Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Къде трябва да изхвърлям боклука си?

Автор:
Къде трябва да изхвърлям боклука си?

Като всяко човешко същество, ежедневно съм като фабрика за отпадъци – произвеждам боклук на всеки 5 минути. Изхвърлям не само храна, хартия, стъкло, пластмаса, но и други по-специфични неща като батерии, мебели, електроуреди и др. Не съм се замислял обаче дали има правила, които трябва да спазвам, когато си изхвърлям боклука и какво всъщност трябва да знам.

Кой трябва да ми осигури условия, за да мога да си изхвърлям боклука?

Кметът на общината трябва да ми осигурява условия, при които аз, като притежател на битови и други отпадъци, да мога да се отърва от тях на подходящите за това места. Част от нещата, за които кметът отговаря са:

 1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събирането, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането им;
 3. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
 4. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци (бяла техника, стари мебели, матраци и др), опасни отпадъци (отработените масла, бои и химикали и др.) и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;
 5. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Отпадъци от всекидневието

Когато съм решил да изхвърлям боклука си разделно и имам желание да се отърва от непотребните ми опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, съм длъжен да:

 • изхвърлям и/или предавам отпадъци, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта съдове и/или на площадки за временно съхраняване;
 • спазвам указанията за изхвърляне на различните видове разделно събрани отпадъци, посочени на съдовете за разделно събиране;
 • привеждам отпадъците във възможно най-малък обем;
 • почиствам отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси;
 • не смесвам рециклируемите отпадъци със смесени битови, биоотпадъци и опасни отпадъци от бита;
 • използвам съдовете за разделно събиране на отпадъци и да не допускам повреждането, разместването им и запалването на отпадъците в тях. 

Батерии и акумулатори  

Когато имам негодни за за употреба батерии и акумулатори и не искам да ми се пречкат вкъщи, трябва да знам, че на мен ми е забранено да ги хвърлям в контейнерите, предназначени за битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

Това, което мога да направя е да ги:

 1. върна на територията на търговски обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия вид, без да съм задължен да си купя нови и без да си плащам за това;
 2. предам на площадки за безплатно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци на територията на общината. 

Електрическо и електронно оборудване    

И тук, както при батериите, не мога да правя каквото си искам с електроуредите, които вече не ми трябват. Забранено ми е да:

 • чупя излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби;
 • изоставям, изхвърлям на нерегламентирани места такива уреди, както и в съдове за  битови отпадъци.

Мога да ги :

 1. върна безплатно в търговските обекти, които продават на електрическо и електронно оборудване, ако си купя нов уред от сходен вид и  изпълняващ същите функции (телевизор за телевизор);
 2. върна безплатно, ако са много малко по размер (при което нито един външен размер да не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, без да си купувам нов уред от подобен вид;
 3. предам  на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци на територията на общината, в която се намирам.

Мога да разпозная местата, предназначени за разделно събиране на електронно и електрическо оборудване, включително тези, разположени в обекти, където се продават, и площадките за съхраняване им по това, че те се обозначават с табели “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”.

Къде да изхвърля стария си автомобил?

Когато имам моторно превозно средство (кола), което е извън употреба, съм длъжен да го съхранявам в мой си имот – в гараж, в двора на къщата ми. Ако се намира на територията на имот държавна или общинска собственост (на улицата пред блока), трябва да го предам на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на такива моторни превозни средства.

Ако не направя това, както и в случаите, в които моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или идентификационен номер или не може да се открие собственикът му, се уведомяват службите по контрол, определени от кметовете на общините и се пращат за разкомплектоване. 

Какво още ми е забранено да правя?

При всички положения ми е забранено да изоставам или да изхвърлям боклука си там,  където не трябва – например на някое импровизирано бунище на края на града, за което никой не знае. В тези случаи може да ми бъде наложена глоба от 300 до 1000 лв. 

Разбира се, когато не става въпрос за изхвърляне на множество кофи с боклук там, където не им е мястото, а по-скоро за някакви незначителни случаи на човешко нехайство глобите са от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш

Важно е да знам, че нямам право да изгарям или да извършвам каквато и да е друга форма на неконтролирано управление на отпадъците си. Ако го направя, може да платя глоба от 2000 до 5000 лв. Логично от тук следва, че не трябва да изхвърлям в съдовете за разделно събиране материали, които лесно могат да запалят отпадъците. 

Не трябва също така да изваждам от кофите за боклук изхвърлените отпадъци, освен ако не работя в предприятие, което се занимава с такава дейност. 

Забранено ми е да лепя рекламни и/или други материали, както и да пиша, драскам и рисувам върху съдовете за разделно събиране. 

 • Източници

  Закон за управление на отпадъците (ЗУО):

  чл. 19 – относно задълженията на кмета във връзка с отпадъците

  чл. 133, ал.1, т.1 и ал.2 във, вр. с чл.29, ал.2 ЗУО – относно нерегламентираното изхвърляне на боклук и глобите за това.

  чл. 133, ал.4, т.1 във, вр. с чл.29, ал.2 ЗУО – относно забраната и глобите при изгаряне на боклук

  Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори от 08.01.2013 г.Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г. (НБАНУБА):

  чл. 35, ал.1, т.1 и чл.37  относно местата където мога да изхвърлям батерии и акумулатори;

  чл.41 – относно забраната за изхвърляне на батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци.

  Наредба на Столичен Общински съвет за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (НСОСЪОПОЧТСО):

  чл.20 – относно къде и как да си изхвърлям битовите отпадъци;

  чл.22, т.4,5,6 – относно нещата които не трябва да правя със съдовете за разделно събиране на отпадъци;

  чл.27 – относно къде мога да изхвърлям непотребни  батерии и акумулатори;

  чл. 29 – относно забраната за изхвърляне на батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци;

  чл.33 – относно обозначениео на местата за събиране на на електронно и електрическо оборудване;

  чл.35 – относно местата където мога да хвърлям лектрическо и електронно оборудване;

  чл. 36 – относно забраните за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване;

  чл.44 – относно изхвърлянето на стари стари автомобили.

  Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

  чл. 143, ал.7 и ал.8 ЗДП – относно МПС-та без регистрационен номер или чийто собственик не може да се установи.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Магдалена Митева

Магдалена Митева

автор

Магдалена е студент по “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Вярва, че няма непостижими неща в тази галактика от възможности и всяко ново предизвикателство е всъщност едно ново приключение, което трябва да бъде изживяно. Правото е нейното лично предизвикателство, не като поредица от разпоредби, теории и съдебен процес, а като симбиоза с хората, които то има за цел да брани. Този връх е тръгнала да изкачва.

Свързани статии