам в срок до една година, освен ако не е указано друго. За нея са ми необходими следните документи:

 • Удостоверение за степен на увреждания.То се издава от Регионалния център за социално подпомагане към мястото, където живея.
 • Лична карта или личен паспорт и актуална снимка. 

Имам право на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги. В случай че съм лице над 18 – годишна възраст с със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от   50 – 70% или с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена работоспособност над 70%.

Документите, които трябва да подам, са следните:

 • заявление – декларация за отпускане на помощта;
 • личната ми карта или паспорт;
 • копие от образеца на молба – декларация по приложение №1;
 • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или протокол от лекарска консултативна комисия.

В срок до 20 дни след като съм подал заявление, в дома ми идва социален работник. Той изготвя доклад, на основата на който директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед. Решението ми се съобщава не по – късно от 14 дни след издаване на заповедта. В случай че не успее да се свърже с мен от първия път, социалният работник оставя съобщение, с което ме приканва да се явя в дирекция “Социално подпомагане” до три дни. При неявяване от моя страна следва втори опит за връзка. Ако не успее да се свърже с мен и не се явя в Дирекция “Социално подпомагане” след повторна покана, социалният работник може да издаде мотивирано предложение искането ми да бъде отказано

NB! Ако получа помощ и злоупотребя с нея, може да се наложи да я върна заедно с лихва.

А ползвам ли някакви привилегии при пътуване с влак?

Като лице с увреждане мога да се ползвам от още някои облекчения при пътуване с влак:       

 • Транспортното обслужване включва:
  • посрещането ми в района на гарата, от която ще пътувам;
  • помощ да си купя билет (ако нямам информация и ми е трудно да се ориентирам например);
  • помощ да се настаня във вагона;
  • посрещането ми на гарата – крайна дестинация.

А кучетата – водачи?

Моето куче – водач има статут на придружител. За него важи намаление 50% от цената на редовния билет. Задължително е да са му осигурени удостоверение, лична карта, намордник и твърд повод. 

При ползване на безплатен билет за спален вагон, на обратната страна на билета винаги се вписва “куче – водач” и номера на личната му карта. 

Към кого следва да се обърна, ако правата ми са нарушени?

 • На първо място мога да се опитам да защитя правата си пред агенция “Социално подпомагане” В този случай мога да подам писмено жалба или сигнал до всяко едно звено на агенцията. В едномесечен срок от изпращането й трябва да ми се обяви решението. Изключение правят случаите, когато се налага проверка. Тогава срокът може да бъде двумесечен.
 • При отказ от съдействие  мога да се обърна към Комисията за защита от дискриминация и да подам писмено жалба.  Необходими са ми декларация и писмени доказателства по съответния случай. Добрата новина е, че няма да дължа такса за производството пред КЗД.
 • В случай че ми наложат да върна получените средства, аз винаги мога да защитя правата си в съда. Трябва да подам жалба писмено до районния съд по местоживеенето ми в срок до 7 дни. За това няма да дължа никаква такса. 

 • Източници

  Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение:

  чл. 70, ал.2, т.2 – относно издаването на карта “ТПЛ”, срокове, условия;

  чл. 76, ал. 4 – относно безплатното пътуване и намаленията от 50% за хората с увреждания;

  чл. 77, ал. 2, т.1 – относно издаването на безплатен билет, срокове, условия;

  чл. 83, ал.3 – относно цената на билета за кучетата – водачи.

  Закон за социалното подпомагане (ЗСП):

  чл. 14а, ал.3 – относно злоупотребата с помощи от гражданите;

  чл. 14б – относно възможността на гражданите за защита по съдебен ред;

  чл. 14в – относно освобождаването от такса при съдебна защита на гражданите;

  чл. 15 – Задължение на лицата, подпомагани по този закон;

  Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане ( ППЗСП ):

  чл.19, ал.1 – изрично посочване на правото на хората с увреждания за безплатно пътуване два пъти в годината;

  чл. 20 – условия за кандидатстване на хора с увреждания за безплатно пътуване с железопътния транспорт;

  чл. 26 – ал. 1, ал. 4, т. 2; ал. 5, 6 и 8 – относно допълнителни условия, необходима документация и срокове за изискване на социални помощи;

  чл. 27 и 28 – относно социалните анкета и доклад;

  чл. 30 – относно правомощията и задълженията на АСП за предоставяне на информация;

  чл. 31 – относно сроковете и начините за плащане на помощите;

  чл. 33а – относно лишаването на лицата с увреждания от помощи със заповед.

  Закон за интеграция на хората с увреждания ( ЗИХУ ):

  чл. 38, т. 4 – пояснение за специалните транспортни услуги за хората с увреждания;

  чл. 42а – уточнение за категорията “хора с увреждания”;

  чл. 42б – уточнение относно правата на хората с увреждания при получаването на месечни помощи за транспортни разходи;

  чл. 42г – относно двойния размер на добавката с цел обезпечаване на придружителя на лицето с увреждания (важи и за кучетата – водачи);

  чл. 45 – относно удръжките от помощите при недобросъвестната им употреба от получателя им;

  Допълнителни разпоредби на ЗИХУ – Относно основните понятия “увреждане” и “човек с увреждане”.

  Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ):

  чл. 24 и 25 – относно условията за получаване на помощи, размерите, отговорните органи;

  чл. 32 – условия за кандидатстване за социални помощи, необходима документация, срокове;

  чл. 33 – условия и срокове на процедурите при кандидатстване за социални помощи;

  чл.. 45 – относно условията, необходимата документация, процедурите и сроковете по кандидатстването за и получаването на помощи за пътни разходи в конкретен случай.

  Закон за защита от дискриминация (ЗЗдискр.):

  чл. 7, ал.1 т. 15 – относно факта, че “не представлява дискриминация специалната закрила на лица с увреждания”;

  чл. 9 – лични задължения на страните в съдебно производство;

  чл. 47 – функции на Комисията за защита от дискриминация;

  чл. 50 -70 вкл. – относно производството пред Комисията за защита от дискриминация;

  чл. 71 – 75 – относно съдебното производство;

  чл. 76 – относно изключителните принудителни правомощия на КЗдискр.;

  чл. 78 – последици за извършителя на дискриминацията;

  чл. 82 – последици при несъобразяване с решение на Комисията.

  Регламент № 1371 на ЕС от 2007 г.:

  чл. 22, чл. 23 – относно помощта, която служителите на гарата са длъжни да окажат на лице с увреждания;

  чл. 24 – относно пътуването на лица с увреждания.

  Устройствен правилник на агенция “Социално подпомагане” (УП на АСП)

  чл. 12,т. 8 и 9 – относно правомощията на главна дирекция “Социално подпомагане” по разглеждане на жалби;

  чл. 14, т. 6 и 7 – относно правомощията на регионална дирекция “Социално подпомагане” по разглеждане на жалби;

  чл. 16, т. 22 и 23 – относно правомощията на дирекциите “Социално подпомагане” по разглеждане на жалби

  чл. 18, ал. 2 – относно типа на връзка със звената на агенция “Социално подпомагане”

  чл. 21 – относно сроковете за отговор на жалби и сигнали.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Константин Сакаян

Константин Сакаян

автор

Константин е студент по право в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Признава, че от малък най – голямата му мечта е да може да се справя в живота. Докато учи средното си образование става свидетел на много несправедливости и това е стимул да се ориентира към правото. Но заветната му цел не е просто да „зубри“ правните текстове. Напълно подкрепя идеята за информация на лесен и достъпен език. Осъзнава следното: Законите са създадени, за да бранят общите човешки интереси, но нямаме ли информация за тях, те ще ни контролират. Именно това го привлича в pravatami.bg.

Свързани статии