Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да регистрирам търговска марка?

Автор:
Как да регистрирам търговска марка?

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите ми от тези на други лица. Този знак може да бъде дума (напр. “Versecom“), цифра, буква, рисунка (напр. емблемите на коли), фигура, формата на самата стока (бутилката на Мока-Лола напр.), комбинация от цветове, както и всякакви комбинации от тези знаци (напр. коняк „375 Pipers“). Често този знак се нарича и “запазена марка”.

Да регистрирам марка означава да придобия изключителни права върху този знак, а именно:

 • да мога да я използвам, т.е. да поставям знака върху стоките си и после да ги предлагам с него на пазара;
 • да се разпореждам с нея, т.е. да я прехвърлям или да разрешавам използването й;
 • да забраня на други да използват в своята дейност знак, който е идентичен или доста сходен с моя и създава вероятност от объркване на стоките и услугите.

Законови изисквания към маркатаtm

При регистрацията на марката трябва да взема под внимание някои изисквания, които законът поставя по отношение на самия знак като такъв:

 • да не се състои изключително от знаци или означения станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на моите стоки или услуги, напр.
 • да не противоречи на обществения ред и морала, т.е. да не се употребяват обидни и непристойни думи и изрази, като например мокри кърпички за интимна употреба: “Росна Вулва”
 • да не въвежда потребителите в заблуждение за качеството и произхода на стоката, напр. “Превъзходни гръцки смокини”, а те да са брани в Созопол;
 • да не включва гербове и знамена на държави, исторически или културни паметници, напр. Панорамата – гр. Плевен, Мадарския конник и т.н.;
 • да не е идентична на по-ранна марка, която се използва за означаване на идентични стоки или услуги и това би довело до объркване на потребителите (напр. Не мога да регистрирам марка кексчета 6 – days, при все че има кроасани 7 – days).

Процедура по регистрация на търговска марка

Преди да продължим с процедурата – знаеш ли, че марката не е единственият начин да защитиш своя бизнес? Тя е само една от много възможности, които правата върху интелектуалната собственост ти дават. Екипът ни е изготвил цял курс по темата. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.

1. Подаване на заявка и съдържание на заявката.

За да регистрирам марката трябва да подам заявка за регистрация в Патентното ведомство. Мога да направя това:

 • на място;
 • по пощата;
 • по факс;
 • по електронен път.

В заявката посочвам:

 • името и адреса си;
 • изображението на марката;
 • стоките и услугите, които ще бъдат означавани с нея;
 • документ за платена такса. Дължимите такси мога да заплатя на касата в регистратурата на Ведомството, по банков път, чрез стандартния банков превод, както и чрез електронно банкиране. Банковата сметка е посочена на сайта на Ведомството. Таксата се определя от броя на посочените класове в заявката, която за заявяване и експертиза до три класа е 150 лв., за всеки следващ посочен клас – по 40 лв. и за публикация – 40 лв. На заявителя се предоставя едномесечен срок за тяхното заплащане.

2. Проверка на заявката.

Заявката ми минава през две проверки.

 • Първата е свързана с това дали съм изпълнил изискванията на закона за  изрядно оформяне на документите. Ако не съм ми се дава срок да отстраня недостатъците на заявката си. Ако не ги отстраня, процедурата по регистрация се прекратява.
 • Втората проверка е свързана със самия знак, който искам да регистрирам като марка. Тя се извършва в 3-месечен срок от приключването на първата. Когато има основания за отказ, получавам уведомление в мотиви и ми се дава възможност да направя своите възражение в срок от 3 месеца. Когато не направя такива получавам пълен или частичен отказ.

Важно! До вземане на решение по заявката мога да я оттегля или да огранича стоките и услугите, които ще предлагам с тази марка. Не мога да внасям промени в заявката, освен когато става дума за промени в името и адреса ми.

3. Приключване на процедурата.

Процедурата по регистрация приключва с решение, с което се:

 • регистрира марката на мое име така, както съм я заявил, като трябва да заплатя такса. Парите превеждам по тази сметка;
 • или се отказва регистрирането на марката. Мога да обжалвам този отказ в 3–месечен срок от датата, на която ми е съобщен. Компетентен да се произнесе по нея е председателят на Патентното ведомство. Произнасянето по жалбата става в срок от 3 месеца. Ако жалбата ми бъде приета като основателна, той разрешава регистриране на марката. Отхвърлянето на жалбата ми е равносилно на повторен отказ. Мога да подам жалба срещу решението, което потвърждава отказа по заявката, пред Административния съд – град София в 3 – месечен срок.

Важно! Не мога да внасям промени в марката по време на действие на регистрацията и или при подновяването й.

NB! Проучването на възможностите дали марката ми “ще мине” е важна тема, защото ако не мина – губя първоначалната такса. Има особености и в самото производство в Патентно ведомство. Ето защо е препоръчително да се обърна към специалисти за това. Тук мога да намеря бързо съдействие на добра цена.

Прекратяване на регистрацията на марка

Действието на регистрираната от мен марка се прекратява с:

 • изтичане на 10 годишен срок от датата на заявката, като в последната година от този срок или до 6 месеца от изтичането му мога да подам искане за подновяване на регистрацията, като заплащам таксата по чл. 4, т. 8 от Тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на РБ, която е 300 лв.;
 • отказ от моя страна.

Важно! Всеки може да иска отменяне на регистрираната от мен марка, ако:

 • не съм започнал реално да я използвам в срок от 5 години от регистрацията, напр. няма стоки и продукти с нея в оборота;
 • използвам марката по начин, който заблуждава потребителите на означените с нея стоки и услуги.
 • Източници

  § Закон за марките и географските означения

  чл.9, ЗМГО – относно определение на понятието марка;

  чл.11, ЗМГО – относно изискванията към марката;

  чл.12, ЗМГО – относно изискванията към марката;

  чл.13, ЗМГО – относно съдържанието на правото;

  чл.20, ЗМГО – относно срока на действие на регистрацията;

  чл.23, ЗМГО – относно прекратяване действието на регистрацията;

  чл. 32, ЗМГО – относно заявката;

  чл.36, ЗМГО – относно първата проверка – формална;

  чл.37, ЗМГО – относно втората проверка- по същество;

  чл.38 а, ЗМГО – относно възраженията от трети лица;

  чл.38 ж , ЗМГО- относно постановяването на решение;

  чл. 43, ЗМГО – относно срока на подаване на жалбата;

  чл.44, ЗМГО – относно съдържанието на жалбата;

  чл. 45, ЗМГО – относно произнасянето по жалбата;

  чл. 50, ЗМГО – относно обжалването пред съд.

  §Тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на РБ

  чл. 4 – относно таксите при регистрация на марка.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии