Какво ми се случва? (в събота пред Великден, както се казва)

Животът, независимо колко е “черен”, има “навика” да поднася изненади на нас, хората. Онзи ден, “ново 20”, по медиите съобщиха, че незаконно са използвани личните данни на граждани в партийни подписки. Аз, от своя страна, направих проверка в сайта на Централната избирателна комисия и за мое голямо изумление установих, че участвам в такава подписка, при все че никога, никъде и при никакви обстоятелства не съм се подписвал в подписка в подкрепа на какви да е политически цели.

Кои мои права са нарушени?

 • нарушено е правото ми на политическо самоопределение – сам и свободно, без външен натиск, да избера коя политическа партия да подкрепя;
 • нарушено е правото ми личните ми данни (ЕГН-то в този случай) да се обработват добросъвестно, за точно определени в закона цели (въобще не е ясно как така хората, които искат да регистрират партия, но по закон нямат право да обработват такива данни са се “докопали” до тях).

Какво да правя?

Имам два варианта, в зависимост от това от кой орган ще потърся защита на правата си:

 1. Сезиране на Комисията за защита на личните данни.

Включването ми в партийна подписка, без мое знание и “участие” представлява само по себе си нарушение на Закона за защита на личните данни (никой няма право да ми ползва ЕГН-то току-така). В Република България има специална институция, която да следи за спазването и прилагането на този закон – Комисията за защита на личните данни. Как да подам жалба?

 • жалбата е в свободен текст, като задължително трябва да съдържа данни за мен като жалбоподател (три имена, ЕГН, адрес), партията, която е използвала името ми в своята подписка и контакти за обратна връзка с мен.
 • жалбата мога да подам:

– устно, като в този случай се съставя протокол;

– писмено с писмо с обратна разписка по пощата или направо в деловодството на комисията на адрес: 1592, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2;

– по електронен път с електронен подпис.

 • ако има някакви нередовности по жалбата ми се дава 3-дневен срок да ги отстраня, като в противен случай прекратява производството;
 • Комисията събира доказателства по случая;  
 • призовават мен и представител на политическата партия на открито заседание в Комисията;
 • на това заседание жалбата ми се разглежда по същество.
 • Комисията излиза с решение по случая в 30-дневен срок от сезиране, т.е. ще чакам 1м.
 • ако решението е в моя полза, т.е. Комисията може да наложи административно наказание на партията – имуществена санкция – 10 000 до 100 000 лв.
 • ако Комисията за защита на личните данни също сметне, че в случая е налице престъпление, тя препраща сигнала ми в прокуратурата, като ме уведомява за това;
 • мога да обжалвам решението на Комисията пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.

2. Сезиране на Административния съд

Дори да не подам сигнал в Комисията за защита на личните данни, мога да сезирам Административния съд гр. София с искане да установи нарушението. Мога да поискам от съда да ми присъди и обезщетение за настъпили вреди, в случай че такива има след публикуването на личните ми данни ми в списъка на лицата, подкрепящи партия, коалиция или инициативен комитет.

Важно! Не мога да подам иск пред съда, ако междувременно Комисията за защита на личните данни разглежда подадена жалба от мен по този въпрос или ако вече се е произнесла с решение по такава жалба. В този случай трябва да изчакам решението на Комисията, а в случай че то не ме удовлетворява, да обжалвам него в 14-дневен срок от получаването му.