Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на временно пребиваване в България

Автор:
Правото ми на временно пребиваване в България

Предстои ми временно да се установя в България. През следващите месеци животът и работата ми ще бъдат в тази страна, но съм чувал, че преди това са необходими документи, визи,  минава се през сложни и тромави процедури… Така ли е наистина?

Какво е статутът на временно пребиваващ и какви права ще ми даде той?

Статутът на временно пребиваващ ми дава правото да живея законно на територията на Република България за определен период от време, през който имам същият правен статут като гражданите на тази страна.

Според българското законодателство временното пребиваване в България може да бъде:

 • краткосрочно – до три месеца;
 • продължително – до една година;
 • дългосрочно – с първоначален срок от пет години и с възможност за подновяване;

В случай, че планирам престоят ми да не продължи повече от два-три месеца, то това означава, че ми предстои краткосрочно пребиваване.

Краткосрочно пребиваване в България

Важно е да знам, че ако съм гражданин на ЕС мога да пребивавам в страната до три месеца, като за това е необходимо единствено да притежавам валидна лична карта или паспорт. Същото се отнася и ако имам валидна шенгенска виза.

След приемането на България в Европейския съюз, за страната ни вече важи Общата визова политика на ЕС спрямо трети страни. Тя определя, в зависимост от това от коя страна идвам, дали е необходимо да притежавам виза, за да пребивавам краткосрочно в държава, членка на съюза.

Информация за страните, за чиито граждани е / не е нужна виза мога да открия тук.

В случай, че идвам от страна, за чиито гражданин се изисква виза за краткосрочно пребиваване, мога да пребивавам в Република България за период от три месеца ако получа виза тип ,,С“ с цел планирано пребиваване.

Процедурата по издаването на виза започва, когато лично или чрез упълномощен представител подам заявление по образец съгласно приложение № 3.

NB! Заявлението трябва да подам не по-рано от три месеца преди датата на пътуването ми в дипломатическото или консулското представителство в държавата, в която пребивавам законно.

Важно! Заявлението, придружено от нужните документи.           

Необходими документи:

 • заявление по образец съгласно приложение № 3;                                                         
 • редовен документ за задгранично пътуване;
 • фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване в други държави;
 • снимка;
 • снемане на десетте ми пръстови отпечатъка; 
 • документи, обосноваващи целта на пътуването ми; 
 • документ за платена визова такса;
 • доказателства, че притежавам необходимите финансови средства за пътуването и престоя ми в България;
 • застрахователна полица с минимален размер на покритие 30 000 евро;

се подава лично на предварително уговорена среща в консулското представителство.

Продължително пребиваване в България

Предстои ми да живея в България през следващата една година, но за целта трябва да получа статут на продължително пребиваващ.

Мога да получа това право, ако отговарям на някое от следните условия:

 • родител съм или съм член на семейството на български гражданин или чужденец, получил продължително или постоянно пребиваване;
 • чуждестранен специалист съм и пребивавам в страната по силата на международен договор;
 • студент съм в редовна форма на обучение в университет в България;
 • пенсионер съм и разполагам с достатъчно средства за издръжка;
 • постъпил съм на продължително лечение в България и разполагам с необходимите средства, за да се издържам;

В случай че не отговарям на нито едно от горните условия, трябва да знам, че статут на продължително пребиваващ мога да получа и ако извършвам работа по трудово  правоотношение у нас, представлявам чуждестранно търговско дружество или аз самият осъществявам търговска дейност, чрез която съм разкрил поне 10 работни места. Мога да кандидатствам за продължително пребиваване и ако съм вложил в България поне 600 000 лв.

Необходимо е лично да подам заявление съгласно приложение № 3 в дирекция ,,Миграция“ или в териториалните й звена. Заявлението следва да бъде разгледано и решено в срок от две седмици след като съм го подал.

Важно! Трябва да подам заявлението с всички необходими документи           

 • заявление по образец съгласно приложение № 3
 • редовен документ за задгранично пътуване;
 • копие от документа със страниците на снимката, личните данни и печата от последното влизане в страната; 
 • документ за платена държавна такса в размер от 10 лв. за разглеждане на подадените от мен документи;
 • доказателства, че имам осигурено жилище, медицинска застраховка и необходимите средства за издръжка в България;
 • свидетелство за съдимост; 

не по-късно от 14 дни преди да е изтекъл разрешеният ми срок за пребиваване в страната.

Възможно ли е България да откаже да ме допусне на своя територия?

Да, възможно е. Подавайки заявлението си за пребиваване в България, трябва да съм наясно, че съм длъжен да спазвам законите на страната и да уважавам културата й. В противен случай българската държава има правото да ми откаже влизане на нейна територия.

Това може да се случи, ако:

 • с действията си мога да поставя в опасност сигурността и интересите на българската държава, злепоставил съм я или съм уронил престижа и достойнството на българския народ;
 • съществуват данни, че съм член на престъпна организация и смятам да извършвам незаконна дейност на българска територия или съм осъден  за умишлено престъпление, извършено в България, което се наказва с не по-малко от една година затвор;
 • направл съм опит да вляза или премина през страната с неистински документи;
 • има опасност да разпространя тежка заразна болест.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБ)

  Чл. 6 ал.1, т.1 ЗВПНРБ – относно пребиваването на граждани на ЕС в България за срок от три месеца

  Чл. 7, ал. 2 ЗВПНРБ – относно срока на продължително пребиваване за граждани на ЕС

  Чл. 8, ал.1, т.1, 2, 3, ал.2 ЗВПНРБ – относно условията за получаване на право на продължително пребиваване за граждани на ЕС

  Чл. 9, ал. 1, 4 ЗВПНРБ – относно процедурата за получаване на право на продължително пребиваване на граждани на ЕС

  Чл. 9, ал. 2, т.1, 2, 3 ЗВПНРБ – относно необходимите документи получаване на право на продължително пребиваване на граждани на ЕС

  Решение № 48 на МС ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи

  Чл.1 Решение № 48 на МС – относно правото на пребиваване за срок от три месеца на чужденци разполагащи с шенгенска виза

  Регламент (ЕО) №. 539/2001 на Съвета на ЕС

  Регламент (ЕО) №. 539/2001 на Съвета на ЕС – относно общата визова политика на ЕС спрямо трети страни

  Постановление № 198 от 11 юли 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

  Чл.11 ал.3, чл. 12 ал. 3 Постановление № 198 на МС – относно процедурата по издаване на виза тип ,,С“

  Чл.12 ал.3, чл. 13 ал. 1, 2, 3, 4,5,  чл.14 ал.1, чл.17 ал.1, т.2, 3 Постановление № 198 на МС – относно необходимите документи за издаване на виза тип ,,С“

  Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)

  Чл.9а ал.2, т.3 ЗЧРБ – относно виза тип ,,С“ с цел планирано пребиваване

  Чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 19 ЗЧРБ – относно условията за получаване на право на продължително пребиваване

  Чл. 24в ал.1 – относно условията за получаване на право на продължително пребиваване

  чл. 10, ал. 1 т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ЗЧРБ – относно условията, при които България може да ми откаже влизане на нейна територия

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии