Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Права на децата със специални образователни потребности

Автор:
Права на децата със специални образователни потребности

Детето ми има нужда от специални грижи и внимание. То е родено с увреждане. Моя отговорност е да му осигуря всичко, от което има нужда. Какво трябва да знам за децата със специални образователни потребности, каквото е моето? Какви са правата му и възможностите за неговото обучение?

Кои са децата със специални образователни потребности (СОП)?

При децата със специални образователни потребности са възникнали различни видове увреждания:

 • Това могат да бъдат физически, сензорни (нарушено зрение или увреден слух) или умствени увреждания  (умствена изостаналост).
 • Разстройства от аутистичен спектър (детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет). Това са психични разстройства, които се появяват в ранна детска възраст.
 • Децата, които имат комуникативни нарушения.
 • Специфични нарушения в способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), както и други емоционални и поведенчески разстройства са характерни за деца, които имат нужда от специални образователни потребности.

Какво представлява интегрирано обучение и как законът закриля децата със СОП?

Чрез интегрираното обучение детето ми ще се социализира в обществото с останалите негови връстници. Това означава, че независимо какво е неговото увреждане, то ще бъде включено в общата образователна среда. Това се осъществява чрез осигуряване на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуално образователни програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, учебно-технически средства и апаратури, помагала и други. Всички деца имат право на образование в  детските градини и училищата. Допускането на  дискриминация е неправомерно.

Добре е да не забравям, че предучилищното и училищното образование в държавните и общинските училища е напълно безплатно за децата и учениците!

NB! Важно е да зная, че обучението на децата със СОП се осъществява по подбрани програми за подготовка и обучение. За децата с нарушено зрение и увреден слух се създават индивидуални планове за въздействие и рехабилитация. Децата имат право на помощ от рехабилитатори на слуха и говора, логопеди, психолози и други специалисти.

Какво е комплексно педагогическо оценяване (КПО)?

Звучи сложно, но всъщност не е. Основата му функция е да се направи първична оценка на образователните потребности на детето със СОП, чрез която ще се изготви индивидуална обучителна програма за неговото развитие.

Важно е да се определят неговото езиково-говорно развитие, интелектуалните му способности, комуникативни умения и други качества.

Оценката на КОП ще ме насочи за вида и формата на необходимото обучение на детето, както и за подходяща детска градина или училище.

Комплексното педагогическо оценяване на децата и учениците със СОП се извършва от екип към Регионалния инспекторат по образованието (РИО) и от екипите в детските градини и училищата. Екипите  се състоят от различни специалисти:  психолог, педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, лекар и други.

Трябва ли да съдействам по някакъв начин при изготвянето на оценката?

За извършването на КПО  ще трябва да подготвя следните документи:

 • Молба от мен като родител/настойник/попечител или от директора на специализираната институция за деца, в която детето ми е настанено.
 • Медицински документи, издадени от съответния лекар специалист или лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания.
 • Психолого-педагогическа характеристика на детето. Тя се издава  от учителите на група в детската градина или на ученика – от класния ръководител в училището, както и от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата със СОП, настанени в специализирани институции за деца.
 • Удостоверение за завършена подготвителна група/завършен първи клас/завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование.
 • Творчески или писмени работи, рисунки на детето.

Внимание! Екипите на  КПО могат да изискват и други документи, като например:  акт за раждане на детето, изследвания, заключения от други специалисти, документ за самоличност на родител, удостоверение за настойничество и попечителство и други.

Приобщаването на деца със СОП в детските градини и училищата?

Какво е специалното при обучението на деца със СОП? Това обучение се осъществява по индивидуални програми за всяко дете като например: програми за предучилищно възпитание и подготовка, учебен планове, образователни програми, програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация за децата с нарушено зрение и за децата с увреден слух, учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден слух и за децата и учениците с нарушено зрение.

Кой подпомага грижите за детето ми? В детските градини и училищата обучението на децата със СОП се подпомага задължително от ресурсен учител, съобразно техните потребности. При необходимост децата имат право на помощ и от психолог, логопед, рехабилитатор на слуха.

Важно е да знам, че детето ми може да  учи в специално училище, създадено за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух или нарушено зрение. Това училище не е с нищо по-различно от останалите, защото детето има възможност да придобие основно и средно образование, както и професионална квалификация.

Важно! Трябва да съм информиран за това, че детските градини и училищата не могат да отказват приемането на деца със СОП. В  група в детска градина или в паралелка в училище могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности. Учениците със СОП не повтарят класа.

 • Източници

  Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):

  чл.3, ал. 2, т. 1  и т. 2 – относно право на образование;

  чл. 9, ал. 1- относно безплатно образование;

  чл. 24, ал. 1 – относно детски градини;

  чл. 35, ал. 1 –  относно детски градини;

  чл. 44, ал. 1 – относно специални училища;

  чл. 44, ал. 1, т. 1 – относно специални училища;

  чл. 73, ал. 1  – относно основно и средно образование;

  чл. 192, ал. 1 – относно училищата и децатасъс СОП;

  чл. 192, ал. 2 – относно училищата и децата със СОП;

  чл. 44, ал. 1, т. 2 –  относно училищата и децата със СОП;

   Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (Наредба № 1 от 23.01.2009 г. ):

  чл. 2, ал. 1, т. 1- относно деца със СОП;

  чл. 2, ал. 1, т. 4 –  относно деца със СОП;

  чл. 2, ал. 1, т. 2  относно деца със СОП;

  чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 5  – относно деца със СОП;

  чл. 3, ал. 1 – относно интегрирано обучение;

  чл. 4, ал. 1 –  относно индивидуални програмни за деца със СОП;

  чл. 6, ал. 2 – относно интегрирано обучение;

  чл. 5 – относно индивидуални програмни за деца със СОП;

  чл. 12 – относно комплексно педагогическо оценяване;

  чл. 13, ал. 1 – относно комплексно педагогическо оценяване;

  чл. 13, ал. 2 – относно комплексно педагогическо оценяване;

  чл. 14, т. 1 – т. 3 – относно определяне на развитие на деца със СОП;

  чл. 17, ал. 1 и ал. 3 –  относно необходими документи за извършване на комплексно педагогическо оценяване.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боянка Рахнева

Боянка Рахнева

автор

Боянка е завършила юридическото си образование във ВТУ „Св. св. Кирил й Методий”. Проявява по-значителен интерес в областта на гражданскоправните науки. За нея е важно непрекъснато да развива своите теоритични и практически знания.
Смята, че гражданските интереси трябва да се защитават. Приема присъединяването си към екипа на Pravatami.bg като мисия, в която допринася за правното обогатяване на обществото. Подкрепя поднасянето на правна информация от всякакво естество, написана на разбираем език и достъпна за всички, като принос към развитието на обществеността!

Свързани статии