Какво ми се случва?

Решил съм да прекратя взаимоотношенията си с мобилния оператор, който поддържа мобилните услуги, свързани с мой мобилен телефонен номер. Искам, обаче, да запазя номера на своя телефон и да го “прехвърля” към друг мобилен оператор.

Какво трябва да направя?

1. Трябва да подам заявление до мобилния оператор, чиито услуги искам да ЗАПОЧНА да използвам. Заявлениe мога да получа в офисите на избрания от мен мобилен оператор, както и в офисите на неговите търговски партньори. Внимание! НЕ мога да подам заявление “дистанционно” – по телефон, по поща, по факс или чрез друг телекомуникационен канал, освен ако не използвам електронен подпис или не упълномощя някого с общо или изрично пълномощно.

Важно! Мога да искам пренасянето само на мобилен номер по действащ, непрекратен договор или по предплатена услуга, която не е деактивирана/прекратена преди датата на подаване на заявлението за пренос на номера.

Какво съдържа заявлението?

  • Мои лични данни

– ако съм физическо лице: три имена, ЕГН, адрес по лична карта, както и номер на личната ми карта;

– ако съм представител на фирма: наименование на фирмата, ЕИК по регистър Булстат, ДДС номер (при регистрация по ДДС), седалище, адрес на управление и три имена на представител/и по регистрация.

При подаване на заявлението ще се наложи да представя на служителя, който ме обслужва, лична карта, а за фирма – и идентификационна карта по регистър Булсат. Служителят няма право да снема копие от представените документи. Служителят може да ги ползва само за да се увери, че съм човекът, за когото се представям.

  • Номерът, за който искам пренасяне в мрежата на друг оператор. С едно заявление за пренасяне мога да поискам пренасянето на повече от един мобилен номер, но всички посочени номера в това заявление трябва да бъдат от един вид услуга – абонаментна или предплатена и да бъдат в мрежата на един мобилен оператор.

Няма пречка да подам повече от едно заявление, когато искам пренасянето на мобилни номера.