2016-12-31 Незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител | pravatami.bg

Правата ми при незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител

Какво ми се случва?

След като съм получил покана за доброволно изпълнение, изпратена от съдебен изпълнител може да се сблъсквам с действия на съдебния изпълнител – държавен или частен, които не отговарят на предвиденото в закона. Този материал има за цел да ми посочи правата, които възникват за мен, както и  начините, по които мога да защитя тези свои права.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

За какво трябва да внимавам?

Трябва да имам предвид, че този материал се отнася за мен само ако съм длъжник, т.е. зная, че предявената срещу мен претенция, посочена в изпълнителния лист, е основателна, но действията по принудително изпълнение нарушават закона. В  случай че смятам, че не дължа сумата (вещта), посочена в изпълнителния лист, мога да прочета: Правата ми при незаконосъобразно принудително изпълнение.

Какви права възникват за мен?

Макар и длъжник, просрочил задължението си, аз имам определени права, с които съдебният изпълнител и кредиторът ми трябва да се съобразяват.

 • Имам конституционно право на правна помощ, която при определени условия може да бъде безплатна. 
 • Имам право да се противопоставя на принудително изпълнение върху определени имущества, които по закон не могат да бъдат отнемани принудително от мен.  Това са:
 1. единственото ми жилище, ако аз и семейството ми не притежаваме друго и не сме го ипотекирали или продали;
 2. необходимата храна за семейството за един месец;
 3. необходимите горива за отопление и готвене за три месеца;
 4. машини, инструменти и пособия, вкл. книгите, необходими за упражняване на свободна или занаятчийска професия;
 • Имам право да получавам част от трудовото си възнаграждение (пенсията си), когато съдебният изпълнител е запорирал тези сметки. Размерът на сумите, които следва да получавам всеки месец зависят от месечния ми доход и това дали издържам деца или не. Аз имам право да получавам, въпреки принудителното изпълнение върху моите сметки, следните суми:
 1. 3/4 от месечния ми доход, ако нямам деца, които да издържам, и 4/5, ако имам деца, на които дължа издръжка, при месечен доход до 300 лв.;
 2. 2/3, ако нямам деца, които да издържам, и 3/4, ако имам деца, на които дължа издръжка, при месечен доход от 300 до 600 лв.;
 3. ½ ако нямам деца, които да издържам, и 2/3, ако имам деца, на които дължа издръжка, при месечен доход от 600 до 1200 лв.;
 4. 600 лв., ако нямам деца, които издържам, и 800 лв., ако имам деца, на които дължа издръжка, при месечен доход над 1200 лв.

Трябва да имам предвид, че сумите, посочени по-горе, представляват минимума, който законодателят е преценил, че е необходим за оцеляването на индивида. За да може да се използват тези средства по предназначение – удовлетворяване на елементарните житейски нужди, те следва да са на мое разположение дори когато дължа по-големи или по-малки суми на мои кредитори. Затова законодателят е забранил не само принудителното изпълнение върху този вид доходи, но и налагането на запор върху тях. Това е важно с оглед законосъобразността на действията на съдебния изпълнител, който, ако наложи запор върху цялата сума, следва да носи отговорност за причинените ми вреди.

Какво да направя в случай че правата ми са нарушени?

1. Когато установя, че е нарушено правото ми да запазя и ползвам имуществото, което по закон не може да бъде запорирано или отнемано принудително, имам право да напиша жалба срещу действията на съдебния изпълнител, с които той е нарушил това мое право.

– трябва да изготвя жалбата в писмена форма

– трябва да адресирам жалбата до окръжния съд и да я  предам на съдебния изпълнител, като не забравя да си взема входящ номер, за да удостоверя факта на подаване на жалбата;

– трябва да предам жалбата в срок от една седмица от деня на описа или запора на (ако съм присъствал или съм бил призован) или от узнаването на незаконосъобразното действие на съдебния изпълнител, ако не съм бил призован и не съм присъствал на него.

2.  Когато считам, че в издаденото от съдебния изпълнител постановление за разноски е посочена неотговарящата на действителността сума, мога да подам жалба като следвам стъпките по предходната точка. По този въпрос е важно да зная, че за всяка справка по моето имуществено състояние, както и за всеки отделен способ на изпълнение, използван от съдебния изпълнител, се дължи определена такса. Тази такса се заплаща първоначално от взискателя, но се начислява към моя основен дълг, с което той може да нарастне неимоверно.  Разноските, които ще останат за моя сметка са свързани със справките, които съдебният изпълнител прави в съответните служби като Агенция по вписванията, НАП, КАТ и др. За да съм наясно с размера на събираните такси, мога да се запозная със следвите два ддокумента:

3. Когато считам, че останалите действия на съдебния изпълнител при принудително изпълнение за събиране на парични вземания,  са неправомерни, може да потърся имуществена отговорност от съдебния изпълнител като заведа иск пред райнонния съд (за суми до 25 000 лв.) или пред окръжния съд (за суми над 25 000 лв.).

Правото е в съавторство с Кристина Рангелова

 • Източници

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 441 ГПК – относно отговорността за вреди на съдебния изпълнител.

  чл. 444 ГПК – относно несеквестируемите вещи (не подлежат на принудително изпълнение);

  чл.  445 ГПК – относно отпадане на несеквестируемостта (забрана за принудително изпълнение);

  чл. 446 ГПК – относно несеквестируемият доход (не подлежи на принудително изпълнение);

  чл. 126 ГПК – относно прекратяването на процеса от горестоящия съд;

  чл. 235 ГПК – относно действията на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване пред съд;

  чл. 236 ГПК – относно подаване на жалба срещу незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител.

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 45 и сл. ЗЗД – относно отговорността за вреди;

  чл. 180 и 181 ЗЗД – относно обезпечението пред съд;

  Учебници, монографии, учебна литература:

  § „Българско гражданско процесуално право”, 9 преработено и допълнено издание, проф. Живко Сталев и колектив, София 2012 г;

  § Избрани съчинения в три тома. Том III – избрани студии и статии“, проф. Валентина Попова;

  § Лекции по учебна дисциплина „Гражданско изпълнително производство“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – 2011-2012 г., проф. Валентина Попова.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Бъди в час с най-новите Права: 1 имейл от нас на седмица.Седмица на Черен петък

До -82% на курсове на правна тематика.