Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация (ЮЛНЦ)?

Автор:
Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация (ЮЛНЦ)?

Как да избера най-подходящата правноорганизационна форма за моята НПО? За какво да внимавам? Какви са плюсовете и минусите при всяка една от възможните форми за организиране на моята дейност в полза на обществото?

1. Трябва да си отговоря на следните въпроси:

 • Как ще се финансира създаденото от мен НПО – със собствени средства, набрани от членски внос, чрез използване на първоначално внесеното в НПО имущество или чрез проекти, финансирани от правителството или други неправителствени организации. Трябва да имам предвид, че някои от организациите, предоставящи финансиране, изискват бенефициерите по проектите да бъдат учредени в обществена полза.
  • Сдружение в частна полза – финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите, както и от членски внос на своите членове (основни бенефициери на дейността на организацията). Може да се финансира от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност), както и по проекти, стига да няма изискване за това организацията да бъде в обществена полза (изброяването е примерно).
  • Сдружение в обществена полза – финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите, както и от членски внос на своите членове (предполага наличието на повече членове, които могат да правят по-малки по размер членски вноски). Може да се финансира от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност), както и по проекти, има възможност за финансиране от повече места, защото някои финансиращи организации предоставят изискване финансираната от тях организация да работи в обществена полза.
  • Фондация – финансира се със средствата, представени от учредителя, както и със средствата, получeни от собствена дейност (стопанска, доколкото е свързана с предмета на основната дейност). Няма членски внос, защото няма членове.
 • Как ще се управлява създаденото от мен НПО – искам ли да има върховен орган или само орган, който да реализира дейността на дружеството.
  • Сдружение в частна полза.  Управлява се от управителен съвет. Върховен орган е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението – то определя целите, приоритетите и въобще развитието на организацията.
  • Сдружение в обществена полза. Управлява се  по същия начин, както и Сдружението в частна полза, но е налице  и обществен контрол над дейността на организацията, защото годишните финансови отчети се обявяват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
  • Фондация. Управлява се според волята на учредителите – от едноличен или колективен управителен орган. Възможно е да се управлява от многостепенна органна структура – в този случай важи волята на учредителя и правилата за Сдруженията в частна и в обществена полза.
 • Каква ще бъде корпоративната структура на моето НПО – искам ли да има членове или искам да отделя имущество, което да бъде използвано за постигането на поставените от мен и останалите учредители цели.
  • Сдружение в частна полза – има членове, които на Общо събрание, с мнозинство, вземат решение за развитието на организацията, за начините, по които ще осъществява дейността си, както къде и как да инвестира средства за постигане на заложените цели.
  • Сдружение в обществена полза – има членове, които на Общо събрание, с мнозинство, вземат решение за развитието на организацията, за начините, по които ще осъществява дейността си, както къде и как да инвестира средствата за постигане на заложените цели. Важат органиченията на закона за възможностите за разходване на средствата на организацията, както и по-строгите изисквания за публичност на финансовите отчети.
  • Фондация – няма членове – членовете на органите на управление се избират по правила, посочени в устава, може да осъществява дейност като НПО в частна или в обществена полза, като се прилагат съотв. правилата за този вид сдружения.
 • Искам ли да се ползвам от предоставените от законодателя данъчни облекчения.
  • Сдружение в частна полза – води счетоводство и плаща данъци в зависимост от приходите си.
   • Когато получи имущество по дарение (от ЮЛ или ФЛ) или по наследство (от ФЛ), дължи местен данък в размер, както всички останали правни субекти.
   • При реализиране на печалба от допълнителната стопанска дейност, която извършва – дължи данък печалба в размер на 10 % от прихода.
  • Сдружение в обществена полза – при определени в Закона за счетоводството хипотези води счетоводство при засилен контрол, има задължение да публикува годишни финансови отчети в специален регистър към Агенцията по вписванията, одитирани по специален режим.
   • Когато реализира печалба от допълнителна стопанска дейност, която извършва, дължи данък печалба в размер 10 % от прихода.
   • Не плаща данък при получаване на имущество при дарение или по наследство.
   • Законодателят стимулира ФЛ и ЮЛ да правят дарения на тези НПО, защото предоставя възможност за данъчни облекчения в размер до 5 % за физическите лица и до 10 % за юридическите лица.
  • Фондация – в зависимост от определената в учредителния акт дейност на фондацията, тя заплаща данъци според това дали е учредена в частна или в обществена полза.

След като съм отговорил на горните въпроси, съм ориентиран каква е правноорганизационната форма на желаната от мен организация.

2. Трябва да се запозная с правилата за учредяване на моята организация, като проследя съответния линк:

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация. 

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  § Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):
  чл. 2 ЗЮЛНЦ – относно неотменяемостта на определението за осъществяване на общественополезна дейност;
  чл. 3 ЗЮЛНЦ – относно възможността ЮЛНЦ да извършва стопанска дейност и ограниченията в тази насока;
  чл. 19 ЗЮЛНЦ – относно НПО в частна полза;
  чл. 24, 25р 26 и 27, 28, 29  ЗЮЛНЦ – относно общото събрание на НПО в частна полза;
  чл. 30, 31, 32  ЗЮЛНЦ – относо управителния съвет на НПО в частна полза;
  чл. 33 ЗЮЛНЦ – относно учредяването на фондация;
  чл. 35 ЗЮЛНЦ – относно управителните и контролни органи на НПО фондация;
  чл. 37 ЗЮЛНЦ – относно специалните правила за НПО в обществена полза;
  чл. 38 ЗЮЛНЦ – относно допустимите цели на НПО в обществена полза;
  чл. 39 ЗЮЛНЦ – относно органната структура на НПО в обществена полза;
  чл. 40 ЗЮЛНЦ – относно задължението за водене на публично счетоводство за НПО в обществена полза;
  чл. 41 ЗЮЛНЦ – относно правилата за изразходване на имуществото на НПО в обществена полза;

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):
  чл. 38, ал.1, т. 2а – относно освобождаването от данък наследство при получаване на наследство на всички НПО, с изключение на НПО  в частна полза;
  чл. 48, ал. 1, т. 4 – относно освобождаването от данък при придобиване на имущество от дарение или по безвъзмезден начин от НПО в обществена полза;

  § Закон за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО):
  чл. 30 ЗКПО – признаване за данъчни цели на разходи на НПО;
  чл. 31 ЗКПО – признаване за дънъчни цели на разходи на ФЛ или ЮЛ, направили дарение на НПО в обществена полза;

  § Информационен портал за неправителствените организации в България.
  § Български център за нестопанско право.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии