Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за работодателските организации?

Автор:
Какво трябва да знам за работодателските организации?

Работодател съм. Работодателите като мен имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор организации. Като работодател мога свободно да членувам, както и да напускам такава организация. 

Каква е ролята на този тип организации и защо да членувам в тях?

Какво представлява работодателската организация?

Работодателската организация (още нар. работодателска асоциация) е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ; още нар. неправителствена организация – НПО), което възниква след вписването му в регистъра на ЮЛНЦ. Този регистър от 2018 г. насам се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. 

Какви са видовете работодателски организации?

Работодателски организации има на различни равнища:

 1. На национално равнище – тези работодателски организации трябва да отговарят на няколко по-строги изисквания в сравнение с тези на останалите равнища, като например да имат местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган. Те се признават за национални от Министерския съвет за срок от 4 години. Тези именно организации защитават интересите на работодателите в заседаванията на съветите за тристранно сътрудничество.Такива в момента са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива.
 2. На ниво бранш, отрасъл или икономически сектор – тези работодателски организации представляват обединение на работодателите в даден бранш, отрасъл или икономически сектор. Такава е например Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана в частния охранителен сектор. На няколко пъти в Народното събрание са внасяни проекто-закони за браншовите организации, но такъв закон все още не е приет. Европейската тенденция е законово да се установи как да възникват такива организации, как да се управляват, ликвидират, какви да са органите им и т.н.
 3. Обединение на работодателски организация – това е нещо като организация на организациите. Или иначе казано – организация, в която членуват работодателски организации на национално равнище. Такава е Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Нейната задача е да координира позициите на своите членове. 

За какво служат работодателските организации?

Организациите на работодателите сами определят своите функции и цели, т.е. целите варират за различните работодателски организации. Определянето на функциите и целите се извършва с приемането на устава от учредителното събрание. Най-често целите са защита и успешна реализация на правата, които законът предвижда за работодателите. Например целите на Асоциацията на индустриалния капитал в България са защита на общите интереси на нейните членове, усъвършенстване на корпоративното управление, развитие на инвестиционните процеси у нас и ускоряване на подготовката на нейните членове за участие в Единния европейски пазар.

Също както и останалите ЮЛНЦ, и работодателските организации могат да бъдат ЮЛНЦ с дейност в частна полза или ЮЛНЦ с общественополезна дейност. В първия случай целите им са свързани единствено с членовете им, а във втория случай работодателските организации работят в интерес на всички работодатели в страната или в дадения бранш/отрасъл/икономически сектор. Например Асоциация по туризъм Перперикон – гр. Кърджали е браншова работодателска организация, представляваща ЮЛНЦ с дейност в обществена полза. Част от нейните цели са да съдейства за националното, регионалното и местното развитие и утвърждаване на туризма, за повишаване на конкурентноспособността и ефективността на хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и турагентската дейност, както и на другите дейности, свързани с туризма.

Как да се присъединя към дадена работодателска организация?

Стъпките по присъединяването трябва да са предвидени в устава на организацията.

Уставът следва да съдържа още:

 • редът за напускане на членове;
 • има ли членски внос, каква е неговата сума и колко често следва да го внасям;
 • трябва ли да плащам някакви допълнителни такси;
 • има ли специални изисквания, на които трябва да отговарям, за да мога да членувам, и какви са те;
 • какви права и задължения ще имам като член.

Обикновено правилникът и/или уставът се публикуват на интернет страницата на организацията. Mога да ги намеря и в офиса/базата на организацията или просто да се обърна с конкретните въпроси към ръководството или посочените контакти на организацията.

А ако искам да прекратя членството си?

Членството ми в работодателската организация може да бъде прекратено:

 1. С едностранно решение на организацията. Най-често такова решение взема Общото събрание. В такъв случай, когато искам да прекратя членството си, трябва да отправя молба до Управителния съвет или органа, който е оправомощен да свиква Общото събрание, искането ми да се включи в дневния ред  и да се разгледа на заседанието на Общото събрание. Уставът може да предвижда и други органи да вземат решение за прекратяване на членството ми.
 2. Когато почина или ме поставят под пълно запрещение. Важно! Членските ми права не могат да се наследят. 
 3. Когато общото събрание на организацията прецени, че имам такова поведение, което е несъвместимо с членството ми. Важно! Възможно е уставът да предвижда друга процедура за изключване на членове, но ако такава не е предвидена, компетентно е Общото събрание. Ако уставът предвижда, че Управителният съвет е компетентният орган да взема решение за изключване, то това решение мога да обжалвам пред Общото събрание. 
 4. Когато членството ми отпадне, защото не съм внесъл/-сла членски внос или не участвам в дейността, а това е мое задължение според устава. Важно! Отпадането не става автоматично, ако не си платя членския внос или не изпълня задължение като член в срок. То трябва да се констатира със съответните документи по предвидения в устава ред. 

А ако работодателската организация не защитава, а нарушава правата ми?

Ако Управителният съвет или друг орган взема решения, които накърняват правата ми като член, то аз мога да повдигна въпроса пред Общото събрание, да поискам отменяне на акта на дадения орган или да следвам друга предвидена в устава процедура за обезсилване на накърняващите правата ми актове и действия. Какви са правата ми в такъв случай и какви са възможностите ми да ги защитавам пред самата организация определя уставът й.

Ако смятам, че решение на Общото събрание противоречи на закона и/или устава на организацията, то мога да заведа иск пред окръжния съд по седалището на сдружението. Това мога да направя в 1-месечен срок от узнаването за това незаконосъобразно решение.

Ако пък претърпя вреди от поведение на организацията (като например член съм на Управителния съвет и той заседава, без да съм поканен/а по реда и др. възможни хипотези), мога да заведа иск срещу нея. Искът завеждам в зависимост от размера на вредите пред съответния съд (районен или окръжен) по седалището на организацията.

Колективно преговаряне – какво е това?

Организациите на работниците и служителите (т.нар. синдикални организации или синдикати) и организациите на работодателите участват в колективно преговаряне. Целта на преговорите е сключването на колективен трудов договор. Ролята на работодателските организации е да представляват интересите на работодателите като мен пред синдикалните организации.

Участие в тристранното сътрудничество

Съществуват съвети за тристранно сътрудничество както на национално, така и на ниво отрасъл/бранш/област/община. Тези съвети обсъждат и дават мнения по законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове и решения на Министерския съвет, на дадено министерство за съответния бранш или отрасъл, на общината или на областната управа.

Всяка работодателска организация сама избира своите представители, които участват в съответните съвети за тристранно сътрудничество. Така, макар и по косвен път, работодателските организации могат да влияят на приемането, изменението или отменянето на закони и наредби.

 • ”Източници”

  Кодекс на труда (КТ):

  чл.3а – относно Национален съвет за тристранно сътрудничество;

  чл.3б – относно отраслови, браншови, областни и общински съвети за тристранно сътрудничество;

  чл.3в – относно функции на съветите за тристранно сътрудничество;

  чл.4, ал.2 – относно участието на синдикалните организации в колективното преговаряне;

  чл.5 – относно сдружаването на работодателите;

  чл.33, ал.1 – относно самостоятелността на работодателските организации;

  чл. 35, ал.1, т.3 – относно представителни организации на работодателите;

  чл.36, ал.1 – относно признаването на представителни организации на работодателите;

  чл.49, ал.1 – относно възникването на работодателските организации;

  чл.51 – относно равнищата на колективно преговаряне;

  чл.51б, ал.1 – относно участието на работодателските организации в колективното преговаряне;

  чл.52, ал.1 – относно задълженията на работодателската организация при колективното преговаряне.

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):

  чл.2, ал.1 – относно определянето на целите на работодателските организации;

  чл.17 – относно регистъра на ЮЛНЦ, който се води от Агенция по вписванията;

  чл.20 – относно съдържанието на устава на сдруженията;
  чл.21 – относно членските права и задължения;
  чл.22 – относно прекратяването на членството;
  чл.25 – относно правата на Общото събрание на сдружението;

  чл.38, ал.1 – относно целите и функциите на ЮЛНЦ с общественополезна дейност.

  Граждански-процесуален кодекс (ГПК):

  чл.103 и 104 –
  относно родовата подсъдност на съдилищата.

  Устав на Асоциацията на организациите на българските работодатели (УАОБР):

  чл.2, ал.1 – относно главната задача на АОБР.

  Устав на Асоциацията на индустриалния капитал в България (УАИКБ):

  чл. 2 – относно целите на организацията.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии