Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Фонд за лечение на деца

Автор:
Фонд за лечение на деца

Детенцето ни се разболя сериозно. Положението е спешно, а за наш ужас българските лекари, въпреки желанието и професионализма им, ни казаха, че не могат да му помогнат. Налага се да го лекуваме в чужбина. Насочиха ни към Фонда за лечение на деца. Искам да знам какво представлява цялата процедура, имаме ли право да кандидатстваме и дали нещата ще се случат навреме, защото случаят е спешен.

Кой има право да кандидатства за отпускане на средства от Фонда?

Център “Фонд за лечение на деца” е създаден от Министерски съвет като юридическо лице към министъра на здравеопазването. Фондът подпомага финансово и организационно български деца (граждани до 18 години), които имат нужда от:

 • лечебни и диагностични процедури, които не могат да се извършат (своевременно) В България – обичайно необходимото време за получаване на съответно необходимо лечение в страната, като се има предвид текущото здравословно състояние на пациента и вероятното развитие на заболяването. в България;
 • лечение на редки заболявания, което не се финансира от републиканския бюджет или от Здравната каса;
 • лечение с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти, ако лечението на пациента е започнало със средства от Фонда;
 • медицински изделия, посочени в списък на Фонда, които не могат да бъдат осигурени в България и не се заплащат от НЗОК, в рамките на лечение в страната по клинична пътека (с изключение на изделията по Закона за интеграция на хората с увреждания);
 • високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба, ако без тях е невъзможно адекватно лечение;
 • трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при тежки заболявания в лечебни заведения на територията на държави-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, когато тя не може да бъде извършена (своевременно) в България;
 • лечение в страната, свързано със съответното заболяване, налагащо трансплантация, когато тя е разрешена по реда на постановлението. 

Фондът организира и финансира и участието на чуждестранни лекари в диагностични и лечебни процедури и трансплантации на деца в България в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес. Когато детето има нужда от лечение или трансплантация в чужбина и родителите му не могат да си позволят пътуването и нощувките, Фондът може да финансира транспорта в двете посоки и престоя на детето и на един негов придружител.

NB! Фондът не отпуска финансиране за медицински услуги и стоки, които се покриват от задължителното здравно осигуряване, от правилата за координация на системите за социална сигурност или от републиканския/общинския бюджет. Фондът не финансира и експериментални методи на лечение, както и лечебни дейности, които вече са осъществени или се осъществяват преди директорът на Центъра да е излязъл с решение.

Как можем да кандидатстваме?

За да кандидатстваме за отпускане на средства, е необходимо да съберем нужните документи и да подадем заявление по образец съгласно приложения от №1 до №11, (които можем да изтеглим от тук – от менюто вляво “Ред за кандидатстване”). Заявлението ни ще бъде регистрирано и ще ни дадат входящ номер.

В какви срокове можем да очакваме решение?

В 2-дневен срок заявлението трябва да бъде проверено формално от администрацията на Фонда. Ако се открият пропуски или неясноти, директорът на Фонда ще ни уведоми в този срок и ще ни даде указания за отстраняване на пропуските.

В случай че документите ни са вярно попълнени, директорът на Фонда е длъжен да поиска становище от  поне двама външни експерти до края на работния ден, следващ този, в който изтича двудневния му срок за преглед. Външният експерт разполага със 7 дни да изготви доклад по случая. Този срок може да бъде удължен максимум със 7 дни по молба на експерта и след изричното съгласие на директора.

NB! Ако мнението на експерта е, че необходимото лечение на детето може да се извърши в България, то в доклада си той трябва да посочи и лечебните заведения в страната, където то може да се осъществи. При спешни случаи директорът може да определи и по-кратки срокове за работа на външния експерт.

