Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как мога да помогна при бедствие?

Автор:
Как мога да помогна при бедствие?

За съжаление, бедствия в страната ни се случват – било поради непреодолимата сила на природните стихии или поради човешка немарливост. В кризисна ситуация дори най-елементарната помощ, оказана своевременно на нуждаещите се, може да бъде от решаващо значение за спасяването на живота, здравето и имуществото на хората. Мога да се притека на помощ на човек в беда и без да членувам в доброволно формирование за защита на населението. Но ако съм част от такава организация, ще съм по-подготвен да помагам при извънредна ситуация и моите действия ще бъдат по-ефективни.

Какво представлява доброволното формирование?

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет. Те участват в спасителни и издирвателни операции, потушават пожари, извършват неотложни аварийно-възстановителни работи, оказват първа помощ на пострадалите и въобще извършват всякакви дейности за защита на населението. С решение на общинския съвет могат да изпълняват и дейности по даване на дежурства – самостоятелно или съвместно с противопожарните органи.

На какви условия трябва да отговарям, за да стана доброволец?

Изискванията са:

 • да съм навършил 18 години;
 • да съм клинично здрав;
 • да не страдам от психично заболяване;
 • да не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако съм реабилитиран.

Как да стана доброволец?

За да кандидатствам за доброволец, трябва да подам заявление до кмета на общината. Подборът на кандидатите се извършва от комисия от представители на институциите, имащи отношение към защитата при бедствия на територията на общината. Ако съм одобрен, сключвам договор с кмета.

Обучение на доброволците

След като се присъединя към доброволното формирование, задължително преминавам първоначален основен курс на обучение. Ако съм навършил 16 години, но нямам навършени 18 години, мога да бъда обучаван за доброволец, без да изпълнявам конкретни задачи за защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това обучение се признава за завършен първоначален основен курс. След като съм го завършил, задължително преминавам поддържащо обучение на всеки 3 години, а ако желая – ежегодно. На всеки 3 месеца преминавам 4-часово текущо обучение. Съществуват и други видове обучение – специализирано обучение, обучение за ръководител на доброволно формирование и обучение за обучители на доброволци. Освен това доброволните формирования могат да участват в провеждането на общински, областни и републикански учения като част от подготовката им.

Какви са правата ми като доброволец?

1. При включване в доброволно формирование имам право на:

 • обучение;
 • неплатен отпуск за участие в обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия – този отпуск ми се признава за служебен или трудов стаж;
 • застраховка срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на задълженията ми като доброволец;
 • социално осигуряване;
 • възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях –  до 160 часа на година в размер на две минимални почасови работни заплати;
 • възнаграждение при участие в обучения и практически учения до 80 часа на година в размер на минималната почасова работна заплата;
 • екипировка;
 • ползване на помещения, специализирана техника и оборудване за целите на участието ми в доброволното формирование;
 • пълна информираност за дейностите, които ще осъществявам като доброволец.

2. При предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях имам право да:

 • влизам в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
 • разрушавам сгради или части от тях, разглобявам конструкции, отстранявам, унищожавам или повреждам имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
 • изменям реда за движение и ограничавам достъпа на външни лица в района на бедствието, до пристигането на съответните компетентни органи;
 • използвам безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
 • извършвам евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват дейностите.

Задължението ми да извършвам дейности за защита на населението при бедствия отпада, ако самият аз или членове на моето домакинство сме непосредствено засегнати от бедствието, като е нужно своевременно да уведомя кмета.

 • Източници

  § Закон за защита при бедствия (ЗЗБ):

  чл. 39, ал. 2 ЗЗБ –  относно правомощията на доброволеца при бедствия

  чл. 40, ал. 1 ЗЗБ – относно изискванията към кандидата за доброволец

  чл. 40, ал. 4 ЗЗБ – относно обучението на доброволци между 16 и 18 години

  чл. 41, ал. 1 ЗЗБ – относно създаването на доброволните формирования

  § Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.:

  чл. 1, ал. 2 – относно основните дейности на доброволните формирования;

  чл. 2, ал. 2 – относно носенето на дежурства;

  чл. 8, ал. 1 – относно заявлението за кандидатстване за членство в доброволно; формирование

  чл. 9, ал. 1 – относно подбора на кандидатите;

  чл. 10, ал. 2 – относно сключването на договор между доброволеца и кмета на общината;

  чл. 14 – относно правата на доброволеца при включване в доброволно формирование;

  чл. 20 б – относно дежурствата на доброволните формирования;

  чл. 22 и 23 – относно обучението на доброволците.

  § Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 20.06.2008 г.:

  чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 – относно размерите на възнагражденията на доброволците.

  § Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

  чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 – 7 ЗМВР – относно правомощията на доброволеца при бедствия.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии