Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Географски означения – какво трябва да знам?

Автор:
Географски означения – какво трябва да знам?

Прочутото розово масло, което се произвежда в района на задбалканските котловини – какво ли не съм чел за него – от това по какъв начин се приготвя до това, че е доста популярно сред туристите. Това което не знаех обаче е, че розовото масло е регистрирано географско означение. Какво представляват географските означения, мога да науча в следващите редове.

Какво представлява географските означения?

Географските означения представляват определени географски наименования за означаване на стоки (например египетски фурми ). Те служат за означаване на стоки с произход от съответната географска среда и за отличаването им от сходни стоки, които не произхождат от там.

Важно за географските означения е връзката, която съществува между качествата или свойствата на стоките и съответната географска среда. Под географска среда се разбират различни неща – реки, езера, населени места и други. Тази връзка може да се дължи на различни фактори – както на природни сили, така и на човешкия фактор. Например влияние върху даден продукт могат да окажат водата, почвата, климатичните условия.

Според закона за географски означения се смятат и т.нар. традиционни наименования. Традиционни наименования са например някои означения на вина, ракии и други спиртни напитки.

Географските означения са нещо различно от търговските марки. Чрез марките се постига разграничението на стоките, а географските означения имат точно обратната цел – да обединят производителите на определени стоки чрез съответното географско означение.

Има ли географски наименования, които не получават закрила като географски означения?

Да, има. Това са следните наименования:

 1. Наименования, които са се превърнали в родови наименования на стоки от определен вид, без оглед на мястото на производство. Например родопско одеало.
 2. Наименования, които са идентични с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката.
 3. Наименования, които са идентични на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки.

Какви документи ми трябват, за да регистрирам географско означение?

За да се ползва географското означение от закрилата на закона, трябва да го регистрирам в Патентното ведомство.

За целта подавам заявка за регистрация. Мога да я подам на място в Патентното ведомство, по пощата, по факс или по електронен път (в последния случай трябва да разполагам с електронен подпис). В заявката трябва да опиша установените качества или особености на съответната стока и връзката им с географската среда. 

Към заявката следва да приложа и следните документи:

 • препис на заповедта на ръководителя на съответното централно ведомство, с която се определят границите на географското място и качествата или особеностите на стоката, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход;
 • удостоверение от съответната община, че извършвам производствената си дейност в определеното географско място;
 • документ за платена държавна такса.

Как мога да разбера какви са регистрираните в Република България географски означения? Патентното ведомство публикува в официалния си бюлетин всички регистрирани географски означения и последващите промени, свързани с тях. Освен това съществува Държавен регистър на географските означенияРегистърът е публичен.

Как протича процедурата по регистрация?

Патентното ведомство извършва на първо място проверка дали са налице всички формални изисквания – т.е. дали е платена таксата, дали към заявката са приложени всички необходими документи.

Едва тогава се преминава към проверка по същество. Срокът за извършването й е сравнително дълъг – 18-месечен. Ако ми бъде отказана регистрация, трябва да бъда уведомен за това. Отказът трябва да е мотивиран.

! Важно Имам право да възразя срещу отказа за регистрация в 3-месечен срок. Ако възраженията ми не са основателни, се взема решение за отказ на регистрация.

! Важно Решението за отказ на регистрация мога да обжалвам пред Отдела по споровете към Патентното ведомство в тримесечен срок, който започва да тече от момента, в който ми е съобщено, че има решение за отказ.

Когато пък се установи, че географското означение отговаря на изискванията на закона, се взема решение за регистрация на географското означение. В този случай на мен, в качеството ми на заявител, ще ми бъде издадено свидетелство за използване на географското означение. Това свидетелство следва да получа в едномесечен срок. 

Мога ли да ползвам вече регистрирано географско означение?

Да, мога. За целта трябва да подам в Патентното ведомство заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение. Разликата тук е в едно от приложенията към заявката – трябва да приложа удостоверение, че произвежданите от мен стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености.

В какво се състои правната закрила на географските означения?

Правната закрила обхваща забрана за:

 1. Използване в търговската дейност на географското означение за стоки, които са сходни на стоката, за която е регистрирано, доколкото се експлоатира известността на защитеното означение.
 2. Неправилно използване или имитиране на географското означение, дори и когато истинският произход на стоката е отбелязан, или използването му в превод или заедно с изрази като “род”, “вид”, “тип”, “имитация” и други подобни.
 3. Използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на стоката, посочено върху опаковката, в рекламни материали или документи, свързани със стоката, което указание може да създаде невярно впечатление относно нейния произход;
 4. Други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно истинския произход на стоката.

Ако например аз имам фирма – „Месокомбинат Девня 1” ЕООД, която произвежда меса, местни продукти и колбаси. Освен това съм ползвател на регистрираното географско означение „девненски колбаси”. Голямото търсене от страна на потребителите на въпросните „девненски колбаси” се дължи на микрофлората, която е уникална за тази географска среда и се влияе от природните особености на района на производство. Освен мен ползватели на географското означение „девненски колбаси” са и „Месокомбинат Девня 2” ЕООД и „Месокомбинат Девня 3” ЕООД. Появява се обаче и друг стопански субект – „Месокомбинат Сила” АД, който не е регистриран като ползвател на географското означение „девненски колбаси”, а предлага колбас с наименование „девненски колбас”. Ето в такъв случай моите права са нарушени. В тази хипотеза мога да поискам налагане на имуществена санкция на „Месокомбинат Сила” АД.

Ако аз имам право да използвам дадено географско означение, мога да искам от съда да забрани на някой друг да извършва дадени действия, тъй като няма това право. В горния пример – мога да искам от съда да забрани на “Месокомбинат Сила” АД да използва наименованието „девненски колбаси”. Това на практика представлява обезпечителна мярка.

 • Източници

  Закон за марките и географските означения (ЗМГО):

  чл. 43, ал. 1 – относно срока за обжалване на отказа за регистрация;

  чл. 51, ал. 4 –относно традиционните наименования;

  чл. 52 – относно географските наименования, които не получават закрила;

  чл. 53 – относно обхвата на правната закрила;

  чл. 60, ал. 1 във връзка с ал. 3 – относно заявката за регистрация;

  чл. 60, ал. 4 – относно приложенията към заявката за регистрация;

  чл. 60, ал. 7 – относно задължението за заплащане на държавна такса;

  чл. 62, ал. 4 – относно Държавния регистър на географските означения;

  чл. 61 – относно формалната проверка;

  чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 – относно проверката по същество, срока за възражения и решението за регистрация;

  чл. 63, ал. 1 във връзка с ал. 3 – относно вписването на ползвател на вече регистрирано географско означение;

  чл. 64, ал. 1, т. 1  – относно обжалването на отказа за регистрация пред Отдела по споровете към Патентното ведомство;

  чл. 67 – относно публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство;

  чл. 76 ж – относно обезпечителната мярка спиране извършването на дадени действия;

  чл. 81 – относно административнонаказателната отговорност.

  Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН):

  Чл. 173 – относно т. нар. традиционни наименования.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боряна Русева

Боряна Русева

Праватар

Боряна е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски” през ноември 2016 г. Правото никога не е било детската й мечта, но я е научило, че всяка ситуация има няколко гледни точки. През свободното си време обича да чете книги – предимно исторически романи и поезия. Вярва, че хората трябва максимално да се стремят да правят това, което ги вдъхновява и ги кара да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Свързани статии