Пътуването с влак за мен е приятно и удобно и затова често използвам този вид транспорт. Обикновено нося със себе си и ръчен багаж. Знам ли обаче какъв багаж имам право да внасям в пътническия вагон? А какъв не е разрешено да превозвам? Може ли във влака да се вози и моят домашен любимец? Отговорите на тези и други въпроси ще намеря в редовете по-долу.

Превоз на ръчен багаж във влака

Имам право да превозвам безплатно със себе си лесно преносими предмети и вещи като ръчен багаж. Ограничението за теглото на ръчния багаж е то да не надвишава 30 кг.Служител на железниците има право при съмнение, че превозвам повече от максимално допустимия ръчен багаж, да провери неговата тежест.

Изискванията към ръчния багаж са:

  • да не пречи на останалите пътници;
  • да не замърсява вагоните;
  • да се побира в пространството, разположено над или под мястото, което съм заел.

Във влака мога да превозвам като ръчен багаж и своя велосипед. Това става в багажните отделения или на платформата на вагоните, като за целта се издава талон “Велосипед” с цена 2 лева, без значение на какво разстояние пътувам.

Право на безплатен превоз във всички категории влакове имат кучета водачи и кучета асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, когато ги придружават при пътуването им. Кучето водач трябва да има лична карта и да бъде на твърд повод.

В пътнически вагон не мога да внасям:

  • вещества и предмети, забранени за превоз по силата на нормативен акт (например наркотични вещества);
  • стоки за търговски цели (например 20 бутилки с домашно вино, което да продавам на останалите пътници);
  • предмети, чието естество може да създаде неудобство за останалите пътници или да причини вреди (например, решил съм да си напълня от минералния извор в съседния град 20 туби с минерална вода);
  • обемисти и крайно тежки предмети;
  • опасни вещества и предмети като заредено оръжие, избухливи, запалителни и поддържащи горенето вещества, отровни, радиоактивни или корозионни вещества, зловонни и инфекциозни вещества;
  • живи животни и птици, освен по реда, предвиден в тарифните условия на превозвача за превоз на пътници.

Ако служител от влаковия персонал се съмнява, че превозвам със себе си някой от гореизброените предмети, той има право да извърши проверка в мое присъствие на естеството на вещите, които съм внесъл в пътническия вагон. При невъзможност да бъде идентифициран пътникът – притежател на багажа, проверката се извършва в присъствие на двама свидетели, които не работят при превозвача.

Превоз на домашни любимци във влака