Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Регистрация на НПО в обществена полза (ЮЛНЦ в обществена полза)

Автор:
Регистрация на НПО в обществена полза (ЮЛНЦ в обществена полза)

Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза. Процедурата по регистрацията считано от 01.01.2018 г. е уредена в Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Как да учредя ЮЛНЦ в обществена полза?

При регистрацията на такава организация от най-голямо значение е извършваната от нея дейност. Тя трябва да бъде: 

 • За развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, духовните ценности,, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура.
 • За подпомагане на деца, на хора с увреждания и на лица и общности в риск от социално изключване.
 • За защита на човешките права или на околната среда.
 • Други цели, определени със закон.

В по-голямата си част регистрацията на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва стъпките на регистрацията на ЮЛНЦ в частна полза. Основната разлика е, че броят на лицата, които искат да учредят такава организация, е по-голям отколкото при регистрация на НПО в частна полза. И така, Сдружение в обществена полза се учредява от минимум 7 дееспособни (здрави, навършили 18 г.) физически лица или от 3 юридически лица (напр. 3 фирми).

Към заявлението за вписване в  регистъра на ЮЛНЦ се прилагат следните документи: 

 • Уставът, както и препис, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.
 • Решението за учредяване на сдружението, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, и списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице, отново с препис със заличени данни..
 • Решението на учредителите за избор на управителен орган.
 • Образци от подписите на лицата, които ще представляват ЮЛНЦ;
 • Доказателства за извършените първоначални имуществени вноски, ако такива са предвидени, както и други документи, ако такива са предвидени със закон.

Върховните органи на ЮЛНЦ в обществена полза също са различни от тези на организацията в частна полза. Те са колективен върховен орган и управителен орган. 

Друга разлика с ЮЛНЦ в частна полза е, че ЮЛНЦ за общественополезна дейност са длъжни да заявят за обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ  годишния си доклад за дейността и финансовия си отчет до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

NB! Трябва да внимавам, защото ако не спазя това си задължение 2 поредни години, от Агенция по вписванията ще впишат служебно, че ЮЛНЦ е „с временно спрян статут в обществена полза“! Преди това все пак ще ме уведомят за предстоящите мерки и ще имам на разположение още 1 месец, за да направя кавкото трябва. Ако обаче системно не спазвам тези изисквания,  това ще доведе до прекратяване на ЮЛНЦ за общественополезна дейност. 

Още нещо важно: ЮЛНЦ в обществена полза имат право на преференции в определени области.

И така вече имам регистрирано ЮЛНЦ за общественополезна дейност!

Ако възникнат нови обстоятелства след регистрацията, имам 1 месец от възникването им, за да ги заявя за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ.

NB! ЮЛНЦ в частна полза може да се преобразува в организация, осъществяваща обществено полезна дейност. Обратното обаче не е позволено от закона!

NB! Ако вече съм имам регистрирано ЮЛНЦ за общественополесна дейност преди промяната от 01.01.2018 г., трябва да го пререгистрирам в срок до 31 декември 2020 г., като за целта подам заявление до Регистъра на ЮЛНЦ. Пререгистрацията е напълно безплатна и не се дължи държавна такса. Служебно се издава удостоверение за актуално състояние от съда, регистрирал ЮЛНЦ, което се изпраща към Агенция по вписванията. Запазвам наименованието си, както и кода си по Булстат, който вече се нарича идентификационен код, Ако желая, мога да заявя за вписване и нови обстоятелства относно ЮЛНЦ, за тях обаче ще дължа държавна такса. Повече за това как да пререгистрирам НПО-то си, мога да прочета тук.

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация. 

 • Източници

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):

  чл. 18, ал. 5, ЗЮЛНЦ – относно заявяване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ

  чл. 19, ал. 2, ЗЮЛНЦ – относно броя на учредителите на ЮЛНЦ в обществена полза

  чл. 38, ал. 1, ЗЮЛНЦ – относно извършваната общественополезна дейност

  чл. 39, ал. 1, ЗЮЛНЦ – относно върховните органи на ЮЛНЦ с общественополезна дейност

  чл. 40, ал. 3, ЗЮЛНЦ – относно задължението за обявяване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на ЮЛНЦ

  чл. 42, ЗЮЛНЦ – относно преобразуването на ЮЛНЦ

  чл. 44, ЗЮЛНЦ – относно временното спиране на статут в обществена полза

  Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

  пар. 25 – относно пререгистрацията на ЮЛНЦ

  Наредба за водене, съхраняване и достъп то ТР и регистъра на ЮЛНЦ:

  Чл. 33п, ал. 2 – относно регистрацията на ЮЛНЦ

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Милена Горанова

Милена Горанова

автор

Милена e завършила Право в УНСС. Опита си e натрупала основно като юрисконсулт в строителна компания, а от скоро вече e вписан адвокат. В момента се обучава и за медиатор. Вярва, че в добрата комуникация между хората се корени разбирателството и взаимното признаване на интереси. Идеята за достъпна среда, в която всеки може да открие отговор на въпроса си, е причината да иска да се присъедини към Екипа на pravatami.bg. В свободното си време обича да e в планината, където се зарежда най-добре. Също така обожава да пътува и да среща нови култури.

Свързани статии