Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво ме чака, ако при финансова инспекция се установят нарушения?

Автор:
Какво ме чака, ако при финансова инспекция се установят нарушения?

Вече знам как протича финансовата инспекция. Най-добре е, ако няма нарушения. Обаче може и да съм изпуснал нещо, или пък някой от подчинените ми да не си е досвършил работата. В тези случаи е хубаво да знам какво ни чака, щом финансовите инспектори открият нарушенията.

След като финансовите инспектори приключат с процедурата по финансова инспекция, те са длъжни да изпратят до директорът на Агенцията за държавна финансова всички издадени във връзка с инспекцията документи. Освен това, финансовите инспектори могат да правят предложения за предприемане на последващи мерки или за търсене на имуществена отговорност.

Какво представляват последващите мерки?

На база на констатациите и предложенията, които финансовият инспектор е направил, директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция може да ми даде писмени указания да спра извършването на констатираните нарушения, а също и да отстраня вредните последици от тях. Тези писмени указания са задължителните предписания, които ми изпращат от дирекцията, а аз трябва да спазя. Най-вероятно ще ги получа по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. След като получа указанията, аз съм длъжен да уведомя директора писмено какво смятам да направя, че да изпълня указанията, за което имам два месеца. Трябва да спазя задължителните предписания, защото иначе може да ми наложат друг вид последващи мерки. Така например директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция може да предлага на:

 • министъра на финансите да спре всички плащания и субсидии на моята организация, а също и да ми блокират сметките;
 • други органи да съдействат за спиране на всички действия, които могат да причинят вреди или да доведат до нарушения;
 • компетентните органи да отменят мои незаконни актове;
 • компетентните органи да търсят имуществена или дисциплинарна отговорностНапример да предложи на НАП да ми извършат данъчна ревизия.

ВАЖНО! При всички случаи, ако се усъмни, че съм извършил престъпление, директорът е длъжен да сезира прокуратурата да ми повдигне обвинение.

Обявяване на ГФО

Какво представлява актът за начет?

Освен задължителни предписания, може да ми бъде съставен и акт за начет. Това означава, че ще ми се наложи да плащам, след като съм увредил дружеството ми. Ако съм “шмекерувал” с отпуснатите ми средства и не съм ги използвал за целта, за която са ми били предоставени, аз ще отговарям с имуществото си. Ще отговарям за пълния размер на вредите, когато става въпрос за:

 • вреди, които съм причинил умишлено;
 • вреди от липси;
 • вреди, които са причинени не при или по повод на изпълнение на моите задължения.

Ако в хода на инспекцията финансовият инспектор установи, че е налице някое от основанията за пълна имуществена отговорност, той трябва да състави акт за начет. В него трябва да се отразят всички факти и доказатества за виновно причинените вреди, както и предпоставките за възникване на имуществената отговорност. Актът за начет има определено в закона съдържание (Актът за начет трябва да съдържа:

 • данни за проверяваното лице или организация;
 • данни за извършената финансова инспекция – кой, кога, къде я е извършил и за какъв период;
 • кой е причинил вредите – имена, ЕГН, адрес, данни от личната карта, длъжност, данни за заповедите за назначаването му и освобождаването му от длъжност;
 • какво е извършил, поради какви причини, кои законови разпоредби са нарушени, дали има връзка между извършеното действие или бездействие и вредата, какъв размер са вредите;
 • подпис на финансовия инспектор, който съставя акта за начет.

) и се съставя в няколко екземпляра. По един за:

 • прокуратурата;
 • ориверяваната организация или лице;
 • за Агенцията за държавна финансова инспекция;
 • за начетеното лице – това, което се посочва за причинител на вредите;
 • ако актът за начет е срещу управител или член на колективен орган на управление на дружество, част от капитала на което е собственост на държавата или общината, се съставя и пети екземпляр – за органа, който упражнява правото на собственост върху този дял..  Актът за начет задължително трябва да ми бъде връчен лично и за това се прави специален двустранен протокол. В акта трябва да ми бъде определен срок, в който мога да възразя. Този срок не може да бъде по-малко от 14 дни. След това финансовият инспектор има и той 14 дни да се произнесе по моите възражения и да състави мотивирано писмено заключение. Важно е да знам – ако не подам възраженията си в срок, финансовият инспектор пак ще състави своето заключение по акта. Хубаво е да ги изпратя по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, че да мога да докажа, че съм спазил срока. Когато финансовият инспектор състави заключението, той е длъжен да ми го донесе веднага, а също и да го изпрати на прокуратурата за да проверят дали не съм извършил и престъпление.
 • Източници

  • Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ):

  чл. 18, ал. 1 – относно правомощията на директора на АДФИ;

  чл. 21, ал. 1 – относно видовете вреди, при които виновните лица носят пълна имуществена отговорност;

  чл. 22 – относно задължението на финансовите инспектори да съставят акт за начет.

  • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция (ППЗДФИ):

  чл. 25, ал. 1 – относно правомощието на директора на АДФИ да дава писмени указания;

  чл. 25, ал. 2 – относно задължението за спазване на писмените указания и срокът за уведомяване на директора за предприетите мерки;

  чл. 28 – относно задължението да сезира прокуратурата;

  чл. 37 – относно правомощието на проверяващия инспектор да започне начетно производство и да състави акт за начет;

  чл. 43, ал. 1 – относно задължението на инспектора да отрази фактите и доказателствата за виновно причинените вреди и основанието за възникване на имуществена отговорност;

  чл. 43, ал. 2 – относно съсъдржанието на акта за начет;

  чл. 45, ал. 1 – относно броя екземпляри при съставянето на акт за начет;

  чл. 46, ал. 1 – относно връчването на акта за начет;

  чл. 47 – относно възможността и срока за възражение.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Людмил Иванов

Людмил Иванов

автор

Завърших "Финанси" във ВТУ и към момента съм последен курс на специалност "Право" пак там. Интересите ми са насочени предимно в сферите, където се преплитат двете специалности.

Свързани статии