Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да се отпиша от Бюрото по труда?

Автор:
Как да се отпиша от Бюрото по труда?

Безработен съм от дълго време и съм регистриран в Бюрото по труда. Имам късмет и си намерих работа, която ще започна през следващия месец. Трябва ли да уведомя Бюрото по труда и следва ли да прекратя регистрацията си в него?

Основания за отписване от Бюрото по труда

Отписването от Бюрото по труда представлява прекратяване на регистрацията ми в него като:

 • безработен;
 • зает – ако желая да сменя работата си;
 • учащ;  
 • лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, получаващо професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, което не работи.

Като регистриран в Бюрото по труда имам различни права – да получавам информация за свободни работни места, да ползвам посредничество при намирането на работа и други. С прекратяване на регистрацията ми отпадат както правата, така и задълженията ми като регистрирано лице – да се явявам в посочен ден и час, да изпълнявам препоръките на трудовия ми посредник и други.  Важно ! Когато някое от обстоятелствата, които съм декларирал при регистрацията, се промени, имам задължение в 7 – дневен срок да уведомя Бюрото по труда. Това означава, че ако започвам работа, също трябва да уведомя Бюрото по труда в 7-дневен срок за това обстоятелство.

Отписването ми от Бюрото по труда може да стане на различни основания:

 • по мое желание като подам заявление;
 • ако почина;
 • ако започна работа и подлежа на осигуряване;
 • ако се включа в програми и мерки за заетост, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
 • ако съм регистриран като придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (включително ако е в намален размер), получаващ пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава, но неработещ, както и като заетили като учащ и не съм посещавал и не съм ползвал услугите на Бюрото по труда през предходната година;
 • когато не изпълням препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие;
 • когато не се явя на посочените дата и час в писмената покана от Бюрото по труда или в срок от три работни дни след тази дата;
 • когато отказвам да приема предложената ми подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
 • когато прекратя участието си в курс за обучение на възрастни;
 • когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или получавам професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава;
 • когато в 7-дневен срок не уведомя Бюрото по труда за промяна в декларираните от мен обстоятелства;
 • когато декларирам неверни данни при регистрация в Бюрото по труда. 

В последните случаи дерегистрацията ми представлява санкция за моето поведение.

Нова регистрация и възстановяване на регистрация

Когато не съм изпълнявал задълженията си и регистрацията ми е прекратена на това основание, имам право отново да се регистрирам в Бюрото по труда, но след изтичане на 6 месеца от прекратяването на регистрацията ми. Изключение са случаите, когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или получавам професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава. 

Освен това в тези случаи мога да представя  доказателства (официални документи) за наличието на уважителни причини за неизпълнение на задълженията ми и прекратената ми регистрация да бъде възстановена. 

Също така регистрацията ми се възстановява и когато не е възникнало трудовото правоотношение – регистрацията ми е прекратена, защото започвам работа, но впоследствие не постигам съгласие с работодателя за някои условия и не постъпвам на работа.

Регистрацията ми се възстановява след като представя документ за самоличност и лично подам заявление-декларация до директора на дирекция “Бюро по труда”. 

Ако съм участвал в субсидирана заетост – програми, финансирани със субсидии от държавата, които осигуряват временно работни места, но участието ми е било прекратено поради дисциплинарно уволнение, ще имам право на нова регистрация не по – рано от 12 месеца след уволнението. 

Кой е компетентен да прекрати регистрацията ми и как мога да се защитя?

Заявлението за прекратяване на регистрацията (когато се отписвам по мое желание) трябва да подам в Бюрото по труда, в което съм регистриран. Когато постъпвам на работа и искам да прекратя регистрацията си, следва заедно със заявлението да подам и документи за назначаване на работа – например копие от трудовия си договор.   

В останалите случаи регистрацията се прекратява и възстановява с решение на директора на Бюрото по труда. За тези решения Бюрото по труда е длъжно да уведоми НОИ. 

Решенията за прекратяване и възстановяване мога да се обжалвам в 14 – дневен срок от съобщаването им пред Директора на дирекция “Регионална служба по заетостта”. Ако не съм доволен от резултата, мога да обжалвам решението за прекратяване или възстановяване на регистрацията ми и пред администравния съд. 

Ако длъжностното лице не прекрати регистрацията ми, въпреки че са налице основанията за това, носи отговорност. На него може да бъде наложена глоба в размер от 200 до 500 лева. 

Ако аз не се отпиша от Бюрото по труда, когато започвам работа, ще мога да се регистрирам отново след не по – малко от 6 месеца. Освен това ако получам обезщетение за безработица, то ще бъде прекратено. 

 • Източници

  Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):

  чл. 18, ал.5 относно задължение за уведомяване на Бюрото по труда при промяна на обстоятелства;

  чл. 19, ал.2 относно правата на регистрирано лице в Бюрото по труда;

  чл. 20, ал.1 и ал.2 относно задължения на регистрирано лице в Бюрото по труда;

  чл. 20, ал.3 и ал. 4 относно основания за прекратяване на регистрация в Бюрото по труда;

  чл. 20, ал.5 и ал.9 – относно нова регистрация;

  чл. 20, ал.6 и ал.7 – относно възстановяване на регистрация;

  чл. 21, ал.1 –  относно решения за прекратяване и възстановяване на регистрация;

  чл. 21, ал.2 – относно обжалване на решенията за прекратяване и възстановяване на регистрацията;

  чл. 21, ал.3 – относно уведомяване на НОИ от Бюрото по труда;

  чл. 79, ал.4 – относно отговорност на длъжностното лице.

  Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ):

  чл. 16, ал.7 – относно заявление за възстановяване на регистрацията.

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 54д, ал.1 – относно прекратяване изплащането на обезщетение за безработица.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии