Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Предимства за НПО (ЮЛНЦ) в обществена полза

Автор:
Предимства за НПО (ЮЛНЦ) в обществена полза

Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от възможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.

1. Възможност за отдаване под наем на имот – общинска или държавна собственост – при преференциални условия.

 • Държавната и общинска собственост е два вида – частна и публична. Специални условия  са предвидени за ЮЛНЦ в обществена полза само в случай на имоти – частна собственост.
 • Основното в случая с наема на подобен имот е, че на ЮЛНЦ не им се налага да участват в конкурси или търгове (каквито по закон е необходимо да се проведат в нормалните случаи на ползване на такива имоти от страна на недържавни органи), което е едно изключително улеснение за юридическите лица в обществена полза.
 • При отдаден подобен имот под наем той задължително трябва да се ползва съобразно предназначението му. Има изрична забрана за преотдаване на държавни и общински имоти, а също и за съвместното им ползване с трети лица. Поддържането и текущите ремонти се поемат задължително от наемателя (т.е. ЮЛНЦ).

Отдаване под наем на имоти – общинска частна собственост

Законодателството в България признава редица облекчения за сдруженията в обществена полза, като по-детайлно нещата се уреждат от наредбите на общинските съвети. Това Право разглежда Наредбата на Столична община.

Имоти – частна общинска собственост се отдават под наем без търг или конкурс на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, като с предимство се ползват лицата, които са реализирали или реализират про­екти на територията на общината от взаимен интерес, за срок, определен в решението на общинския съвет.

Наемната цена се определя от общински съвет, като правилата за определяне на цените са описани в тази наредба. Едно от интересните неща за при наема на общински имот е задължително предвидената клауза за ежегодна актуализация на наемната цена.

Как се наема такъв имот?

Искане може да се подаде по всяко време до един от следните органи:

 • кмет на СО;
 • заместник-кмет на СО;
 • секретар на СО;
 • кметове на райони;
 • общински съветници.

Решението дали да бъде отдаден под наем такъв общински имот или не, се взима от общински съвет. В изпълнение на това решение ЮЛНЦ сключва договор за наем с кмета на общината (или с упълномощено от него длъжностно лице).

А тук мога да видя актуалните към момента имоти – частна общинска собственост, които са свободни и се намират под управлението на Столична община.

Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост

За наемането на имот – частна държавна собственост от ЮЛНЦ в обществена полза не е необходимо участие в търг или конкурс. Искане за наемане на държавен имот се отправя към:

 • сътветния министър;
 • ръководителя на ведомството;
 • или областния управител.

Как да поискам такъв имот?

С мотивирано искане към един от горепосочените органи.

Една от “преференциите” да се наеме такъв имот е “закодирана” в разпоредбата на чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, където за ЮЛНЦ в обществена полза е предвиден троен размер на наема спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.

2. Данъчни облекчения и финансови преференции за ЮЛНЦ в обществена полза.

 • С данъчни облекчения се ползват и дарителите на такива лица (юридически и физически лица). Данъчните облекчения за дарителите са в размер на до 5 % за физически лица и до 10 % за юридически лица върху сумата, която е дарена.
 • Когато ЮЛНЦ в обществена полза получи дарение или придобие имущество чрез друга безвъзмездна сделка, организацията се освобождава от данък дарение.
 • За наследство в полза на ЮЛНЦ в обществена полза също не се дължи данък наследство.
 • Помощите, предоставени от ЮЛНЦ в обществена полза, също са необлагаеми.

В изрично определени от закона случаи е абсолютно задължително даден вид дейност да се извършва единствено от ЮЛНЦ, осъщестяващи общественополезна дейност. Ето и един пример: Училищни настоятелства и настоятелства към детски градини се създават задължително като ЮЛНЦ в обществена полза.

Юридическите лица в обществена полза са единствените, които в определени хипотези могат да кандидатставт за финансиране по програми на други НПО-та или на Европейския съюз. На европейско ниво целта е постигане на данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения за тези лица.

 • Източници

  § Закон за общинската собственост

  чл. 11, ал. 2, ЗОС – относно забраните при наличие на наемни отношения с обект имот – общинска собственост;

  чл. 14, ал. 6 относно реда за предоставяне на имоти частна общинска собственост на ЮЛНЦ в обществена полза

  § Наредба за общинската собственост
  чл. 22, ал. 1 относно отдавването на свободни имоти частна общинска собственост без търг или конкурс;
  чл. 22, ал. 2 относно длъжностните лица, които внасят доклади с проекти за решения по ал. 1;
  чл. 22, ал. 3 относно длъжностното лице, което сключва наемния договор;
  чл. 23 относно конктрола по изпълнение на сключените договори.

  § Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

  § Закон за държавната собственост
  чл. 19, ал. 3 относно отдаване под наем на имоти частна държавна собственост без търг или конкурс

  § Правилник за прилагането на закон за държавната собственост
  чл. 14, ал. 2 относно лицата, които отдават под наем на имоти частна държавна сосбтвеност без търг на ЮЛНЦ в обществена полза;
  чл. 14, ал. 4 относно зповедта и наемния договор;
  чл. 19 относно задължание за ползване по предназначение и забрана за преотдаване;
  чл. 20, ал. 1 относно същността на наемния договор;
  чл. 40, ал. 1 относно тройния размер на наемната цена на помещения за ЮЛНЦ в обществена полза.

  § Закон за местните данъци и такси
  чл. 38, ал. 1, т. 2а относно освобождаването от данък върху наследствата, оставени в полза на ЮЛНЦ в обществена полза;
  чл. 48, ал. 1 относно освобождаването от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

  § Закон за корпоративното подоходно облагане
  чл. 30 относно признаване на част от неразпределяемите разходи на ЮЛНЦ;
  чл. 31, ал. 1, т. 14 относно разходите за дарения, направени в полза на ЮЛНЦ в обществена дейност.

  § Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  чл. 13, ал. 1, т. 16 относно необлагаемите доходи от ЮЛНЦ в общественополезна дейност;
  чл. 22, ал. 1, т. 1, б. “л” относно данъчно облекчение за дарения, направени в полза на ЮЛНЦ в общественополезна дейност.

  §Закон за предучилищното и училищното образование

  чл. 306 и сл. – относно създаване на училищни настоятелства

  § “Облигационно право”- проф. М. Марков, изд. “Сиби”

  § “Облигационно право – отделни видове облигацонни искове” – проф. Ал. Кожухаров

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии