Тази Нова година ще се запомни с това, че отпаднаха всички ограничения за работа на българи в други държави от Европейския съюз, (колкото и да им е неприятен този факт на англичаните). И аз самият все повече се замислям дали да не си пробвам късмета навън, докато е време. Планирам за по-удобно да ползвам услугите на фирма-посредник. Само че как да съм сигурна, че няма да ме измамят и че всичко ще бъде ок?

Какво включват посредническите услуги при търсене на работа?

Посредническите услуги по заетостта включват:

 • информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

 • психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

 • мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;

 • насочване към обучение;

 • насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Има ли правила за фирмите-посредници в сферата на заетостта и кой контролира тяхното спазване?

Важно е да знам, че посредническа дейност по наемане на работа (в България или в чужбина) може да се извършва от Агенцията по заетостта, а за фирмите – посредници е необходимо и разрешение от Министерство на труда и социалната политика. Фирмите за работа в чужбина трябва да са регистрирани в Агенцията по заетостта (и да фигурират в този списък).

NB! Всяка фирма-посредник за работа в чужбина трябва да сключи договор за посредничество както с мен, така и с чуждестранния работодател. Договорът с работодателя трябва задължително да бъде регистриран в Агенцията по заетостта (АЗ).

Фирмите задължително предоставят в Агенцията по заетостта информация за обявените при тях свободни работни места и за работните места, които вече са заети или е отпаднала необходимостта от намиране на кандидат по два възможни начина:

 • когато посредникът разполага с електронен регистър за наличните работни места, той предоставя права за връзка с него чрез Интернет страницата на Агенцията по заетостта;

 • когато посредникът не разполага с електронен регистър за наличните работни места, той се задължава да ги обяви чрез регистрацията им в “Е-трудова борса” наИнтернет страницата на Агенцията по заетостта.

Контролната дейност върху спазването на тези правила се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и трябва да се обръщам към нея при нередности.

Като търсещо работа лице дължа ли някакви такси на фирмата-посредник?

NB! Важно е да помня, че като лице търсещо работа или като вече наето лице не дължа никакви такси (преки или косвени, цели или частични) на фирмата-посредник. Тя има право да събира такси единствено от работодателите, с които е сключила договор.

Като търсещ работа в друга държава могат ли да ми предложат по-неизгодни условия?

Ако това ми се случи трябва да сигнализирам на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” възможно най-скоро.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Радостина Бръмбарова

 • Източници

  § Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

  чл. 26 от ЗНЗ – относно това какво представляват посредническите услуги по заетостта;

  чл. 27 от ЗНЗ – относно това кой има право да осъществява посреднически услуги по заетостта в България;

  чл. 27а от ЗНЗ – относно условията, на които трябва да отговарят кандидатите за извършване на посреднически услуги;

  чл. 28, ал. 3 от ЗНЗ – относно задължението за сключване на договор за посредничество;

  чл. 28, ал. 4 от ЗНЗ – относно задължението за регистриране на посредническия договор в АЗ;

  чл. 28, ал. 7 от ЗНЗ – относно забраната да се събират такси от търсещите работа лица, такси могат да се събират само от работодателите;

  чл. 28, ал. 8 от ЗНЗ – относно регламентирането на дейността на фирмите посредници с Наредба на МС;

  чл. 28, ал. 9 от ЗНЗ – относно задължението на фирмите-посредници да предоставят информация на Агенцията по заетостта за свободните работни места;

  чл. 75 от ЗНЗ – относно контролните органи, които съблюдават спазването на правилата;

  чл. 77 от ЗНЗ – относно правото да се сигнализира Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за извършени нарушения.

  § Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, ПМС № 107 от 17.05.2003 г.