Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация (ЮЛНЦ)?

Автор:
Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация (ЮЛНЦ)?

Как да избера най-подходящата правноорганизационна форма за моята НПО? За какво да внимавам? Какви са плюсовете и минусите при всяка една от възможните форми за организиране на моята дейност в полза на обществото?

1. Трябва да си отговоря на следните въпроси:

 • Как ще се финансира създаденото от мен НПО – със собствени средства, набрани от членски внос, чрез използване на първоначално внесеното в НПО имущество или чрез проекти, финансирани от правителството или други неправителствени организации. Трябва да имам предвид, че някои от организациите, предоставящи финансиране, изискват бенефициерите по проектите да бъдат учредени в обществена полза.
  • Сдружение в частна полза – финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите, както и от членски внос на своите членове (основни бенефициери на дейността на организацията). Може да се финансира от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност), както и по проекти, стига да няма изискване за това организацията да бъде в обществена полза (изброяването е примерно).
  • Сдружение в обществена полза – финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите, както и от членски внос на своите членове (предполага наличието на повече членове, които могат да правят по-малки по размер членски вноски). Може да се финансира от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност), както и по проекти, има възможност за финансиране от повече места, защото някои финансиращи организации предоставят изискване финансираната от тях организация да работи в обществена полза.
  • Фондация – финансира се със средствата, представени от учредителя, както и със средствата, получeни от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност). Няма членски внос, защото няма членове.
 • Как ще се управлява създаденото от мен НПО – искам ли да има върховен орган или само орган, който да реализира дейността на дружеството.
  • Сдружение в частна полза.  Управлява се от управителен съвет. Върховен орган е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението – то определя целите, приоритетите и въобще развитието на организацията.
  • Сдружение в обществена полза. Управлява се  по същия начин, както и Сдружението в частна полза, но е налице  и обществен контрол над дейността на организацията, защото годишните финансови отчети се обявяват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
  • Фондация. Управлява се според волята на учредителите – от едноличен или колективен управителен орган. Възможно е да се управлява от многостепенна органна структура – в този случай важи волята на учредителя и правилата за Сдруженията в частна и в обществена полза.
 • Каква ще бъде корпоративната структура на моето НПО – искам ли да има членове или искам да отделя имущество, което да бъде използвано за постигането на поставените от мен и останалите учредители цели.
  • Сдружение в частна полза – има членове, които на Общо събрание, с мнозинство, вземат решение за развитието на организацията, за начините, по които ще осъществява дейността си, както къде и как да инвестира средства за постигане на заложените цели.
  • Сдружение в обществена полза – има членове, които на Общо събрание, с мнозинство, вземат решение за развитието на организацията, за начините, по които ще осъществява дейността си, както къде и как да инвестира средствата за постигане на заложените цели. Важат органиченията на закона за възможностите за разходване на средствата на организацията, както и по-строгите изисквания за публичност на финансовите отчети.
  • Фондация – няма членове – членовете на органите на управление се избират по правила, посочени в устава, може да осъществява дейност като НПО в частна или в обществена полза, като се прилагат съотв. правилата за този вид сдружения.
 • Искам ли да се ползвам от предоставените от законодателя данъчни облекчения.
  • Сдружение в частна полза – води счетоводство и плаща данъци в зависимост от приходите си.
   • Когато получи имущество по дарение (от ЮЛ или ФЛ) или по наследство (от ФЛ), дължи местен данък в размер, както всички останали правни субекти.
   • При реализиране на печалба от допълнителната стопанска дейност, която извършва – дължи данък печалба в размер на 10 % от прихода.
  • Сдружение в обществена полза – при определени в Закона за счетоводството хипотези води счетоводство при засилен контрол, има задължение да публикува годишни финансови отчети в специален регистър към Агенцията по вписванията, одитирани по специален режим.
   • Когато реализира печалба от допълнителна стопанска дейност, която извършва, дължи данък печалба в размер 10 % от прихода.
   • Не плаща данък при получаване на имущество при дарение или по наследство.
   • Законодателят стимулира ФЛ и ЮЛ да правят дарения на тези НПО, защото предоставя възможност за данъчни облекчения в размер до 5 % за физическите лица и до 10 % за юридическите лица.
  • Фондация – в зависимост от определената в учредителния акт дейност на фондацията, тя заплаща данъци според това дали е учредена в частна или в обществена полза.

След като съм отговорил на горните въпроси, съм ориентиран каква е правноорганизационната форма на желаната от мен организация.

2. Трябва да се запозная с правилата за учредяване на моята организация, като проследя съответния линк:

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация. 

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  § Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):
  чл. 2 ЗЮЛНЦ – относно неотменяемостта на определението за осъществяване на общественополезна дейност;
  чл. 3 ЗЮЛНЦ – относно възможността ЮЛНЦ да извършва стопанска дейност и ограниченията в тази насока;
  чл. 19 ЗЮЛНЦ – относно НПО в частна полза;
  чл. 24, 25р 26 и 27, 28, 29  ЗЮЛНЦ – относно общото събрание на НПО в частна полза;
  чл. 30, 31, 32  ЗЮЛНЦ – относо управителния съвет на НПО в частна полза;
  чл. 33 ЗЮЛНЦ – относно учредяването на фондация;
  чл. 35 ЗЮЛНЦ – относно управителните и контролни органи на НПО фондация;
  чл. 37 ЗЮЛНЦ – относно специалните правила за НПО в обществена полза;
  чл. 38 ЗЮЛНЦ – относно допустимите цели на НПО в обществена полза;
  чл. 39 ЗЮЛНЦ – относно органната структура на НПО в обществена полза;
  чл. 40 ЗЮЛНЦ – относно задължението за водене на публично счетоводство за НПО в обществена полза;
  чл. 41 ЗЮЛНЦ – относно правилата за изразходване на имуществото на НПО в обществена полза;

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):
  чл. 38, ал.1, т. 2а – относно освобождаването от данък наследство при получаване на наследство на всички НПО, с изключение на НПО  в частна полза;
  чл. 48, ал. 1, т. 4 – относно освобождаването от данък при придобиване на имущество от дарение или по безвъзмезден начин от НПО в обществена полза;

  § Закон за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО):
  чл. 30 ЗКПО – признаване за данъчни цели на разходи на НПО;
  чл. 31 ЗКПО – признаване за дънъчни цели на разходи на ФЛ или ЮЛ, направили дарение на НПО в обществена полза;

  § Информационен портал за неправителствените организации в България.
  § Български център за нестопанско право.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове