Напоследък все по-често се случва да чувам за Висшия съдебен съвет, но не съм наясно какво точно представлява, кой участва в него и с какво се занимава. Тук мога да открия информация, която да обогати общата ми култура и да ми даде яснота защо Висшият Съдебен Съвет е толкова важен.

Кой участва във Висшия съдебен съвет?

Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Състои от 25 членове, които са:

  • членове по право – председателят на Върховния касационен съд (ВКС), председателят на Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор, наричани “тримата големи”;
  • членове по избор – юристи с високи професионални и нравствени качества, т.е. да не са хващани в подкуп или пък да не са скандализирали обществото с това, че са се държали зле с журналисти напр. Те трябва да имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание (Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет се правят от народните представители и са придружени с подробни писмени мотиви на народния представител, като има условие да е налице предварително писмено съгласие на кандидата.) и единадесет – от органите на съдебната власт – съдиите избират шестима, прокурорите – четирима, и следователите – един. Предложенията за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт може да се правят от всеки участник в събранията на съдиите и на прокурорите.

Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години. Те не могат да бъдат избирани за два последователни мандата, но няма пречка един и същи член да бъде избиран през мандат.

Има случаи обаче, когато мандатът на изборните членове се прекратява предсрочно, напр. ако подаде оставка; ако има влязъл в сила съдебен акт, че е извършил престъпление; при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година, напр. поради болест; ако е дисциплинарно уволнен.

Как се избират членовете на Висшия съдебен съвет?

Висшият съдебен съвет в срок до три работни дни от получаването на документите във връзка с избора на членове, ги публикува на интернет страницата на Народното събрание.  В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Висшия съдебен съвет писмена концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет. В същия срок кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си. Представят и декларация за наличие на частен интерс. Частен е интересът, който води до облага от материален или нематериален характер за съответното лице или за свързани с него лица. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание, където аз мога да се запозная с тях. 

Настоящият състав на Висшия съдебен съвет мога да открия тук.

vss

Как осъществява дейността си ВСС и какви правомощия има?