Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?

Автор:
Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел. Мога да учредя (регистрирам) фондация по два начина:

 • чрез дарение, когато едно или повече лица (физически или юридически) отделят имущество за постигане на нестопанска цел;
 • чрез завещание, когато едно физическо лице остави свое имущество за постигане на нестопанска цел.

Създаването на фондация е винаги безвъзмездно – този, който я създава, не получава материални облаги.

Кой може да учреди фондация?

Уредител/и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Законът не поставя изискване за броя на учредителите, т.е. няма пречка и едно лице да учреди фондация или пък даренията/завещанията на повече от едно лице да са насочени към създаване на една конкретна фондация. Учредяването на фондация със завещание се извършва само от физически лица. Във всички случаи учредителят има право да отмени учредителния акт до момента, в който фондацията не бъде вписана в Регистъра на ЮЛНЦ (юридическите лица с нестопанска цел) към Агенция по вписванията, където се извършва регистрацията, считано от 01.01.2018 г..

Стъпките, които трябва да предприема, за да създам фондация.

1. Избирам име

Наименованието на фондацията трябва да бъде изписано на български език (възможно е да се изпише допълнително и на чужд език), да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Името трябва да бъде уникално – до момента да не е регистрирана фондация от същия вид с такова наименование в Регистъра на ЮЛНЦ Проверката за уникалност на наименованието се извършва безплатно на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Ако желая мога да подам заявление за запазване на името в Регистъра на ЮЛНЦ.

2. Изготвям учредителен акт, в който посочвам:

 • наименованието;
 • седалището – населеното място, в което е адресът на фондацията
 • целите – тук има ограничение: те не трябва да са търговски и не трябва да противоречат на закона;
 • вида на дейността – обществена или в частна полза; (Възможно е да се запише, че фондацията ще извършва стопанска дейност в допълнение към основната дейност, доколкото това е свързано с постигане на нестопанските й цели.)
 • предоставеното имущество;
 • органите на фондацията;
 • клоновете (ако има такива);
 • правилата относно правомощията на органите;
 • правилата относно това кой ще представлява фондацията;
 • срока, за който е учредена фондацията (ако има такъв).

3. Регистрирам фондацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

При учредяване на фондация се подават следните документи:

 • заявление за вписване, което се прави от учредителя или овластено от него лице или орган, изпълнителя на завещанието, наследника или от някое от лицата, които биха се ползвали от дейността на фондацията съобразно учредителния акт;
 • учредителен акт с нотариално заверени подписи (при учредяване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
 • решението на съответния орган на юридическото лице – учредител, за учредяване на фондацията;
 • удостоверение за запазване на наименованието на фондацията, в случай, че съм решил да го запазя предварително;
 • решението за определяне състава на управителния орган на фондацията;
 • решението за определяне на представляващ/и;
 • образци от подписите на лицата, които ще представляват фондацията;
 • доказателства за безвъзмездно предоставеното имущество;
 • документ за внесена държавна такса за вписване на фондацията;
 • другите документи, предвидени със закон.

4. Регистрирам фондацията според Закона за мерките срещу изпиране на пари

В 4-месечен срок от съдебната регистрация на фондацията трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се изпращат на директора на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” за утвърждаване.

Необходими са следните документи:

 • вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари, приети от управителния орган на фондацията;
 • придружително писмо, в което се посочва категорията ЮЛНЦ и ЕИК (единен идентификационен код);
 • документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентния орган на ЮЛНЦ.

NB! Всичките копия трябва да са заверени “вярно с оригинала” и подписани и подпечатани.

NB2! За да мине всичко както трябва е препоръчително да се свържа със специалист – препоръчваме Advokatami.bg.

Какво още трябва да знам?

След успешната регистрация на фондацията ми, трябва да заявя за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ всяка една промяна в 1-месечен срок от възникването й.

NB! Ако вече съм имам регистрирана фондация преди промяната от 01.01.2018 г., трябва да я пререгистрирам в срок до 31 декември 2020 г., като за целта подам заявление до Регистъра на ЮЛНЦ. Пререгистрацията е напълно безплатна и не се дължи държавна такса. Служебно се издава удостоверение за актуално състояние от съда, регистрирал ЮЛНЦ, което се изпраща към Агенция по вписванията. Запазвам наименованието си, както и кода си по Булстат, който вече се нарича идентификационен код. Ако желая, мога да заявя за вписване и нови обстоятелства относно фондацията, за тях обаче ще дължа държавна такса.  Как да пререгистрирам фондацията си мога да науча тук.

Виж как можеш да регистрираш Фондация, бързо и лесно. Без бюрокрация.

 • Източници

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):

  чл. 1, ал. 2 ЗЮЛНЦ – относно видовете ЮЛНЦ

  чл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ – относно това в чия полза се учредяват ЮЛНЦ

  чл. 2, ал. 2 ЗЮЛНЦ – относно неотменимостта на определянето на едно ЮЛНЦ в обществена полза

  чл. 5 ЗЮЛНЦ – относно лицата, които могат да учредители на ЮЛНЦ

  чл. 6 ЗЮЛНЦ – относно моментът на възникване на ЮЛНЦ

  чл. 7, ал. 1- ал. 3 ЗЮЛНЦ – относно наименованието на ЮЛНЦ

  чл. 7, ал. 4 ЗЮЛНЦ – относно уникалност на името на ЮЛНЦ

  чл. 17 ЗЮЛНЦ – относно регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

  чл. 18, ал. 5, ЗЮЛНЦ – относно заявяване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ

  чл. 33 ЗЮЛНЦ – относно начините на учредяване на фондация

  чл. 33, ал. 4 ЗЮЛНЦ – относно имуществото на фондацията

  чл. 33, ал. 5 ЗЮЛНЦ – относно възможността за отмяна на учредителния акт на фондацията

  чл. 34, ал. 1 ЗЮЛНЦ  – относно съдържание на учредителния акт на фондацията

  чл. 34, ал. 4 ЗЮЛНЦ – относно изменение / допълнение на учредителния акт от съда

  чл. 42 ЗЮЛНЦ – относно преобразуване на ЮЛНЦ от частна в обществена полза

  Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

  пар. 25 относно пререгистрацията на ЮЛНЦ

  Закон за мерките срещу изпиране на пари:

  чл. 101 ЗМСИП – относно приемането на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Милена Горанова

Милена Горанова

автор

Милена e завършила Право в УНСС. Опита си e натрупала основно като юрисконсулт в строителна компания, а от скоро вече e вписан адвокат. В момента се обучава и за медиатор. Вярва, че в добрата комуникация между хората се корени разбирателството и взаимното признаване на интереси. Идеята за достъпна среда, в която всеки може да открие отговор на въпроса си, е причината да иска да се присъедини към Екипа на pravatami.bg. В свободното си време обича да e в планината, където се зарежда най-добре. Също така обожава да пътува и да среща нови култури.

Свързани статии