Директорът на фонда насрочва заседание на Обществения съвет за разглеждане на всяко заявление не по-късно от 10 дни от получаването на докладите на външните експерти. Общественият съвет към Фонда взема решение по заявлението и излиза с конкретно предложение до директора, което съдържа и размера на отпусканата парична сума. Ако становището за отпускане на помощ е отрицателно, съветът е длъжен да посочи мотиви. На база на това предложение директорът е длъжен да вземе решение в рамките на 3 дни.

Можем ли да обжалваме отказ за финансиране и как?

Ако не сме доволни от решението на директора на Фонда, имаме право да го обжалваме по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).  Обжалването може да е по административен ред в 14-дневен срок от съобщаването пред непосредствено горестоящия административен орган или по съдебен ред пред компетентния административен съд.

Актуализира Стела Парушева

 • Източници

  § Административнопроцесуален кодкес (АПК)

  чл. 81 – 98 от АПК – относно обжалването по административен ред;

  чл. 127 и следващите от АПК – относно обжалването по съдебен ред;

  § ПМС №280 от 18.10.2004 за създаване на Център “Фонд за лечение на деца в чужбина”

  чл. 1, ал. 1 от ПМС №280 – относно правния статус на Фонда;

  чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС №280 – относно задължителните условия, при които Фондът подпомага организационно и финансово български деца;

  чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС №280 – относно това, че Фондът може да финансира участието на чуждестранни лекари в лечението на деца у нас;

  чл. 2, ал. 2 от ПМС №280 – относно това, че Фондът не отпуска средства, които са дължими от друг източник (НЗОК и др.);

  чл. 2, ал. 3 от ПМС №280 – относно възможността Фондът да отпусне средства и за транспорт в двете посоки и престоя на болното дете и на един негов придружител, когато се налага лечение или трансплантация в чужбина;

  § Правилник за дейността и организацията на работа на Център “Фонд за лечение на деца”

  чл. 4 от Правилника – относно това, че Фондът не отпуска средства за експериментални лечения, нито за лечебни дейности, които вече са осъществени или са започнали, преди Фондът да е взел решение по случая;

  чл. 27, ал. 1 от Правилника – относно правото на Обществения съвет след гласуване да излезе със становище до директора на Фонда;

  чл. 27, ал. 1, т. 2 от Правилника – относно това, че ако становището на Обществения съвет е отрицателно, то трябва да съдържа мотиви;

  чл. 30 от Правилника – относно необходимите документи за кандидатстване и начина на подаване;

  чл. 31 от Правилника – относно задължението на администрацията на Фонда да издаде входящ номер;

  чл. 32, ал. 1 от Правилника – относно срока за формална проверка на документите (2 дни);

  чл. 32, ал. 2 от Правилника относно задължението на директора да уведоми в срока за коригиране на допуснатите в документите пропуски и грешки;

  чл. 33 от Правилника – относно срока, в който директорът на Фонда е длъжен да даде документите на детето на компетентен външен експерт или експерти (3 дни);

  чл. 34, ал. 1 от Правилника – относно срока, с който разполага външният експерт, за да се запознае със случая и да излезе с доклад (7 дни);

  чл. 34, ал. 3 от Правилника – относно задължението на експерта да посочи в доклада си лечебните заведения, в които детето може да се лекува в България, ако според него лечението може да се осъществи в страната;

  чл. 34, ал. 4 от Правилника – относно възможното удължаване на срока за работа на експерта (максимум със 7 дни);

  чл. 34, ал. 5 от Правилника – относно възможността при спешни случаи директорът да определи по-кратък срок за работа на външния експерт;

  чл. 35, ал. 1 от Правилника – относно срока за определяне на дата на заседание на Обществения съвет към Фонда;

  чл. 43, ал. 1 от Правилника – относно задължението на директора в срок от 3 дни след заседанието на Обществения съвет да вземе окончателно решение;

  чл. 43, ал. 4 от Правилника – относно правото решението на директора да се обжалва по реда на АПК;

  §1 от Допълнителните разпоредби на Правилника – относно дефиницията на термина “своевременно”.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии